Dobrý večer, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Žádost o náhradu škody za odcizenou odloženou věc - vzor ke stažení

Žádost o náhradu škody vzniklé v důsledku krádeže odložené věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Náhrada škody za ukradenou odloženou věc


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení provozovatele (či název firmy)
IČ provozovatele
Adresa provozovatelePraha, 1. června 2010

Žádost o náhradu škody na odložené věciVážení,

dne .......... jsem si v šatně Vašeho divadla odložil kabát značky Fešák. Po představení jsem zjistil, že kabát byl odcizen. Na místo byla přivolána Policie České republiky a sepsán protokol.

Pořizovací cena kabátu byla 5 000 Kč a zakoupil jsem jej šest měsíců před popsanou událostí. Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám v souladu s § 433 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, o náhradu škody ve výši 4 000 Kč. Tuto částku zašlete na mou adresu nebo na účet č. ........................, a to nejpozději do ...................

Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie protokolu Policie ČR
Kopie kupního dokladu 

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud dojde ke krádeži věci vnesené do ubytovacího zařízení, nebo dopravního prostředku či jeho příslušenství umístěného v garáži. Vzor je možné využít také tehdy, pokud je odcizena věc odložená na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se věci obvykle odkládají, dojde-li ke krádeži u provozovatele činnosti, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí (např. divadlo, fitcentrum, apod.).

 

Jak tento vzor využít?

Náhradu škody uplatněte u provozovatele ubytovacího zařízení, nebo u provozovatele činnosti, s níž je odkládání věcí zpravidla spojeno (divadlo, fitcentrum). Stejně je možné obracet se na provozovatele garáží, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.

Nárok na náhradu škody musíte vůči provozovateli uplatnit bezodkladně, nejpozději do 15 dnů od doby, kdy se o vzniku škody dozvíte.

Provozovatel je povinen uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k opotřebení.

 

Upozornění

Provozovatel ve výše uvedených případech neodpovídá za škodu vzniklou krádeží věci jen tehdy, pokud by ke škodě došlo i jinak, odpovídá tedy bez ohledu na to, zda krádež svým jednáním zavinil.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti však provozovatel odpovídá jen do výše stanovené prováděcím předpisem, v současnosti do částky 5000 Kč. Byla-li ukradena cennost, která byla provozovatelem (či jeho zaměstnanci) převzata do úschovy (např. do trezoru v recepci), odpovídá provozovatel v plné výši.

Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

Provozovatel neodpovídá za škodu na věci, která byla odložena jinde než na místě k tomu určeném (např. mimo šatnu). Není-li ale žádné místo určeno, nemůže se zbavit odpovědnosti za škodu na věcech odložených na místě, kam se věci obvykle odkládají. Odpovědnosti se nemůže zbavit ani obvyklým prohlášením: „Za odložené věci provozovatel neodpovídá”.

Odpovědnost podle výše uvedených pravidel se nevztahuje na provozovatele prostředků hromadné osobní dopravy.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 433–437)
  • Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.