Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů - rozesílání nevyžádané elektronické reklamy - vzor

Podnět k šetření pro šíření nevyžádaných obchodních sdělení elektronickou poštou - vzor
___
___Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů pro
rozesílání nevyžádané elektronické reklamy


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7Praha, 1. června 2010

Podnět ve věci šíření nevyžádaných obchodních sdělení elektronickou poštou

Ve dnech ............. mi bylo na moji e-mailovou adresu ........... doručena opakovaně zpráva obsahující reklamu na výrobek společnosti ........... Přestože jsem dne .......... odpověděl na adresu, z níž byly zprávy zasílány, že si již nadále nepřeji, aby mi tyto zprávy obsahující reklamu společnost zasílala, tak jejich zasílání pokračuje i nadále. Další zprávy obsahující reklamu mi přišly i ve dnech ........ Toto jednání je dle mého názoru v rozporu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., a proto Vás v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb. žádám o prošetření celé věci.

Předem děkuji za kladné vyřízení mého podnětu.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie e-mailové korespondenceKdy je tento vzor vhodný?

Podle tohoto vzoru lze postupovat, pokud je spotřebitel obtěžován zasíláním nevyžádané elektronické reklamy, jejímž odesílatelem je subjekt sídlící v ČR nebo v některé ze zemí EU.


Jak tento vzor využít?

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů může podat každý, kdo se cítí obtěžován zasíláním elektronické reklamy, popřípadě obchodních sdělení. Problematika zasílání nevyžádané elektronické reklamy je upraveny v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jakož i v zákoně 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Zatímco zákon 40/1995 Sb. se vztahuje na reklamu obecně, tak zákon č. 480/2004 Sb. se zabývá obchodními sděleními, které jsou šířena elektronicky. V souladu s § 7 zákona tohoto zákona je k elektronickému šíření obchodních sdělení splnit jednu z následujících podmínek:

Prodejce musí mít souhlas osoby, které jsou obchodní sdělení zasílána.

Prodejce získá e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo poskytnutím služby a umožňuje spotřebiteli jednoduchým a bezplatným způsobem vyjádřit se zasíláním obchodních sdělení nesouhlas. Pokud daná osoba nesouhlas vyjádří, tak musí prodejce zasílání reklamy ukončit.


Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou je zcela zakázáno v těchto případech:

obchodní sdělení není zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení,

není zřejmé, kdo ho posílá, je zasláno bez platné adresy, na níž by mohl adresát odpovědět, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje.


Podání by mělo směřovat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 555, www.uoou.cz.


Upozornění

Za obchodní sdělení lze podle § 2 písm. f) zákona o některých službách informační společnosti považovat všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle.

Úřad pro ochranu osobních údajů nemůže zasáhnout proti odesílateli, který sídlí mimo země EU. Proti takové nevyžádané elektronické reklamě se tedy musí spotřebitel především chránit sám prostřednictvím spamových filtrů provozovatelů internetové pošty


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o některých službách informační společnosti, č. 480/2004 Sb.
  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
  • Správní řád, zákon, č. 500/2004 Sb.

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.