Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Žádost o snížení výživného u zletilého dítěte- vzor zdarma ke stažení k soudu

Žaloba, žádost o snížení výživného na nezaopatřené nezletilé dítě - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

 

Okresnímu soudu v. ..........................
(přesná adresa dostupná na stránách www.justice.cz)


Otec:
…................. (jméno a příjmení)

nar. …................
bytem v … (adresa bydliště) …


Zletilá dcera:
...................… (jméno a příjmení)

nar. …..............
bytem v … (adresa bydliště) …

 

 

Vzor žaloby na snížení výživného na nezaopatřené dítě

Žaloba o snížení výživného zletilé .............,

nar. ............. ,bytem .............
.....vzor

 

počet stejnopisů:
(dvojmo)

 

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

 

I.

 

Zletilá se narodila dne … za trvání manželství otce a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů zletilé rozvedeno. Vzhledem k tomu, že zletilé byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla otci stanovena povinnost přispívat zletilé (z důvodu jejího studia) na její výživu měsíčně částkou … .

Důkazy:
- rodným listem zletilé
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

 

II.

 

S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro zletilou došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má otec za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo otci vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídalo odůvodněným potřebám zletilé, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce.

 

Pokud jde o zletilou, ta v současné době studuje na … škole … v … . Zatímco po rozvodu rodičů zletilé tato zůstala bydlet u matky, v současné době bydlí zletilá sama v pronajatém bytě o velikosti … … kategorie. Jak je otci z vlastní zkušenosti známo, náklady spojené s užíváním takovéhoto bytu dosahují částky až … Kč.

 

Pakliže zletilá pro své studium uváděla otci, že si nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem, má otec informace o tom, že toto tvrzení zletilé není pravdivé. Zletilá totiž více než …(např. rok)  při svém studiu pracuje na částečný úvazek jako … u … v … , což také vysvětluje to, že je schopna platit výše uvedené platby spojené se shora uvedeným bytem.

 

Otci je také známo, že si zletilá  v … pořídila …, dále vlastní … a užívá … . U výše uvedeného zaměstnavatele by měla zletilá dosahovat příjmu okolo … Kč.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením zaměstnavatele zletilé o příjmech jež tato dosahuje
- výslechem svědka …, bytem …, pronajímatele shora uvedeného bytu v užívání zletilé

 

III.

 

Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo podstatně taktéž na straně otce. Ten v současné době pracuje jako … u … v … , kde na rozdíl od předešlého zaměstnání dosahuje příjmu pouze ve výši … Kč. Otec v současné době bydlí sám v …, kde pokud jde o náklady spojené s užíváním tohoto bytu, tyto činí … .

 

Důkazy:
- výslechem otce
- doklady o inkasu a platbách spojených s užíváním bytu otce

 

V.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti otec zletilé žádá, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k:

 

 

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a kterým bylo naposled otci …, narozenému … stanoveno výživné pro zletilou … ve výši … Kč měsíčně se mění tak, že se toto výživné snižuje z částky ... Kč na částku … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám zletilé, a to s účinností od … .

 

II. Zletilá je povinna uhradit otci náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V … dne …
podpis otce… 


Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.