Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Provizní smlouva - vzor ke stažení zdarma

Provizní smlouva - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online
___
___

PROVIZNÍ SMLOUVA VZOR

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, mezi těmito smluvními stranami:

 

 

1.         Objednatel:                NÁZEV FIRMA s. r. o.

                                               Jan Novák - jednatel (RČ 123456/1234, bytem Brno, Brněnská 42)

                                               Novákova 12

                                               602 00 Brno

                                               IČ: 12345678

                                               DIČ: CZ - 123456

                                               Tel./fax. 05/12345678

                                               Bank.spojení: 123456789/0100

 

a

 

2.         Obstaratel:                 Jan Skibický

                                               Vlastivědná 123

                                               602 00 Brno

                                               živnostenský list č j. 123/6/96 vydaný ŽÚ městské části Brno - Veveří

                                               IČ: 12345678

                                               DIČ: CZ - 12345678

                                               Tel/fax 05/12345678

                                               Bank.spojení: 123456789/0800

 

uzavírají tuto provizní smlouvu:

 

I.

 

Předmět smlouvy

 

            1. Obstaratel se touto smlouvou zavazuje za dále uvedených obchodních podmínek obstarat pro objednatele příležitost uzavřít s obchodní společností XXX. se sídlem XXX, IČO XXX (dále jen třetí osoba) smlouvu o dodávce jablek.

 

            2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje obstarateli za činnost podle odst. 1. zaplatit provizi v dohodnuté výši, a to za dále uvedených podmínek ve formě:

           

                        a) provize základní a

 

                        b) provize doplňkové.

 

            3. Závazek obstaratele obstarat pro objednatele příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu podle odst. 1 je splněn dnem:

 

                        a) kdy se uskuteční první ústní jednání objednatele s třetí osobou, které za účelem splnění svého závazku z této smlouvy obstaratel zprostředkoval, a

 

                        b) kdy objednateli poskytne údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti třetí osoby. Za tyto údaje se považuje zejména aktuální výpis z obchodního rejstříku a písemné vyjádření alespoň dvou obchodních partnerů třetí osoby o tom, jak třetí osoba plní své finanční závazky.

 

            4. Obstaratel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není činný jako zprostředkovatel pro třetí osobu, a zavazuje se, že po dobu platnosti této smlouvy neuzavře smlouvu s třetí osobou, jejímž předmětem by byla činnost zprostředkovatele, obchodního zástupce, mandatáře nebo obstaratele.

 

II.

 

Provizní ujednání

 

            1. Obstarateli vzniká nárok na provizi splněním závazku podle čl. I. odst. 3 této smlouvy. Tímto dnem vznikne obstarateli nárok na provizi základní.

           

            2. Základní provize činí XXX,- Kč a objednatel je povinen ji obstarateli zaplatit bez ohledu na to, zda k uzavření smlouvy podle čl. I. odst. 1 této smlouvy došlo nebo ne, a to převodem na účet obstaratele č. 1236598769/0100 vedený u Komerční banky v Brně. Základní provize je splatná do 10 dnů ode dne, kdy obstaratel splnil svůj závazek podle čl. I. odst. 1 a 3.

 

            3. Jestliže objednatel uzavře ve lhůtě dvou let od splnění závazku obstaratele podle čl. I. odst. 1 a 3 této smlouvy s třetí osobou smlouvu podle čl. I. odst. 1 této smlouvy vznikne obstarateli nárok na provizi doplňkovou.

 

         4. Doplňková provize činí XXX,- Kč za každou jednu tunu dodaných jablek, které se třetí osoba zaváže od objednatele odebrat bez ohledu na to, zda k dodávce po uzavření smlouvy s třetí osobou dojde. Doplňková provize je splatná do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy mezi objednatelem a třetí osobou, a to převodem na účet obstaratele podle odst. 2.

        

         5. Obstarateli nevzniká nárok na provizi, jestliže byl činný jako zprostředkovatel nebo obstaratel také pro třetí osobu.

        

         6. V případě prodlení s úhradou základní nebo doplňkové provize je objednatel povinen zaplatit k rukám obstaratele také úrok z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

III.

 

Náhrada nákladů obstaratele

 

            1. Obstaratel má vedle základní provize nárok na náhradu nákladů prokazatelně účelně vynaložených na splnění závazku této smlouvy, a to do maximální výše XXX,- Kč.

