Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Výpověď povinného ručení - vzor ke stažení zdarma

Výpověď povinného ručení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Výpověď povinného ručení


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název pojistitele
IČ pojistitele
Ulice pojistitele
PSČ a adresa pojistitelePraha, 1. června 2010

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Vážení,

dne 14. 9. 2009 jsem uzavřel v postavení pojistníka a pojištěného pojistnou smlouvu č. ...............se shora uvedenou pojišťovnou, pojistitelem, s pojistným obdobím do 13. 9. 2010.

Vzhledem k tomu, že jsem obdržel výhodnější nabídku, uvedenou pojistnou smlouvu tímto vypovídám ke konci aktuálního pojistného období (13. 9. 2010).

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie pojistné smlouvy/pojistky


Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je určen pro kohokoli, kdo je pojištěným na základě pojistné smlouvy o odpovědnosti za provoz motorového vozidla (povinné ručení), a chce smlouvu z nějakého důvodu vypovědět.

Jak tento vzor využít?

Výpověď adresujte pojistiteli a to vždy písemně. Vhodné je zaslat ji doporučeně, případně s dodejkou, abyste měli k dispozici doklad o jejím doručení a tedy zachování zákonné lhůty.

Vypovědět pojištění můžete:
ke konci pojistného období; výpověď však musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná;
do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká;
do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká;
mpimo výše uvedené případy dále podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.


Upozornění

Povinné ručení kromě výpovědi zaniká ze zákona také:

dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla (tj. např. při prodeji či darování vozidla);
dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz (např. sešrotování);
dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel;
odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla;
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi a současně vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.

Obsahuje-li pojistná smlouva specifické požadavky na formu, náležitosti a způsob doručení výpovědi nad rámec tohoto vzoru, je vhodné je pro usnadnění komunikace s pojistitelem dodržet. Jde-li o podmínky, které mají za cíl omezit nebo vyloučit právo spotřebitele na výpověď pojistné smlouvy, mohlo by se jednat o neplatná ujednání, u kterých je třeba se dovolat jejich neplatnosti – viz vzor Dovolání se neplatnosti nezákonného ustanovení spotřebitelských smluv.

Pamatujte na to, že i po výpovědní dobu až do zániku pojištění je třeba plnit povinnosti ze smlouvy, zejména platit pojistné.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o pojistné smlouvě, č. 37/2004 Sb., (§ 19 a 22)
Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 578)
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, č. 168/1999 Sb. (§ 12)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.