Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Podnět k šetření pro porušení zákona o ochraně osobních údajů - vzor ke stažení

Podnět k šetření pro porušení zákona o ochraně osobních údajů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Podnět k šetření pro porušení zákona o ochraně osobních údajů
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7Praha, 1. června 2010

Podnět ve věci porušení zákona o ochraně osobních údajů

Již tři roky bydlím a zároveň jsem vlastníkem bytu v bytovém domě na adrese ………. V minulém roce Společenství vlastníků jednotek na schůzi konané dne ……. rozhodlo o rozmístění kamer v našem domě, prostřednictvím nichž je pořizován záznam pohybu osob po domě. Vzhledem k tomu, že jsem s umístěním kamer nesouhlasil, podal jsem spolu s dalšími deseti vlastníky bytových jednotek proti tomuto postupu protest, na který ale nebylo nijak reagováno. Vzhledem k tomu, že Společenství vlastníků jednotek nedisponuje souhlasy všech osob, jejichž osobní údaje jsou v podobě záznamů z kamer zpracovávány, považuji toto jednání za porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. O provozování kamerového systému jsou subjekty údajů informovány pouze tabulkou na dveřích s nápisem „Objekt je monitorován kamerovým systémem“ bez jakýchkoli dalších informací o správci či zpracovateli, což považuji za porušení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Je pravděpodobné, že v souvislosti s výše zmíněným zpracováním osobních údajů dochází i k porušování dalších ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. Tímto žádám o prošetření celé věci.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
například kopie vyjádření vlastníků bytových jednotek, kteří nesouhlasili s umístěním kamer
fotografie kamerKdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (neoprávněné zpracovávání osobních údajů, nepodání informace o zpracování osobních údajů, úniky osobních údajů apod.).


Jak tento vzor využít?

Ochranu osobních údajů upravuje především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. V některých případech jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb apod.) V některých případech ovšem může daná osoba ovlivnit, jestli budou její osobní údaje zpracovávány nebo ne.

Správce a zpracovatel osobních údajů (kdo je správce a zpracovatel je vysvětleno níže) mají ze zákona řadu povinností. Za nejdůležitější povinnosti lze považovat následující.

§ 5 odst. 1 – povinnost stanovit účel a prostředky zpracování osobních údajů, shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a dále je zpracovávat pouze v souladu s tímto účelem, uchovávat osobní údaje pouze po přiměřenou dobu, neshromažďovat osobní údaje pod nějakou jinou záminkou

§ 5 odst. 2 – povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu lze osobní údaje zpracovávat pouze v jmenovitě vypočtených případech, z nichž nejdůležitější jsou: pokud to vyplývá z právní povinnosti správce (např. je ze zákona povinen vést nějakou databázi), je to nutné k plnění smlouvy (např. smlouva o úvěru, smlouva o telekomunikačních službách apod.), pokud je to nutné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, pokud jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje (např. v tisku), pokud je to nezbytné k ochraně práv správce nebo jiné dotčené osoby (v těchto případech to ovšem nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu soukromí, tzn. obě práva se budou vyvažovat a bude se zjišťovat, čí zájem je silnější). Zpracovávání bez předchozího souhlasu lze rovněž využít pro nabízení obchodu a služeb (viz vzor „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“)

§ 9 – úprava zpracování citlivých osobních údajů (osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politickém, náboženském nebo filozofickém smýšlení, zdravotním stavu a sexuálním životě, členství v odborech nebo odsouzení pro trestný čin), které musí být zpracovávány v přísnějším režimu

§ 11 a § 12 – úprava informační povinnosti správce vůči subjektu údajů

§ 13 – úprava povinností při zabezpečení osobních údajů

§ 16 – registrační povinnost správce předtím než začne osobní údaje zpracovávat (registr je přístupný na stránkách http://www.uoou.cz).

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, kam se může každý obrátit se svým podnětem. Podnět lze podat buď písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo lze zaslat podání elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Upozornění

Osobním údajem jsou všechny informace o dané osobě, pokud je z těchto informací určená nebo určitelná. Nejedná se tedy pouze o osobní údaje klasické, jako je jméno, adresa, rodné číslo, datum narození apod., ale i o všechny další informace, které jsou propojitelné s těmito údaji. Osobními údaji tak bude například kamerový záznam osob v bytovém domě, údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, údaje o jednotlivých platbách platebními kartami, údaje o výpůjčkách knih v knihovně atd.

Ten kdo určil účel a prostředky zpracování osobních údajů se nazývá správce osobních údajů. Správce může osobní údaje zpracovávat sám nebo tím pověřit zpracovatele. Zpracováním osobních údajů se pak myslí široký okruh činností, jakými lze s osobními údaji nakládat (shromažďovat je, předávat, používat, upravovat atd.) Subjektem údajů je pak fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
Zákon o státní kontrole, č. 552/1991 Sb.
Zákoník práce, č. 262/2006 Sb.
(§ 316 odst. 2)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.