Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření nevyžádané tištěné reklamy - vzor ke stažení

Podnět k šetření živnostenskému úřadu pro šíření nevyžádané tištěné reklamy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Podnět živnostenskému úřadu pro
šíření nevyžádané tištěné reklamy


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail


Krajský živnostenský úřad
Adresa živnostenského úřadu


Praha, 1. června 2010

Podnět ve věci šíření obtěžující reklamy
Dne ......... mi byl do schránky již poněkolikáté doručen reklamní leták ..... (označení zadavatele reklamy na letáku), přestože mám schránku viditelně označenou nálepkou s nápisem „Nevhazujte reklamu“. Vzhledem k tomu, že vhazování reklamních letáků do mé schránky je opakované a šiřitel reklamy, kterým je ..... (označení šiřitele, je-li známo) ignoruje mé přání, aby mi reklama do poštovní schránky nebyla vhazována, žádám tímto Váš úřad v souladu s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb. o prošetření celé věci.

Předem děkuji za kladné vyřízení mého podnětu.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: např. zaslané reklamní tiskoviny, fotografie poštovní schránky s nálepkou, kopie korespondence

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor lze využít za situace, že je spotřebitel obtěžován opakovaným zasíláním tištěné reklamy na svou adresu, ačkoli dal jasně najevo, že si zasílání reklamních tiskovin nepřeje. To může znamenat například, že upozornil na toto odesílatele reklamy, označil poštovní schránku viditelným nápisem, že si nepřeje vhazování reklamních tiskovin apod.


Jak tento vzor využít?

Podnět živnostenskému úřadu může podat každý, kdo se cítí obtěžován zasíláním tištěné reklamy. Obdobně po provedení příslušných změn lze tento vzor využít i při jiném porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (např. klamavá reklama, skrytá reklama, reklama založená na podprahovém vnímání, reklama na zboží nebo služby, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy).

Podání by (v případě tištěné reklamy) mělo směřovat ke krajskému živnostenskému úřadu (na území hlavního města Prahy na živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) v místě, kde má sídlo šiřitel této reklamy (tedy subjekt, který reklamu veřejně šíří). Ten ze zákona odpovídá za způsob jejího šíření. Sídlo šiřitele reklamy lze zjistit například v obchodním rejstříku, který je přístupný on-line na adrese www.justice.cz, nebo v živnostenském rejstříku, který je on-line přístupný na adrese www.rzp.cz.

Pokud spotřebitel neví, kdo je šiřitelem reklamy, může podání směřovat na zadavatele reklamy (ten, kdo si reklamu objednal), který má povinnost tuto informaci sdělit živnostenskému úřadu.


Upozornění

Za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena. Důležité je tedy dát před podáním na živnostenský úřad šiřiteli reklamy srozumitelně najevo, že si adresát vhazování reklamních tiskovin do poštovní schránky nepřeje. Učinit tak může například doporučeným dopisem na adresu šiřitele reklamy nebo umístěním viditelného nápisu na poštovní schránku s nápisem: „Nevhazujte reklamu!“.


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Zákon o živnostenských úřadech, č. 570/1991 Sb.
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.