Dobré poledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Reklamace ojetého automobilu (koupě mezi občany) - vzor ke stažení

Reklamace ojetého automobilu (koupě mezi občany přes inzerát) pro přetočený tachometr - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Reklamace ojetého automobilu koupeného přes inzerát pro přetočený tachometr


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího
Adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Odstoupení od smlouvy pro přetočený tachometrVážený pane …….,

dne ……. jsem s Vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem je osobní automobil zn. Bourák, model Leopard, VIN: …………. (viz kopie kupní smlouvy). V popisu vozidla, jak je uveden ve smlouvě, je uveden počet najetých kilometrů 30 000. Kontrolou vozidla v autorizovaném servisu vozů Bourák byl zjištěn skutečný stav najetých kilometrů ve výši 120 000.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše ujištění o stavu vozidla, konkrétně o počtu najetých kilometrů, se ukázalo dodatečně jako nepravdivé, odstupuji v souladu se zněním § 597 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, od kupní smlouvy. Vůz Vám bude předán oproti vrácení kupní ceny ve výši 100 000 Kč.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kupní smlouva (kopie)

Vyjádření autorizovaného servisu (kopie)
Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud si kupujete automobil od osoby, která nejedná jako podnikatel, nejde o spotřebitelskou smlouvu. Ne vždy se musí jednat o koupi auta od známého nebo přes inzerát. Často i autobazar není prodávajícím vozu, ale plní pouze funkci prostředníka (zprostředkovatele). Na samotné smlouvě tak může být jako prodávající uvedena soukromá osoba – nepodnikatel.


Jak tento vzor využít?

Prodávající (nepodnikatel) odpovídá kupujícímu za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady. Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době plnění, a na něž kupujícího při sjednávání smlouvy neupozornil. Při koupi použité věci je třeba rozlišovat, zda se jedná o vadu věci, nebo o pouhý projev běžného opotřebení. Vadou se rozumí nedostatek vlastností, které se u věci určitého druhu a stáří rozumně očekávají. Např. sjetý vzorek pneumatik nebude obvykle považován za vadu věci, ale opotřebení odpovídající jejich stáří.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.


Upozornění

Při prodeji mezi nepodnikateli se nepoužije zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro vyřízení reklamace tedy např. neplatí třicetidenní lhůta a není dána dozorová pravomoc České obchodní inspekce. Zákon o ochraně spotřebitele se však vztahuje na zprostředkovatelské služby autobazaru.

Při nákupu od nepodnikatele se na věc automaticky nevztahuje záruční doba, prodávající odpovídá pouze za vady v době plnění. Záruku lze sjednat smluvně.

Právo z odpovědnosti za vady je nutné u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od koupě, jinak zanikne. I při nákupu od nepodnikatele máte právo na náhradu nutných nákladů, které vám v souvislosti s reklamací vzniknou.

Před koupí vozu je vždy vhodné prověřit jeho původ, zejména zda není veden jako odcizený, nebo na něm nevázne zástavní právo třetí osoby. Evidence vozidel odcizených v ČR je přístupná na webu Policie ČR: http://aplikace.mvcr.cz/auta/index.html

Pokročilejší databáze prověřující původ vozidla jsou obvykle zpoplatněny, nabízejí však více informací. Rejstřík zástav vede Notářská komora, žádost o výpis z rejstříku je možné podat notáři. Ačkoliv za právní vady věci, jakými jsou právě např. zástavní právo nebo koupě od nevlastníka, odpovídá prodávající, je vhodné věnovat prověření vozu příslušnou pozornost. Pozdější vymáhání práv vůči prodávajícímu může být z nejrůznějších důvodů obtížné. I když zákon pro kupní smlouvu písemnou formu nepředepisuje, je nanejvýš vhodné na ní trvat. Pro předcházení sporům je vhodné, aby byl stav vozu řádně popsán.


Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 499–510, § 597–599)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci.

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu.

Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.