Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace ve lhůtě - vzor

Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___

 

Odstoupení od kupní smlouvy pro
překročení reklamační lhůty, doby

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail


Jméno a příjmení prodávajícího

IČ prodávajícího

Adresa prodávajícího

 


Praha, 1. června 2010


Odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace


Vážení,

dne ………. Jsem ve Vaší provozovně na nadepsané adrese zakoupil kopačky značky HUA KOP za cenu 6 000 Kč. Bohužel se na těchto kopačkách během dvou týdnů od koupě vyskytla vada spočívající v roztržení podešve. Tuto vadu jsem reklamoval dne ……. a žádal o opravu (viz Reklamační protokol). Dne …….., tedy 30 kalendářních dnů od vytknutí vady jsem se opět dostavil do Vaší provozovny k převzetí věci. Bohužel mi však bylo sděleno, že reklamace není dosud vyřízena, neboť se k ní ještě nevyjádřilo servisní středisko Vašeho dodavatele.

 
 

Protože jste nesplnili povinnost uloženou Vám § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tím, že jste jako prodávající mou reklamaci včas nevyřídili, má se nyní ve smyslu tohoto zákonného ustanovení zato, že reklamovaná vada je neodstranitelná. Proto od kupní smlouvy tímto odstupuji a žádám Vás o vrácení kupní ceny na můj bankovní účet č. ………. .


S pozdravem


..............................................


(vlastnoruční podpis)

 


Přílohy:

Kopie reklamačního protokolu

Kopie dokladu o koupi

 


Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je použitelný pro situaci, kdy prodávající nedodrží zákonnou nebo smluvenou lhůtu pro vyřízení reklamačního řízení, které u něho kupující zahájil dovoláním se vady koupené věci a uplatněním některého z nároků, například opravy nebo výměny věci.
Zákon stanoví lhůtu 30 kalendářních dní pro vyřízení reklamace, strany smlouvy si mohou dohodnout lhůtu jinou, delší. Vyprší-li zákonná či smluvená lhůta, považuje se vada na zboží automaticky za neodstranitelnou. V takovém případě může kupující od kupní smlouvy odstoupit, nemůže-li věc pro vadu řádně užívat. Mohl by také požadovat přiměřenou slevu věci, což se může hodit tehdy, je-li věc k původnímu účelu použitelná, anebo shledal-li kupující ve vadné věci jinou možnost využití podle své libosti.

 

 

 

Jak tento vzor využít?

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace, obraťte se s využitím tohoto vzoru na prodávajícího (tedy ne např. na záruční servis). Zároveň můžete kontaktovat také Českou obchodní inspekci, která může postihnout prodávajícího pokutou za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace podle správních předpisů, nemůže ale zasáhnout do vašeho vztahu s ním a přinutit ho, aby vaši reklamaci vyřídil.

 

 

 

Upozornění

 

Dojitím dopisu prodávajícímu smlouva zanikne od svého počátku, pokud si účastníci nesmluvili něco jiného. Důsledkem odstoupení je následná povinnost stran vrátit si poskytnutá plnění a hradit případné smluvní pokuty, pokud na ně vznikl nárok před odstoupením. Někdy jsou smluvní pokuty vyloučeny přímo zákonem, například u kupní smlouvy uzavřené přes internet nebo uzavřené mimo provozovnu prodejce nebo obecně v případě, kdy sankcionují kupujícího za využití jeho práv.

 

 

 

Důležité zákony a dokumenty

 
  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 13, § 19)
  • Zákon občanského zákoníku (§ 52, § 616–627, § 48)
  • Judikát 33 Odo 930/2006, IV. ÚS 276/99, C 2029
 

 

 

Obecná doporučení

 

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

 


Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

 


Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.