Dobrý večer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Žádost, žaloba o zvýšení výživného na nezletilé dítě - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žaloba, žádost o zvýšení výživného na nezletilé nezaopatřené dítě, výše zvýšeného výživného je ponechána na úvaze soudu  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

 

Žaloba na zvýšení výživného

 

Okresnímu soudu v ..............
přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz

 

Matka:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

Otec:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

Nezletilý:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

 

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezl. ..............., nar. ............., bytem ..................

 

 

 

 


Přílohy: dle textu
 

 

 

 

I.


Rozhodnutím ……………….……..… soudu ze dne ....................., č.j. ……..………. * byla upravena péče a výživa k nezl. …………………., nar. ............ a to tak, že nezl. ……….byl svěřen do péče matky a otci bylo uloženo přispívat na jeho výživu částkou ............. Kč měsíčně.
*(č.j. je uvedeno na první straně rozsudku v pravém horním rohu)

 

Důkaz:
shora citovaný rozsudek

 

 

II.


    Výživné pro nezletilého ................. bylo naposledy upraveno před ... lety, kdy nezletilý ......... navštěvoval ......... ročník Základní školy v  ............. a měl běžné zájmy odpovídajícího jeho tehdejšímu věku. V současné době je nezletilý .............. studentem .......... ročníku Střední průmyslové školy v .............., do které pravidelně dojíždí. Měsíční náklady nezletilého ............ na dopravu do školy jsou ..............


Nezletilý se již druhým rokem věnuje tenisu a je členem tenisového klubu Slovan v .............. Roční členství v tenisovém klubu včetně kurzovného stojí ............. Kč. Potřeby nezletilého se oproti minulému období, kdy se rozhodovalo o výši výživného, výrazně zvýšily a to nejen v souvislosti s jeho přestupem na střední školu, s náklady na cestovné, s mimoškolními aktivitami, ale také ze zdravotních důvodů, kdy nezletilému jsem musela v dubnu tohoto roku pořídit dioptrické brýle v hodnotě ...............

 

Důkazy:
Doklady na cestovné nezletilého
Potvrzení o zaplacení členství v tenisovém klubu a úhradě kurzovného
Daňový doklad o koupi dioptrických brýlí

 

 III.


Ve společné domácnosti žiji společně s nezletilým .........., mým přítelem .................., nar. ............. a jeho nezletilou dcerou. Přítel je v invalidním důchodě a pracuje na částečný úvazek jako ........... Má jednu vyživovací povinnost k nezletilé dceři. Já pracuji jako ............. s průměrným měsíčním výdělkem ............ Kč.

 

Otec nezletilého .................. ve svém zaměstnání povýšil a nyní pracuje jako ............... Jeho příjem mi není znám, ale předpokládá, že s ohledem na jeho pracovní růst je vyšší, než byl v době, kdy bylo výživné určeno.
Otec se stýká se synem nepravidelně dle předchozí domluvy. Stanovené výživné řádně platí v určeném termínu. Nad rámec výživného nezletilému nepřispívá, pouze mu kupuje malé dárky k příležitostem, jako jsou narozeniny, svátek, Vánoce.  


Důkazy:
výslech účastníků
potvrzení o příjmech matky
potvrzení o příjmech otce – nechť si vyžádá soud


 IV.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti mám za to, že došlo ke změně poměrů na straně nezletilého i jeho rodičů a z toho důvodů navrhuji, aby soud vynesl tento
 
r o z s u d e k


Výživné stanovené otci rozsudkem Okresního soudu v ........ č.j. ............ ze dne ................ pro nezletilého ................... (jméno, příjmení), nar. ......., měsíčně částkou ............. Kč se mění tak, že toto výživné se zvyšuje na částku, kterou ponechávám na úvaze soudu. Stanovené výživné je splatné vždy do 15. dne v měsíci předem k rukám matky, a to s účinností od .............

 

 

V ................dne ..........
 


..................................
           matka

 

 


 

Poznámky k návrhu:

 

Návrh se podává u okresního (městského, obvodního) soudu, který vede spis péče o nezletilého. Změní-li se poměry, může soud změnit rozsudek o výchově a výživě nezletilých dětí i bez návrhu. Změna výživného je přípustná od doby, kdy se podstatně a trvale změnily poměry, z nichž vycházelo předchozí rozhodnutí. Soud není vázán návrhem ohledně požadované částky ani ohledně doby, od které má být výživné změněno.


Řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí je osvobozeno od soudních poplatků.


 

Ochrana nezletilého dítěte
Rodinné právo a v něm i výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství je upraven v části druhé v ustanoveních § 655 až § 975 nového občanského zákoníku. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní ochrany. Jde o zásadu, která je zakotvena v ust. § 3 odst. 2 písm. b) NOZ.
 
Rodičovskou odpovědnost lze definovat jako souhrn povinností a práv rodičů k nezletilým dětem. NOZ umístil v tomto vymezení povinnosti před práva záměrně, aby zdůraznil jejich význam ve vztahu k dítěti. Do rodičovské odpovědnosti zákon nezačlenil vyživovací povinnost ani právo na výživné, neboť tyto instituty resp. jejich trvání není závislé na nabytí zletilosti nebo svéprávnosti dítěte.  
 
Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům ve stejném rozsahu, nebyl-li některý z nich této odpovědnosti zbaven. Rodičovské odpovědnosti se nelze vzdát. Je-li rodič zbaven nebo omezen v rodičovské odpovědnosti, neznamená to, že by došlo k zániku jeho vyživovací povinnosti k dítěti.

 

Vyživovací povinnost rodičů
 
Oba rodiče, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne.

 

Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Přihlíží se též k tomu, kdo a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Soud zkoumá i skutečnost, zda se některý z rodičů nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popř. zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

 

Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť.

Pokud neprokáže osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, uplatní se nevyvratitelná domněnka, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu (§ 916 NOZ).

 

NOZ dává soudu možnost, rozhoduje-li o výživě nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a majetkové poměry osoby výživou povinné to připouštějí, stanovit za odůvodněné potřeby dítěte i tvorbu úspor. Poskytnuté výživné představující úspory pro dítě pak přechází do vlastnictví dítěte a při jeho správě se postupuje podle obecných pravidel o jmění dítěte.
 
Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.
 
Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení soud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit a výživné lze přiznat až 3 roky zpětně od tohoto dne. NOZ dává možnost přiznat výživné zpětně i zletilým dětem.  
 
Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč), v takovém případě lze žádat, aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.