 

            2. Účelně vynaložené náklady je obstaratel povinen objednateli prokázat předložením řádných účetních dokladů. Objednatel je povinen obstarateli účelně vynaložené náklady, na základě jejich vyúčtování obstaratelem a bezprostředně po předložení písemné zprávy o jejich účelnosti a dokladů podle předchozí věty, uhradit.

 

            3. Obstaratel je povinen provádět a předkládat objednateli vyúčtování účelně vynaložených nákladů pravidelně jednou za dva měsíce.

 

            4. Obstaratel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů bez ohledu na to, zda mu vznikl nárok na provizi podle čl. II. této smlouvy.

 

IV.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 

            1. Objednatel je povinen:

 

                        - bezprostředně po uzavření této smlouvy sdělit obstarateli veškeré informace a předat potřebné doklady a materiály, nezbytné pro splnění závazku obstaratele podle čl. I. této smlouvy,

 

                        - od uzavření po dobu platnosti této smlouvy sdělovat obstarateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření smlouvy s třetí osobou,

           

                        - nepodnikat sám příp.prostřednictvím jiných osob žádné kroky směřující k uzavření smlouvy s třetí osobou podle čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to až do doby splnění závazku obstaratele podle čl. I. odst. 3 této smlouvy nebo do doby zániku této smlouvy. V případě porušení této povinnosti vzniká obstarateli dnem uzavření smlouvy s třetí osobou nárok na základní a doplňkovou provizi. Provize je splatná do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy s třetí osobou.

 

            2. Obstaratel je povinen:

 

                        - při plnění závazku podle čl. I. této smlouvy postupovat v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a pokyny objednatele,

 

                        - chránit jemu známé zájmy objednatele,

 

                        - při plnění závazku podle čl. I. odst. 1 postupovat s náležitou odbornou péčí,

 

                        - podávat objednateli pravidelně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce písemné zprávy o stavu věci,

 

                        - postupovat v souladu s pokyny objednatele, od kterých se může odchýlit pouze tehdy, je-li v zájmu objednatele nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu,

 

                        - bez zbytečného odkladu sdělovat objednateli okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření smlouvy s třetí osobou,

 

                        - pro potřebu objednatele uschovat doklady, jež nabyl v souvislosti s plněním závazku podle čl. I., a to po dobu, po kterou mohou být tyto doklady významné pro ochranu zájmů objednatele,

 

                        - nezneužívat informací zjištěných v souvislosti s plněním závazku podle čl. I. této smlouvy pro sebe nebo pro jiné osoby ke škodě objednatele, a to i po zániku této smlouvy.

 

            3. Obstaratel neručí za splnění závazku třetí osobou, s níž objednatel uzavřel smlouvu o dodávce podle čl. I. odst. 1. Nesmí však navrhovat objednateli uzavření smlouvy s třetí osobou, o které ví nebo musí vědět, že nesplní řádně a včas své závazky ze smlouvy s objednatelem.

 

V.

 

Doba platnosti smlouvy

 

            1. Obstaratel je povinen zahájit činnost podle čl. I. odst. 1 den následující po dni, kdy mu objednatel poskytl informace, podklady a materiály podle čl. IV.této smlouvy.

Neposkytne-li mu objednatel tyto informace, podklady a materiály bezprostředně po uzavření této smlouvy a obstarateli tak znemožní zahájení činnosti nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy, je obstaratel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

            2. Tato smlouva se sjednává na dobu nezbytně nutnou k obstarání příležitosti podle čl.  I. odst. 1 této smlouvy, nejdéle však na dobu do 30.3.2011.

 

            3. Pokud ve lhůtě podle odst. 2 nevznikne obstarateli nárok na provizi v souladu s čl. II. této smlouvy, má obstaratel nárok na úhradu nákladů účelně vynaložených na obstarání příležitosti podle čl. I. odst. 1 této smlouvy, které do té doby vynaložil, a to v maximální výši

XXX,- Kč.

 

VI.

 

Závěrečná ustanovení

 

            1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy založené touto smlouvou Obchodním zákoníkem v platném znění.

 

            2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

 

            3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jeden bude sloužit obstarateli při plnění závazku v souladu s touto smlouvou.

 

 

            V Brně dne 17.3.2011

 


                        .................................                          .............................

                        podpis oprávněného                                        podpis obstaratele

                        zástupce objednatele