Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Návrh na zrušení výživného na dítě - vzor zdarma

Návrh (žádost, žaloba) na zrušení výživného, vyživovací povinnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___ 

Okresnímu soudu v ............

(přesná adresa soudu dostupná na adrese www.justice.cz)

 

ke sp. zn. ...................

 

Věc:                        péče o nezl. .............. , nar. .................... , bytem ....................

 

Matka:             ..........................(jmeno a příjmení)

                       nar. .............................

                       bytem .........................

 

Otec:               ........................... (jmeno a příjmení)

                       nar. ..............................

                       bytem ..........................

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti
vzor

 

I.

 

Platím výživné ve výši .................... Kč na nezl. ........................., nar. .................., bytem ....................  podle rozsudku Okresního soudu v .................ze dne .................... č.j. ...............-..... .

 

Důkaz:       uvedený rozsudek

 

II.

 

Dcera se v .............. vyučila .................. a od ............... pracuje v ................ v ................ . Vzhledem k příjmu nezletilého jsem přesvědčen, že je schopen se sám živit.

Důkaz:       zpráva zaměstnavatele nezletilého o výši výdělku, příp. výslech dcery

 

III.

Navrhuji proto vydání tohoto rozsudku:

 

Vyživovací povinnost otce k nezl. ..........................., stanovená naposledy rozsudkem Okresního soudu v ............. ze dne .............. , č.j. ..................., se s účinnosti od ................. zrušuje.

 

V ................ dne ....................


................................................
(jmeno a příjmení)


Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.