Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Postoupení práv vyplývajících ze záruky - vzor ke stažení

Postoupení práv vyplývajících ze záruky (uplatnění záruky jinou osobou než kupujícím) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Uplatnění záruky na zboží jinou osobou než kupujícím


Postupitel (jméno, datum narození, adresa)

a

Postupník (jméno, datum narození, adresa)uzavírají dne ……… v …………..(místo) v souladu s § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, následující smlouvu o postoupení pohledávky.

 

I.

Postupitel prohlašuje, že dne 21. 1. 2010 zakoupil v postavení spotřebitele od společnosti Moje Elektro, s.r.o., IČ: 1234567, se sídlem Mokrá 8, Rybníkov (dále jen Dlužník), mobilní telefon značky Super Phone, model Ultra, IMEI:12345678910, jak vyplývá ze záručního listu, který je vystaven na jméno postupitele. Postupitel a postupník shodně prohlašují, že nadepsaný mobilní telefon se stal na základě kupní smlouvy mezi postupitelem a postupníkem ze dne 21. 4. 2010 majetkem postupníka.

 

II.

Postupitel touto smlouvou postupuje veškerá práva, současná i budoucí, ze záruční odpovědnosti za vady nadepsaného mobilního telefonu (včetně práv vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou), jež má nebo bude mít vůči Dlužníkovi. Postupitel se zavazuje předat postupníkovi záruční list vydaný dlužníkem. Postupitel prohlašuje, že postoupení pohledávky, jak je vymezena touto smlouvou, nebrání dohoda s Dlužníkem.

 …………………………………
Podpis postupitele
………………………………….

Podpis postupníka
Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud je prodávajícím podnikatel, odpovídá spotřebiteli podle přísnějších pravidel, než když se koupě uskutečňuje mezi dvěma spotřebiteli. Podle rozšířené představy přechází práva spojená se zárukou automaticky i po dalším prodeji věci. Ve skutečnosti tomu tak není. Práva z odpovědnosti za vady v podobě záruky a rozporu s kupní smlouvou se neváží na věc jako takovou, jedná se o práva a povinnosti smluvních stran spotřebitelské kupní smlouvy. Pokud chce spotřebitel věc prodat, může však při splnění určitých podmínek na kupujícího práva ze záruky převést. Není to nicméně jeho povinností. Případný převod práv ze záruky nezbavuje prodávajícího spotřebitele odpovědnosti vůči novému kupujícímu. Převod práv je nicméně pro nového kupujícího výhodný.


Jak tento vzor využít?

Převod práv, která vyplývají ze záruky, lze provést tzv. postoupením pohledávky. Postoupit je možné jednak právo z vady již existující (nárok, který má nynější prodávající spotřebitel vůči podnikateli, který mu věc prodal), jednak z vad, které by se na věci mohly vyskytnout v budoucnu a na které se vztahuje záruka.

Postoupení pohledávky vyžaduje písemnou formu a vzhledem k tomu, že se často bude jednat o pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu, pokud se na věci projeví vada, je třeba věnovat náležitou pozornost určitosti smlouvy o postoupení.

Smlouva má dvě strany: postupitele (osoba, která prodává věc, na kterou se vztahuje záruka) a postupníka (kupující věci). Důležitá je také osoba dlužníka, tím je podnikatel, který prodal věc postupiteli. Postupitel tedy smlouvou převádí své nároky ze záruky vůči dlužníkovi na postupníka.

Ve smlouvě je třeba jednoznačně vymezit osoby postupitele, postupníka a dlužníka a také nárok, který se převádí – tedy práva z odpovědnosti za vady.

Postoupení se může uskutečnit jak bezplatně, tak i za úplatu.


Upozornění

Provádět postoupení pohledávky popsané v tomto vzoru je vhodné zejména tam, kde je záruční list či prodejní doklad vystaven na jméno postupníka.

Pohledávku nelze postoupit, pokud by takový postup odporoval předchozí dohodě postupitele s dlužníkem. Pokud si tedy např. internetový obchod do smluvních podmínek vloží ujednání, že záruku nelze převádět dále, je třeba to respektovat. Jinak lze pohledávku postoupit i bez souhlasu dlužníka.

Ačkoliv není pro platnost smlouvy nutné podpisy úředně ověřovat, je to vhodné zvláště u věcí vysoké hodnoty. Postupitel je povinen dlužníka o postoupení pohledávky informovat, popř. mu postupník musí tuto skutečnost prokázat (např. smlouvou), aby se mohl dožadovat plnění, jakým je třeba záruční oprava. Ověření podpisu provede za mírný poplatek notář, obecní úřad nebo většina pošt.

Postoupení pohledávky může mít podobu samostatné smlouvy, ale lze jej vložit i přímo do kupní smlouvy.


Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 524–530)
Související vzory
Kupní smlouva (mezi dvěma spotřebiteli)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.