Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodání zboží včas - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodání zboží včas - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodání zboží v běžné lhůtěMoje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail


Jméno a příjmení prodávajícícho (či název firmy)

IČ prodávajícího

Adresa prodávajícího......................Praha, 1. června 2010

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …………… jsem ve Vaší prodejně ……… objednal televizor LCD typ ……. v ceně …….. Kč (viz kopie objednávky). Objednávka televizoru za sjednaných podmínek byla Vaší společností ihned potvrzena s tím, že orientační doba dodání zboží je do tří týdnů.

Do dnešního dne nebylo objednané zboží dodáno. Dle stavu objednávky zobrazovaného na internetových stránkách obchodu a dotazem na Vašeho odpovědného pracovníka na prodejně pouze vím, že termín dodání zboží upřesníte průběžně, což s ohledem na podmínky uzavřené smlouvy nelze považovat za dostatečnou informaci.

Jelikož od data uzavření smlouvy v tuto chvíli uplynulo více než sedm týdnů a více než jednou byla překročena původně předpokládaná třítýdenní lhůta k dodání zboží, odstupuji tímto v souladu s ustanovením § 613 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, od uzavřené smlouvy.

Vzhledem k tomu, že z Vaší strany nebyla splněna základní povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, tj. dodat objednané zboží, není tímto mým postupem, s odkazem na shora citované ustanovení občanského zákoníku, nijak dotčen nárok na uplatnění případné náhrady škody vůči Vaší společnosti spočívající zejména v rozdílu ceny dle uzavřené kupní smlouvy a ceny v jiném obchodu, kde zboží následně zakoupím, pakliže je již nebude možné pořídit levněji.


S pozdravem

…………………………………

(vlastnoruční podpis)Příloha:

Potvrzení objednávky (kopie)
Jak tento vzor využít?

Po uzavření kupní smlouvy platí, že dodavatel je povinen odevzdat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Kupující je zase povinen zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu. Lhůta přiměřená okolnostem k dodání zboží v případě, kdy není dohodnutý pevný termín dodání, není žádným předpisem pevně upravena. Dodací doba by pak měla záviset objektivně jednak na typu zboží, jeho dostupnosti na trhu, způsobu uzavření smlouvy, cenové nabídce, ale i očekávání zákazníka při uzavření smlouvy na základě informací, které si strany před uzavřením smlouvy vyměnily. Vodítkem může být pochopitelně i lhůta sjednaná jako orientační. V případě, že přiměřená lhůta k dodání zboží uplyne, má spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit.


Upozornění

V případě, kdy spotřebiteli nepřiměřeným čekáním na zboží vznikla škoda, má nárok na její náhradu.
Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který nepodléhá souhlasu prodávajícího.
Odstoupením se smlouva ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli (záloha apod.).


Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 613 a § 420 a násl.)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.