Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Náhrada za ztracené nebo poškozené zavazadlo v letadle - vzor ke stažení

Požadavek na úhradu ztraceného nebo poškozeného zavazadla v letadle - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Požadavek na úhradu ztraceného nebo
poškozeného zavazadla v letadle


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název letecké společnosti
AdresaPraha, 1. června 2010

Uplatnění odpovědnosti za škodu na přepravovaném zavazadle


Vážení,

dne …. jsem cestovala se svým zavazadlem na trase New York – Praha (č. letu…..). Vzhledem k tomu, že kufr nedorazil na letiště spolu se mnou, nechala jsem si ihned vystavit protokol o nedoručeném zavazadle. Můj kufr přiletěl do Prahy až nyní o dva dny později (kvůli špatnému přeložení), ovšem totálně zničený. Žádám proto o uhrazení ceny kufru ve výši ……, jehož prodejní doklad připojuji v kopii v příloze. Náhradu za škodu a těžkosti, které mi vznikly opožděným dojitím zavazadla, v této souvislosti neuplatňuji.

Uvedenou částku uhraďte prosím neprodleně, nejpozději do …. ve prospěch mého běžného účtu č. ……..Předem děkuji a zdravím

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
letenka (kopie)
zavazadlový lístek + protokol o nedoručeném zavazadle (kopie)
kopie prodejního dokladu zavazadla ze dne…. (kopie)Jak tento vzor využít?

Dopravce odpovídá za vzniklou škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadla tehdy, pokud ke škodě došlo kdykoliv po odbavení. Dopravce odpovídá i za škodu způsobenou zpožděním zavazadel. Ne však tehdy, pokud prokáže, že učinil veškerá opatření, která mohla škodě zabránit. Faktem je, že letecký dopravce je povinen vás při odbavení informovat o podmínkách a limitu odpovědnosti za přepravu zavazadel. Pokud se to však nestane, nebo pokud nebude informovat řádně, máte možnost využít následujících informací.

Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy zavazadlo bylo nebo mělo být předáno cestujícímu. Jinak nárok na náhradu zaniká.

Problematikou náhrad za ztracená či poškozená zavazadla (vč. jejich obsahu) se zabývá Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě, která je známa pod názvem Montrealská úmluva. Montrealská úmluva však odpovědnost dopravce omezuje v jakémkoli případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění na částku 1 000 SDR (zvláštních jednotek práv) na osobu, což je cca 30 Kč/jednotka. Aktuální kurz naleznete na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz.

Zákazník je povinen prokázat, které věci se mu ztratily a jakou měly hodnotu, to pochopitelně nejlépe prokáže účtenkami, ale v úvahu připadají i svědecké výpovědi, čestné prohlášení apod.

Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek.

Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma.

 

Upozornění

Dopravce neodpovídá za situaci, kdy zavazadlo nebo zásilka byla vadně zabalena, přepravu provedla jiná osoba než dopravce nebo agenti působící v letecké dopravě, za škody vzniklé vlastní vadou či kvalitou přepravované zásilky, škody vzniklé válkou či následky ozbrojeného konfliktu a škody způsobené zásahem úředního orgánu provedeného v souvislosti s příchodem, odchodem nebo tranzitem zásilky.

Odpovědnost za škodu je třeba uplatnit vždy písemně – v případě poškození odbaveného zavazadla do sedmi dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy zavazadlo bylo nebo mělo být předáno cestujícímu, jinak nárok zaniká. To znamená, že po uplynutí těchto lhůt již není přípustné se domáhat náhrady škody či podávat žalobu u příslušného soudu na náhradu škody

Jakékoliv smluvní ujednání, které výše uvedenou odpovědnost leteckého dopravce za škodu omezuje nebo vylučuje je neplatné. Dopravce však může stanovit vyšší limity odpovědnosti.

Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody poté, co cestující bezvýsledně uplatnil stížnost nebo nebyl s jejím vyřízením spokojen, musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo plánovaného příletu letadla. Jinak se nárok na náhradu promlčuje.

 

Důležité zákony a dokumenty

Judikát 123/2003 Sb.m.s. – Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999 (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb059-03m.pdf)
Nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel ve znění nařízení (ES) č. 889/2002.


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.