Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Výpověď smlouvy na internet, internetové připojení - vzor ke stažení

Výpověď smlouvy na poskytování internetu na dobu neurčitou - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

___
___Výpověď smlouvy na poskytování internetu na dobu neurčitou


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název společnosti
IČ společnosti
Adresa společnostiPraha, 1. června 2010

Výpověď smlouvy o poskytování internetového připojení

Vážení,

dne .......... jsem s Vámi uzavřel smlouvu č. ………, jejímž předmětem je poskytování internetového připojení (viz kopie smlouvy). Oznamuji Vám, že v souladu s článkem 9.2 Vašich všeobecných podmínek, které jsou součástí nadepsané smlouvy, tímto uvedenou smlouvu vypovídám.

V souladu s článkem 9.2 všeobecných obchodních podmínek smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty v délce jednoho měsíce od doručení této výpovědi.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie smlouvy


Kdy je tento vzor vhodný?

Smlouvy mohou zanikat více způsoby (splněním, uplynutím sjednané doby atd.), mimo jiné též odstoupením nebo výpovědí. Odstoupením se smlouva ruší od počátku, není-li dohodnuto jinak. Naproti tomu výpovědí se smlouva zpětně neruší, právní účinky tohoto úkonu nastávají až uplynutím výpovědní lhůty. Na plnění, které smluvní strany získaly za dobu jejího trvání, se tak nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení a strany nejsou povinny si jej vzájemně vrátit.


Jak tento vzor využít?

Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. Tolik obecná úprava § 582 občanského zákoníku.

Výpověď smlouvy je jednostranným úkonem, k její platnosti není zapotřebí souhlasu protistrany a není nutné uvádět důvod výpovědi. Je však třeba respektovat určitá omezení. Smlouva musí být uzavřena na dobu neurčitou a musí se jednat o závazek k nepřetržité či opakované činnosti (popř. naopak závazek ke zdržení se činnosti). Zákon pro případ výpovědi určitých smluvních typů upravuje výpověď odlišně. Jedná se např. o smlouvy nájemní, pracovní, mandátní aj. Je tak třeba věnovat pozornost tomu, zda neexistuje speciální právní úprava. Podmínky výpovědi mohou být sjednány také přímo ve smlouvě. I toto je třeba respektovat. Často se spotřebitel seznamuje s podmínkami ukončení smlouvy v obchodních podmínkách poskytovatelů různých služeb. Zvláště u spotřebitelských smluv však nesmí být podmínky pro vypovězení smlouvy příliš přísné, mohlo by se totiž jednat o nepřiměřená ujednání, která jsou neplatná.


Upozornění

Tento vzor obsahuje obecnou úpravu, pro jednotlivé smluvní typy mohou platit odlišné zvláštní podmínky výpovědi. Výpověď je třeba doručit smluvnímu partnerovi. Pokud byla smlouva uzavřena písemnou formou, musí být i výpověď písemná. Pro předcházení sporů je nanejvýš vhodné volit písemnou formu i tam, kde to povinné není. Je třeba věnovat pozornost tomu, aby byla nezaměnitelně identifikována vypovídaná smlouva a její účastníci. Smlouva nezaniká výpovědí, ale až uplynutím výpovědní lhůty. Nelze vypovědět smlouvy s jednorázovým plněním a smlouvy uzavřené na dobu určitou.


Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 582)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci a zda neexistuje zmíněná speciální úprava. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.