Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Smlouva, dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely - vzor ke stažení

Smlouva, dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely - jednorázové vypořádání - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___

Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely
vzor

 

I.

Dne............. nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v ............. sp. zn. ............... , kterým bylo rozvedeno manželství .............. a ................ .


................ se zavazuje zaplatit ................. na výživné rozvedené manželky jednorázovou celkovou částku ................ ,– Kč s tím, že zaniká její právo na výživné po rozvodu.

................  potvrzuje přijetí částky ................. ,– Kč s tím, že její nárok na výživné rozvedené manželky je vyrovnán.

nebo

................ se zavazuje platit měsíčně částku ve výši ................ Kč, a to po dobu ......... let / do doby, po kterou bude trvat ....................... (např. mateřská dovolená, dočasnou pracovní neschopnost).

V ............. dne .................

 


......................                          ..................................
(podpisy)


Vyživovací vztahy mezi manžely a rozvedenými manžely

Mezi manžely

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost (§91 odst.. 1 ZoR), která plyne z principu rovného postavení muže a ženy v manželství. Není proto rozhodné, který z manželů je potřebný a který je schopen vyživovat. Mezi manžely má být zajištěna v zásadě stejná hmotná a kulturní úroveň obou manželů (§91 odst.. 2 ZoR) – to je hlavní příkaz. Roli hraje i péče o společnou domácnost (§91 odst.. 2 ZoR). Vyživovací povinnost mezi manžely má přednost před povinností vůči rodičům. Povinnost vzniká na základě manželství a trvá až do jeho zániku (jakéhokoli). Existuje i v manželství, které trpí vadou, pro kterou může být prohlášeno za neplatné. Jestliže takové manželství bude prohlášeno za neplatné, zanikne vyživovací povinnost, ke dni právní moci rozhodnutí o neplatnosti manželství. Není relevantní, zda spolu manželé žijí nebo ne. Ale při závadném způsobu života jednoho z nich (alkohol, hazard) , nemusí být výživné přiznáno pro rozpor s dobrými mravy (§96 odst.. 2 ZoR).


Rozvedení manželé

Zánikem manž. – zaniká i vyživovací pov. mezi manžely (at už  rozvodem nebo smrtí). Při rozvodu manželství – vznik základního předpokladu pro vyživovací povinnost jednoho rozvedeného manžela vůči druhému. Předchozí existence manželství mezi rozvedenými manžely – nezbytná podm. pro existenci vyživ. povinnosti. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely má přednost před vyživovací povinností dětí vůči rodičům - § 92/2 ZoR. Trvání práva žádat výživné od rozvedeného manžela není nijak časově

 

Rozsah vyživovací povinnosti:

Rozvedený manžel je povinen přispívat na přiměřenou výživu druhému podle svých schopností, možností a majetku po dobu, po kterou se není schopen sám živit (je ve stavu odkázanosti) - § 92/1 ZoR. Přiměřenost – zajištění veškerých běžných životních potřeb, podle konkrétní majetkové situace oprávněného se zřetelem na jeho osobní situaci (věk, zdravotní stav) a úhrada nákladů na nejzákladnější životní potřeby stravu a bydlení. Důvody neschopnosti živit se, mohou být různé:

  • subjektivní – věk, zdravotní stav, péče o malé dítě
  • objektivní – nemožnost sehnat prac. uplatnění, bez místa v dětském zařízení v místě.

Na straně povinného musí být splněn předpoklad schopnosti vyživovat sebe sama, ale vyživovat rozvedeného manžela, není-li tato schopnost dána – musí se potřebný rozvedený manžel nejdříve obrátit na své děti, rodiče, další příbuzné v linii přímé.

Výživné nepřichází v úvahu, pokud je jeho přiznání v rozporu s dobrými mravy

  • v rozporu s dobrými mravy dřívější chování
  • v rozporu s dobrými mravy i chování v době, kdy se o výživném rozhoduje

Soud může přiznat tomu, který se na rozvratu manželství porušením svých povinností převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma přiznat proti druhému rozsah výživného („sankční“) jako mezi manžely (podle § 91/2 ZoR) po dobu max. 3 let od rozvodu (§ 93/2 ZoR. Pak možnost uplatnit právo na výživné v běžném rozsahu § 92/1 ZoR.

 

Vyživovací povinnost zaniká:

-  pominutím stavu potřebnosti

-  sňatkem oprávněného (§ 94/1), nebo uzavřením registrovaného partnerství

-  poskytnutím jednorázové částky na základě pís. smlouvy (§ 94/2) – tzv. odstupné

  • rozšířen v západních zemích
  • dohoda o odstupném, může být uzavřena i před rozvodem manželství
  • její účinky od právní moci rozsudku s kladným výrokem soudu o rozvodu
  • pr. na výživné nezaniká uzavřením sml. o odstupném, ale teprve zaplacením dohodnuté částky