Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Odstoupení od kupní smlouvy pro odlišnosti v množství a počtu - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro oodlišnosti v množství a počtu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odstoupení od kupní smlouvy pro odlišnosti
v množství a počtu zboží, výrobku


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)
Ulice prodávajícího
PSČ a adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Odstoupení od smlouvy

Vážení,

koupila jsem od Vás 15. 5. 2009 deset balení dětských plen ImmerTuch 5000 za celkovou zvýhodněnou cenu 2 000,- Kč, a to na základě Vaší letákové nabídky. Na letáku i na každém balení se nachází údaj, že obsahuje 10 kusů plen. Po otevření tří balení jsem však zjistila, že obsahovalo vždy 9 kusů. Zbývajících 7 balení jsem neotevřela, ale na pohmat obsahuje každé také 9 kusů. Dozvěděla jsem se na prodejně, že tento druh plen se již nedodává a výměna tedy není možná.

Vzhledem k tomu, že počet uvedený na obalu se liší od skutečného počtu, uplatňuji rozpor s kupní smlouvou a odstupuji od kupní smlouvy. Žádám Vás o vrácení kupní částky 2 000 Kč na mou adresu nebo na účet č. ........, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie kupního dokladu

Leták

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc a následně se ukáže, že věc neodpovídala množství či počtu popisovaném prodejcem. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona také skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Rozporem s kupní smlouvou dále je, když věc nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, pokud neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá a zejména že není bez vad.

 

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodáva­jícího. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou (resp. doplněním). Toto řešení bude zřejmě u odlišností množství a počtu obvyklé. Pouze není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva a odstoupíte od kupní smlouvy.

 

Upozornění

Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že existoval již při převzetí, leda by se prokázal opak, například znalec by se tak vyjádřil, anebo by tomu odporovala zjevná povaha věci, například by kupující sotva kupoval mrtvé akvarijní rybičky.
Vzhledem k tomu, že uplatnění rozporu s kupní smlouvou je podle zákona reklamačním řízením, musí být vyřízeno nejpozději do 30 kalendářních dní, a to včetně vrácení zaplacených částek.
Kupující vždy s odstoupením od smlouvy musí vrátit zakoupené zboží včetně příslušenství.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 616)

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.