Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Předkupní právo smlouva - vzor ke stažení zdarma

Předkupní právo, smlouva o zřízení předkupního práva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Smlouva o zřízení předkupního práva
jako věcného práva
vzor
Povinný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Oprávněný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Povinný je vlastníkem bytu č. … v … podlaží domu č.p. …, v obci ………, ulice ……… Byt je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….Čl. 2


Účastníci této smlouvy se dohodli na zřízení předkupního práva jako věcného práva k výše specifikovanému bytu ve prospěch oprávněného

Povinný a jeho právní nástupci jsou v případě jakéhokoliv úplatného převodu (včetně jeho vkladu na základní kapitál do obchodní společnosti) povinni byt nebo ideální podíl na bytu písemně nabídnout ke koupi oprávněnému.Čl. 3


Oprávněný musí byt vyplatit do tří měsíců od doručení nabídky, jinak již nemůže pro tento případ své předkupní právo vykonat.Čl. 4


Předkupní právo se sjednává bezplatně. Oprávněný nabývá předkupní právo vkladem do katastru nemovitostí.Čl. 5

Závěrečná ustanovení


Smlouva je sepsána v šesti stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom a čtyři jsou určeny pro katastrální úřad.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.Čl. 6

Intabulační doložkaNa základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na LV č. ………, pro k.ú. ………, u Katastrálního úřadu v ……………… takto:
V části C LV:


Předkupní právo pro ……………


Ostatní části beze změny.V ………… dne …………..Podpisy: ……………………… ………………………

(oprávněný) (povinný)

 V každé kupní smlouvě může být sjednáno předkupní právo. Jedná se o vedlejší ujednání, které spočívá v tom, že prodávající prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat. Navíc takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci, než jenom prodejem – např. pro směnu, darování apod. Znamená to tedy, že předkupní právo se stává aktuálním v případě, že se bývalý kupující rozhodne nemovitosti sám zbavit, nezáleží to tedy na vůli původního vlastníka. Existuje sice institut nazvaný právo zpětného prodeje, ale tento institut lze uplatnit pouze u movitých věcí (prodávající má právo sám ze své vůli způsobit, že mu kupující musí movitou věc prodat zpět).

 

Předkupní právo může mít různou povahu:

  • může zavazovat pouze kupujícího (závazkové předkupní právo) – dojde-li k tomu, že kupující bude chtít věc zcizit a původní vlastník své předkupní právo nevyužije, pak toto předkupní právo zanikne.

  • může zavazovat jak kupujícího tak i jeho právní nástupce (předkupní právo věcné povahy) – právními nástupci jsou myšleni např. dědic, který nabude nemovitost v rámci dědického řízení, nebo dalšího kupující, který nemovitost získal na základě další kupní smlouvy apod. Když pak původní vlastník své předkupní právo nevyužije a nabídnutou nemovitost nekoupí, přejde věc na nového nabyvatele, přičemž předkupní právo zůstane zachováno -> když bude chtít tento nový vlastník s věcí disponovat, opět bude muset s předkupním právem prapůvodního vlastníka počítat.

 

Jde-li o druhý případ, musí být smlouva uzavřena písemně (vzor) a nutný je rovněž vklad práva do katastru nemovitostí. Z výpisu z katastru nemovitostí pak každá osoba může poznat, zda na nemovitosti nevázne předkupní právo.

Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno. Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu.

Rozhodne-li se povinný z předkupního práva věc prodat, musí nejdříve učinit výslovnou nabídku oprávněnému z tohoto předkupního práva. Jde-li o nemovitost, musí být tato nabídka vždy písemná. Nabídka učiněná povinnou osobou a adresovaná oprávněné osobě musí zahrnovat ohlášení všech podmínek, které si smluvní strany pro prodej či pro jiný způsob zcizení spolu vzájemně ujednaly.

Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne (u předkupního práva, které je zapsáno v katastru nemovitostí zanikne pro tentokrát možnost toto předkupní právo využít, jinak trvá dál a působí vůči novému nabyvateli).

Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne.

Předkupní právo může být zřízeno i pro jinou osobu, než pro původního vlastníka.

 

Předkupní právo je upraveno rovněž mezi podílovými spoluvlastníky – pakliže se některý z podílových spoluvlastníků rozhodne úplatně převést podíl na někoho jiného než osobu blízkou, pak jej nejdříve musí nabídnout ostatním spoluvlastníkům.