Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Návrh na zvýšení výživného - vzor ke stažení zdarma

Návrh na zvýšení výživného - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___


Okresnímu soudu v ..............

přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz

 

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného
vzor

 

Nezl.dítě /děti/:

 

 

1/…………………………………………………………,nar…………………………………………...

                             jméno a příjmení

    

2/ …………………………………………………………,nar…………………………………………..

                             jméno a příjmení

    

3/ …………………………………………………………,nar…………………………………………..

                             jméno a příjmení

   

4/ …………………………………………………………,nar…………………………………………..

                             jméno a příjmení

    

      bytem………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

Matka:……………………………………….………….…..…//………………….………….              

                                           jméno a příjmení                                                          datum narození

 

osobní stav……………………………….…pracovní zařazení………………………………………….

 

zaměstnavatel……………………………………………………………………………………………..

 

trvalé bydliště………………………………………………………………

 

adresa pro doručování soud.písemností  ( uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydliště )………………...

 

………………………………………………………………………………

 

 

Otec:……………………………………….………….…….…//…………………….……….              

                                           jméno a příjmení                                                          datum narození

 

osobní stav……………………………….… pracovní zařazení…………………………….…………....

 

zaměstnavatel…………………………………………………………

 

trvalé bydliště…………………………………………………………

 

adresa pro doručování soud.písemností  (uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydliště)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 


 

I.

 

Naposledy bylo o výživném na nezl. dítě / děti / rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu

 

v…………………………………………………………………………………………………

 

ze dne………………………………………...,č.j. ……………………………………..………..

(č.j. je uvedeno na první straně rozsudku v pravém horním rohu)

 

Důkaz: shora citovaný rozsudek

 

II.

Zde uveďte:

 

1/  jméno a příjmení manžela/manželky/ či druha/družky/ a dalších osob, s nimiž žijete ve společné domácnosti,

 

2/  přesné názvy a adresy svých zaměstnavatelů za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,

3/   přesné názvy a adresy zaměstnavatelů  manžela/manželky/  či druha/družky/ za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,

  

4/  pokud jste byl/a nezaměstnaný/á v době 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,uveďte o jaká období se jednalo, u kterého úřadu práce jste byl/a v evidenci a z jakého důvodu jste byl/a z evidence vyřazen/a  ( nástup do zaměstnání či sankční vyřazení ),

  

5/  pokud  byl/a Váš manžel/ka nezaměstnaný/á v době 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,uveďte o jaká období se jednalo, u kterého úřadu práce byl/a v evidenci a z jakého důvodu byl/a z evidence vyřazen/a  ( nástup do zaměstnání či sankční vyřazení ),

  

6/  zda jste dokrýván/a dávkou sociální péče do výše životního minima a který orgán Vám dávky vyplácí,

 

7/   popište své bytové poměry  ( byt nájemní, byt v osobním vlastnictví, měsíční výdaje za bydlení - nájemné, zálohy na vodu, teplo, plyn, elektřinu, jiné platby či splátky spojené s bydlením)

  

8/  jaký nemovitý majetek vlastníte ( byty, domy, garáže, chalupy apod.), jaké věci v hodnotě nad 50 000,- Kč vlastníte ( např. auto Opel Astra, rok výroby 1995 ),

  

9/  přesné názvy a adresy  zaměstnavatelů druhého rodiče dítěte za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu a pokud soukromě podniká, uveďte i tuto skutečnost,

  

10/  jméno a příjmení manžela/manželky/  či druha/družky / druhého rodiče dítěte a přesné názvy a adresy jejich zaměstnavatelů  za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu a pokud soukromě podnikají, uveďte i tuto skutečnost,

  

11/   jaké jiné příjmy ( mimo zaměstnání ) má  druhý rodič dítěte a od koho, zda vlastní nějaké nemovitosti, jaký má osobní automobil apod.

 

 

Důkaz: výslech rodičů

            zprávami k bodům  shora

 

III.

Zde uveďte:

 

1/  přesné názvy a adresy škol, které děti navštěvují či navštěvovaly za období 3 let zpětně před  podáním tohoto návrhu,

  

2/  výdaje Vámi vynaložené na školní docházku dítěte ( škola v přírodě, lyžařský či jiný kurz, učebnice a další vybavení, školné, stravné, ubytování na internátě, doprava apod.)

 

3/  přesné názvy a adresy poskytovatelů zájmových činností, které děti navštěvují či navštěvovaly za období 3 let zpětně před podáním  tohoto návrhu ( např. základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, sportovní oddíl, jazyková škola, skaut, taneční…) a výdaje Vámi vynaložené na tyto zájmové činnosti

 

 

4/  výdaje spojené se zdravotním stavem dětí (doplatky za léky,vakcíny, rovnátka, orthopedické pomůcky, zdravotní pobyty, lázně apod.)

  

5/  jméno, příjmení a sídlo ordinace dětského lékaře, příp. jiných odborných lékařů,

  

6/  uveďte, zda souhlasíte s tím, aby si soud vyžádal od lékařů údaje o zdravotním stavu dětí,


7/  zda a jak často se otec s dětmi stýká,

 

8/  zda a čím přispěl na potřeby dětí mimo výživné v posledním roce.

 

 

 

Důkaz: výslech rodičů

            zprávami k bodům  shora

 

 

III.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám soud o vydání

 

R O Z S U D K U :

 

Povinnost otce / matky  přispívat na výživu shora uvedených dětí se počínaje dnem

 

……………………..……… z v y š u j e  na ……………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………..………………..

 

……………………………………………………………………………………..……………..

(zde uveďte navrhované částky výživného pro každé dítě)

 

měsíčně, splatných vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky / otce.

 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V……………………………..dne…………………………….

 

 

…………………………………………..

Podpis

 


 

STAŽENÍ RŮZNÝCH VZORŮ O ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO ZDARMA ZDE


 

Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

 

Řízení je osvobozeno od soudních poplatků, místně příslušný je soud dle místa bydliště dítěte.