Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou vadu věci - vzor ke stažení

Odstoupení od smlouvy z důvodu opakování vady věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Odstoupení od smlouvy z důvodu opakované vady věciMoje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mailJméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)
IČ prodávajícího
Adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Odstoupení od smlouvy pro opakovanou vaduVážení,

dne .......................... jsem ve Vaší provozovně v ulici Telefonní v Bezdrátově zakoupila mobilní telefon pro svou dceru. Hned po prvním zapnutí však telefon nebyl schopen rozeznat signál, a to i na místech, kde jiné telefony ukazují plný signál. Telefon jsme již dvakrát reklamovali (viz reklamační protokol), ale vada se po opravách objevuje stále. Proto v souladu se zněním § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, odstupuji od kupní smlouvy a žádám o vrácení peněz na mou adresu, nebo na účet č. ..........................................., a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení.
Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie kupního dokladuKdy je tento vzor vhodný?

Pokud spotřebitel zakoupil zboží a v záruční době se na zboží objeví více vad, nebo se vada po opravě opakuje. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci. U potravin je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na potravinách uvedena doba použitelnosti, končí záruční doba tímto datem. U věcí, které se rychle kazí (např. pečivo, ale také řezané květiny), musí být reklamace uplatněna nejpozději v den následující po koupi. Spotřebitel nemůže uplatnit odpovědnost za vady, které sám způsobil, prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.


Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Není možné se s odstoupením obracet na záruční servis.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na odstranění vady (opravu), není-li to povaze vady neúměrné, může žádat výměnu věci. V tomto případě použijte vzor reklamace vady výrobku.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu věci. Stejná práva má spotřebitel v případě výskytu více vad, nebo když se vada po opravě opakuje. Pokud vada neodstranitelná nebrání řádnému užívání věci, má kupující dále možnost požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat a to nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvě prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny).


Upozornění

Zákon přesně neurčuje, kolikrát se vada musí po opravě opakovat, ani nespecifikuje pojem „více vad“ a záleží tudíž na posouzení každého konkrétního případu. Z judikatury se však obvykle dovozuje, že důvodem k odstoupení od smlouvy je třetí výskyt vady po opravě, nebo čtvrtý výskyt různé vady, případně skutečnost, že věc vykazuje najednou minimálně tři vady. Vždy je však třeba posuzovat každý případ individuálně.

Reklamaci (odstoupení od smlouvy) je nutné uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit včetně vrácení peněz do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.

Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zakoupení zboží a to i s příslušenstvím.

Spotřebitel má právo na úhradu nákladů nutných k uplatnění.

Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 612–627)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.