Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy - vzor ke stažení

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Podnět k šetření ve věci šíření klamavé reklamy


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 21 Praha 2Praha, 1. června 2010

Podnět k šetření ve věci šíření klamavé reklamy

Dne ......... byl kolem 21. hodiny vysílán na ČT1 reklamní spot banky .......... (název banky), v němž byl propagován účet, za jehož vedení se neplatí žádné poplatky. Když jsem se dne .......... dostavil do pobočky výše zmíněné banky v ......... (adresa pobočky) a chtěl jsem si tento účet založit, byl jsem informován, že poplatky za jeho vedení se neplatí pouze v případě, že je na účtu zůstatek minimálně 50 000 Kč. Vzhledem k tomu, že tato informace nebyla v reklamě uvedena, lze podle mého názoru považovat reklamu za klamavou obchodní praktiku ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.. V souladu s § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. Vás tímto žádám o prošetření celé věci.

Předem děkuji za kladné vyřízení mého podnětu.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy: např. CD se záznamem reklamy, informační leták s podmínkami, které je třeba splnit, aby bylo vedení účtu bezplatné

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor lze využít, pokud podnikatel propaguje své výrobky nebo služby tvrzeními, která jsou klamavá. Ovšem jen v případech nejedná-li se o reklamu v televizi či rozhlase nebo o tvrzení týkající se léčivých přípravků, zdravotnických prostředků nebo přípravků na ochranu rostlin
Jak tento vzor využít?

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy se zakazuje reklama, která je zároveň nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky definuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v § 4 a násl. Jedná se o praktiky klamavé a/nebo agresivní. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Klamavou je taková obchodní praktika, při níž je použit nepravdivý či hrubě zavádějící údaj.

Příslušnými orgány, na něž by se měl spotřebitel v případě, že si chce stěžovat na klamavou reklamu, obrátit, jsou:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě reklamy v rozhlase a televizi
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví a Státní rostlinolékařská správa v případech reklamy na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a přípravky na ochranu rostlin, pokud nejde o reklamu televizní nebo rozhlasovou

krajský živnostenský úřad příslušný (na území hlavního města Prahy na živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) podle sídla nebo místa bydliště zadavatele reklamy pro všechny ostatní případy

Upozornění

Definici pojmu klamavá reklama lze najít v § 45 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Podle této definice je klamavou reklamou šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Za šíření údajů se dle obchodního zákoníku považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Obchodní zákoník, zákon, č. 513/1991 Sb.
  • Zákon o živnostenských úřadech, č. 570/1991 Sb.
  • Správní řád, zákon, č. 500/2004 Sb.

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.