Dobré poledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Prohlášení spoluvlastníků nemovitosti o vymezení jednotek - vzor ke stažení

Prohlášení spoluvlastníků budovy, nemovitosti o vymezení jednotek - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___ 

___ 

Prohlášení spoluvlastníků budovy
o vymezení jednotek
vzor

 

I.

Manželé František Sojka, r. č. 540420/0582

a Marta Sojková, r. č. 575917/1792,

oba bytem Řevničov 363, okres Rakovník,

 

mají podle vlastního prohlášení, kupní smlouvy ze dne 6. 8. 1994 a rozhodnutí Katastrálního úřadu v Rakovníku ze dne 12. 10. 1994 č.j. 132 V1 – 1779/93 ve společném jmění dům č. p. 1514 na stavební parcele p. č. 1862/1 (dále jen budova) s příslušenstvím (schody, opěrná zeď, plot) a stavební parcelu p. č. 1862/1 o výměře 472 m2, na níž je dům postaven. Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Rakovníku na listu vlastnictví č. 3798 pro obec a katastrální území Rakovník.

 

 

II.

V budově jsou byty vedeny pod čísly 1 – 6 (viz příloha tohoto prohlášení).

 

 

III.

V každém nadzemním podlaží (přízemí, 1. a 2. poschodí) se nacházejí dva byty 4 + 1 s úplným příslušenstvím (koupelna s plynovou karmou a WC). Byty č. 1, 3, 5 a 6 mají etážové topení, byty č. 2 a 4 jsou vytápěny plynovými spotřebiči. Byty č. 1, 3 a 5 mají dále spíž a balkon. Umístění jednotlivých bytů a jejich podlahová plocha vyplývají z přílohy tohoto prohlášení.

K jednotlivým bytům patří jako jejich příslušenství sklepní prostory označené v příloze tohoto prohlášení číslem bytu, k němuž patří, a písmenem s.

 

 

IV.

V budově je nebytový prostor půdy o výměře 216 m2.

V.

František Sojka a Marta Sojková, jako spoluvlastníci budovy, podle § 5 zák. č. 72/1994 Sb. prohlašují, že v budově uvedené v čl. I. shora vymezují podle citovaného zákona jednotky, jimiž jsou:

1.   byty č. 1 – 6, určené a popsané v čl. II. a III. a v příloze tohoto prohlášení, s veškerým příslušenstvím,

2.   nebytový prostor, určený v čl. IV. shora a v příloze tohoto prohlášení, s veškerým příslušenstvím.

 

 

VI.

Společnými částmi budovy jsou:

-      schodiště a chodba o výměře 12,7 m2 v každém podlaží, celkem 38,1 m2

-      společná část sklepa o výměře 36,5 m2

-      střecha, obvodové zdivo a ostatní společné části budovy jako stavby.

 

 

VII.

Ten, kdo vlastní byt č. 1, 4 nebo 5, je podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, vymezených v čl. VI. shora v rozsahu 12/100.

Ten, kdo vlastní byt č. 2 nebo 6, je podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, vymezených v čl. VI. shora v rozsahu 11/100.

Ten, kdo vlastní byt č. 3, je podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, vymezených v čl. VI. shora v rozsahu 13/100.

Ten, kdo vlastní nebytový prostor na půdě, je podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, vymezených v čl. VI. shora v rozsahu 29/100.

 

 

VIII.

Stavební parcela p. č. 1862/1 o celkové výměře 472 m2 zapsaná u Katastrálního úřadu v Rakovníku na listu vlastnictví č. 3798 pro obec a katastrální území Rakovník je předmětem spoluvlastnictví a společného užívání vlastníků jednotek.

Vlastník každé jednotky je oprávněn užívat nezastavěnou část společné stavební parcely tak, aby tím nebránil v užívání vlastníkům ostatních jednotek. Umístění staveb a dlouhodobé umístění jiných věcí na této parcele je možné jen se souhlasem všech spoluvlastníků.

 

 

IX.

Ten, kdo vlastní byt č. 1, 4 nebo 5, je podílovým spoluvlastníkem stavební parcely o výměře 472 m2 uvedené v čl. VIII. v rozsahu 12/100.

