Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Oficiální oznámení shromáždění - vzor ke stažení zdarma, pravidla oznámení

Oficiální oznámení shromáždění - formulář zdarma ke stažení

 

 

Oznámení shromáždění


Dne 28.10.  2000 v době od 11.00 do 11.30 hodin se bude v Záběhlicích na parkovišti před nákupním střediskem Ranec konat shromáždění za účelem předvolební kampaně kandidátů Politického hnutí RADOST.

Předpokládá se účast 50-70 účastníků, kteří po skončení shromáždění budou mít možnost si individuálně projet plánovanou trasu budoucí cyklostezky Kunratice-Záběhlice-Praha v úseku Záběhlice-Praha.

Svolavatelem shromáždění je Politické hnutí Radost, Náměstí míru 10, Záběhlice, zastoupená panem Stanislavem Komorousem, r.č. 681201/123, trvale bytem Záběhlice 56.

Svolavatel k organizačnímu zajištění provede tato opatření:
· Požádá Polici ČR o zvýšený dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
· Zajistí minimálně pět pořadatelů, kteří budou viditelně označeni páskou s nápisem Pořadatel.

V zastoupení svolavatele je oprávněn jednat Petr Kalčík, r.č. 730205/3453, trvale bytem Záběhlice 22

V Záběhlicích dne 2000-10-31

Stanislav Komorous


Podmínky konání shromáždění upravuje zákon č. 84/1990 Sb.
Působnost při provádění některých ustanovení zákona o shromažďování občanů upravuje zákon č. 94/1990 Sb.

Zákon stanoví, že svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit obecnímu úřadu na jehož území se má shromáždění konat, tak aby obecní úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Obecní úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i  v kratší lhůtě. Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení může být předloženo též osobně v  pracovní den v  době mezi osmou a patnáctou hodinou. Obecní úřad vytvoří podmínky, aby oznámení mohla být řádně přijímána.

V oznámení musí svolavatel uvést:
-účel shromáždění, den a místo jeho konání a  dobu zahájení ; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
- předpokládaný počet účastníků shromáždění;
- opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se  zákonem, zejména počet pořadatelů, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
- má-li jít o  pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
- jméno, příjmení, rodné číslo a  bydliště svolavatele, u  právnické osoby její název a  sídlo a  jméno, příjmení a  bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;
- jméno, příjmení a  bydliště toho, kdo je zmocněn jednat v  zastoupení svolavatele.
- má-li se  shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k  oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Pokud svolavatel tyto náležitosti v oznámení neuvede a ani na  výzvu příslušného orgánu tuto vadu neodstraní platí fikce, že oznámení nebylo podáno.