Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Odpor, odvolání proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - vzor ke stažení

Odpor, odvolání proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___


Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřaduMoje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail


Předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu prostřednictvím
Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro ......................
Adresa příslušného odboru ČTUPraha, 1. června 2010

Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu odboru pro……čj. …

Dne ................. jsem obdržel rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu odboru pro……ze dne……čj. …..................., ve kterém tento úřad vyhověl návrhu navrhovatele ……………….. (označení poskytovatele služby elektronických komunikací) a rozhodl o mé povinnosti zaplatit cenu za úhradu služby elektronických komunikací. Proti tomuto rozhodnutí podávám rozklad, a to zejména s ohledem na skutečnost, že správní orgán prvního stupně neprovedl všechny mnou navrhované důkazy.

Správní orgán 1. stupně vycházel chybně ze skutečnosti, že jsem uzavřel s navrhovatelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací. Správní orgán 1. stupně přitom neprovedl důkaz potvrzující mé tvrzení, že jsem nikdy takovouto smlouvu neuzavřel, ani jsem uvedených služeb nevyužíval. Správní orgán především nenařídil znalecký posudek z oboru grafologie, který by potvrdil, že podpis na předmětné smlouvě není můj. Nepřihlédl dále k mému tvrzení, že jsem v den uvedený na předmětné smlouvě jako den podpisu, neměl občanský průkaz z důvodu jeho odcizení, jak jsem dále doložil protokolem Policie ČR.

Z důvodů výše uvedených proto navrhuji, aby Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu 1. stupně k novému řízení.
..............................................

(vlastnoruční podpis)Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud Český telekomunikační úřad v prvním stupni nevyhověl námitce (případně vyhověl návrhu poskytovatele služby elektronických komunikací v neprospěch účastníka služby), a nebo rozhodnul z pohledu účastníka služby elektronických komunikací vadně (například z důvodu, že nepřihlédnul k navrhovanému důkazu), má tento další možnost toto rozhodnutí zvrátit, a to formou podání takzvaného rozkladu proti rozhodnutí.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu může následně rozkladu vyhovět ve správním řízení.


Jak tento vzor využít?

Rozklad může podat účastník do 15 dnů ode dne oznámení prvostupňového rozhodnutí, a to u orgánu, který rozhodnutí vydal. Toto poučení naleznete i v každém rozhodnutí. Naopak proti rozhodnutí o podaném rozkladu se nelze dále odvolat.


Upozornění

Podle § 129 zákona o elektronických komunikacích může Český telekomunikační úřad uložit účastníkovi sporu, který neuspěl, povinnost uhradit protistraně náklady vzniklé v souvislosti se sporem či jejich část. Spotřebitelé mohou v případech, kdy si jsou jisti, využít tohoto ustanovení a pověřit advokáta vyřizováním sporu. V případě neúspěchu se to nicméně může obrátit proti nim a náklady na práci advokáta jim nebudou proplaceny. Je tedy nutné pečlivě uvážit, zda jsou požadavky spotřebitele dostatečně prokazatelné a v souladu se zákonem.


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o elektronických komunikacích, č. 127/2005 Sb. (§ 129)
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.