Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo - vzor ke stažení zdarma

Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení zhotovitele (či název firmy)
IČ zhotovitele
Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo

Vážení,

dne …. jsem s Vámi uzavřel smlouvu o dílo č. ………, na základě které pro mne měla být zhotovena nová kuchyň. Cena byla stanovena odhadem na 50 000 Kč. Při skončení prací jsem obdržel účet na zaplacení ceny 75 000 Kč, tj. došlo k navýšení ceny o 50 % oproti původnímu odhadu ceny.

Dovoluji si Vás upozornit, že Váš požadavek nelze ve smyslu § 636 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, považovat za oprávněný. Vzhledem k tomu, že je toto navýšení ceny podstatné a předem jsem jej neodsouhlasil, odmítám proto takto určenou částku zaplatit.

Protože na zvýšení ceny Vám právní nárok nevznikl, vyzývám Vás tímto k bezodkladnému předání díla v souladu s uzavřenou smlouvou oproti zaplacení sjednané ceny díla.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie smlouvy o dílo č…….
Kdy je tento vzor vhodný?

Odmítnutí zvýšení ceny o dílo je vhodné v případě, kdy došlo k navýšení ceny o více než 10–20 % a toto navýšení není odůvodněno či předem schváleno. Cena díla může být:

a) sjednána ve smlouvě,
b) stanovena zvláštním předpisem,
c) dohodnuta podle rozpočtu,
d) určena odhadem.


ad a) Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo provedení díla zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

ad c) Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal. Došlo-li v době od uzavření smlouvy do jejího splnění ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu novou cenu. V tomto případě je vhodné odmítnout navýšení ceny díla, jestliže navýšení ceny nebylo objednatelem odsouhlaseno.

ad d) Cena určená odhadem je sice závazná, ale z povahy způsobu určení její výše vyplývá, že nemůže být považována za cenu maximální. Je proto možné tuto cenu překročit, avšak v zájmu ochrany objednatele je stanoveno, že při zhotovení díla nesmí být překročena podstatně. Za podstatné překročení ceny určené odhadem je třeba zpravidla považovat její zvýšení o více než 10–20 %. Zvýšení ceny musí zhotovitel objednateli zdůvodnit. Nastane-li takováto situace, je zhotovitel povinen neprodleně na to objednatele písemně upozornit a oznámit mu novou cenu. Neučiní-li to vůbec, popř. jinou formou než písemnou, nemá právo na zaplacení nové ceny, kterou by jinak při nepodstatném překročení ceny byl oprávněn požadovat.

 

Jak tento vzor využít?

Přestože forma není stanovena, je vhodné odmítnutí zaplacení ceny díla doručit zhotoviteli. Dopis je žádoucí zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

 

 

Upozornění

Po oznámení nové ceny (stanovené rozpočtem nebo odhadem) může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto právo vzniká objednateli, jakmile mu bylo písemné upozornění doručeno. Odstoupením se smlouva ruší a objednatel není povinen převzít rozpracované dílo.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch (to přichází v úvahu tehdy, týkalo by se dílo věci ve vlastnictví objednatele). Neodstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo (kde byla cena určena odhadem nebo rozpočtem) bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu. Pokud byla cena určena rozpočtem a spotřebitel neodstoupil od smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu po oznámení nové ceny, nemusí novou cenu platit rovněž v případě, že ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby provedení díla.

 

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb. (§ 634–636)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.