Ten, kdo vlastní byt č. 2 nebo 6, je podílovým spoluvlastníkem stavební parcely o výměře 472 m2 uvedené v čl. VIII. v rozsahu 11/100.

Ten, kdo vlastní byt č. 3, je podílovým spoluvlastníkem stavební parcely o výměře 472 m2 uvedené v čl. VIII. v rozsahu 13/100.

Ten, kdo vlastní nebytový prostor na půdě, je podílovým spoluvlastníkem stavební parcely o výměře 472 m2 uvedené v čl. VIII. v rozsahu 29/100.

X.

Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu smluv o převodu vlastnictví jednotek do katastru nemovitostí všechna práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a stavební parcely, a to v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům.

Na předmětných nemovitostech neváznou zástavní práva, věcná břemena, ani jiná právní omezení.

Vlastník každé jednotky je oprávněn užívat společné části budovy a nezastavěnou část společného pozemku tak, aby tím nebránil v užívání vlastníkům ostatních jednotek.

Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

 

 

XI.

Na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku, a stavební parcely budou vlastníci jednotek přispívat takto:

             vlastníci bytů č. 1, 3 a 5                            200 Kč měsíčně

             vlastníci bytů č. 2, 4 a 6                            180 Kč měsíčně

             vlastník půdního nebytového prostoru 400 Kč měsíčně

a to vždy do konce kalendářního měsíce počínaje měsícem, kdy se stanou vlastníky jednotky, k rukám správce (viz dále).

Fond, který se uvedenými platbami vytvoří, bude spravovat správce, jenž bude též sám rozhodovat o užití fondu. Správce předloží vždy do 31. ledna následujícího roku vyúčtování za předchozí kalendářní rok vlastníkům jednotek. Přeplatek se převádí na rok následující.

O změně pravidelného příspěvku, popřípadě o povinnosti zaplatit jednorázově mimořádný příspěvek, rozhodují vlastníci jednotek.

 

 

XII.

Vlastníci jednotek tvoří společenství, které musí konat alespoň jednou ročně shromáždění. Svolávání shromáždění, jeho jednání a rozhodování je upraveno § 11 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

O záležitostech běžné správy domu a společných prostor rozhoduje správce, o ostatních záležitostech shromáždění, které si může vyhradit rozhodnutí nebo dodatečné schválení jakékoli otázky.

Prvním správcem je František Sojka, r. č. 540420/0582, bytem Řevničov 363, okres Rakovník.

 

 

XIII.

Vkladem do katastru nemovitostí manželé Sojkovi budou mít ve společném jmění každou jednotku, vytvořenou tímto prohlášením, a související spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a stavební parcele (viz shora), s výjimkou jednotky, jejíž převod bude v katastru nemovitostí proveden současně s tímto prohlášením

 

 

XIV.

Manželé Sojkovi žádají, aby podle tohoto prohlášení a na základě jejich návrhu provedl Katastrální úřad v Rakovníku zápis vkladu jejich vlastnického práva k jednotkám tímto prohlášením vytvořeným a s nimi souvisejícím spoluvlastnickým podílům na společných částech budovy a stavební parcele, jak jsou vymezeny shora, s výjimkou jednotky, jejíž převod bude v katastru nemovitostí proveden současně s tímto prohlášením.

 

 

XV.

Toto prohlášení odpovídá skutečné a svobodné vůli Františka a Marty Sojkových.

V Rakovníku dne 10. ledna 2001

                                           František Sojka                                                                                Marta Sojková

 

Příloha k prohlášení vlastníka budovy

ze dne:                                10. ledna 2001

Katastrální území:       Rakovník

Číslo popisné:             1514

Číslo parcelní:             1862/1

Původní vlastníci:      manželé František Sojka, r. č. 540420/0582,

                                            a Marta Sojková, r. č. 575917/1792, oba

                                                   bytem Řevničov 363, okres Rakovník

 

Následují schematické náčrty všech podlaží domu s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor. U bytů a nebytových prostor jsou uvedena jejich čísla a výměry, u příslušenství výměry a číslo bytu či nebytového prostoru, ke kterému patří, u společných prostor jejich výměry.

obrázek ...