Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Žaloba o stanovení výživného pro zletilého potomka - vzor ke stažení zdarma

Žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě - vzor, formulář, tiskopis

___

___

Vzor žaloby o stanovení výživného pro zletilé dítě, dospělého potomka

Okresnímu soudu v …

(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště, konkrétní adresy dostupné na stránkách www.justice.cz)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)


žalobkyně (dcera):
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …


žalovaný (otec):
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

 


Žaloba o stanovení výživného pro zletilého potomka ....................,

narozeného …
vzor

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

 

I.


Žalobkyně se narodila dne … za trvání manželství … a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů.

 

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně

- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

 

II.


Žalobkyně je dcerou žalovaného. Po rozvodu rodičů žalobkyně tato zůstala bydlet u matky, která také dobrovolně plnila a plní vyživovací povinnost k žalobkyni. Žalovaný až do … dobrovolně plnil ke mně vyživovací povinnost ve výši … Kč měsíčně. V měsíci … roku … vznikly kvůli dalšímu studiu žalobkyně mezi žalobkyní a žalovaným rozepře ohledně dalšího plnění výživného ze strany otce žalobkyně k žalobkyni. Poté žalovaný již žalobkyni na její výživu neposkytl ničeho.

 

Žalobkyně není sama výdělečně činná, protože studuje na … obor ., a to v řádném denním studiu. Žalobkyně nevlastní žádný majetek. Vzhledem k tomu, že je žalobkyně v posledním ročníku výše uvedené školy, intenzivně pracuje na … práci a připravuje se na závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu si žalobkyně nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem.

 

Matka žalobkyně pracuje jako … u … v …, kde dosahuje průměrného měsíčního příjmu … Kč. Matka žalobkyně této poskytuje vše co potřebuje, jako bydlení, stravu i kapesné. Žalovaný pracuje jako … u … v … a jeho příjem by měl činit průměrně nejméně … Kč měsíčně. Žádnou jinou vyživovací povinnost než k žalobkyni žalovaný nemá.


Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,

- zprávou zaměstnavatelů matky a otce žalobkyně o jejich příjmech

- potvrzením o studiu žalobkyně

 

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný neplní dobrovolně vyživovací povinnost k žalobkyni, tato navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen platit žalobkyni na její výživu měsíčně částku … Kč, splatnou vždy nejpozději do … dne v měsíci předem, počínaje dnem … .

II. Žalovaný je povinen žalobkyni nahradit náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V … dne …

podpis žalobkyně …

 


 

Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

 

Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 84 o. s. ř.). Soudní poplatek se neplatí, neboť řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti
rodičů a dětí je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích].


Výživné pro zletilé dítě může být soudem přiznáno nejdříve ode dne zahájení řízení. Žalobu podává zletilé dítě buď proti jednomu nebo proti oběma rodičům. Soud je návrhem vázán.


Podle § 97 odst. 2 zák. o rodině, jde‑li o výživné pro dítě (zletilé i nezletilé), může soud v případech hodných zvláštního zřetele uložit rodiči, aby složil předem peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti. Z této částky je pak prováděna pravidelná výplata měsíčních splátek výživného.