Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Rodinné právo Návrh na zvýšení výživného - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Návrh na zvýšení výživného - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Email
Úterý, 28. říjen 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 33974x

Žádost, žaloba, návrh na zvýšení výživného u nezletilého dítěte - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO PRO NEZLETILÉ DÍTĚ


Okresnímu soudu v
(přesná adresa dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

 

Ke sp. zn: ..................

 

 


Matka:     ................nar. .................. bytem ..........................


Otec:    ................nar. .................. bytem ..........................


Nezletilý:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

 

 


Návrh matky na zvýšení výživného pro nezl.  ..................... , nar. ................, bytem .....................

 

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

 


I.

Rozsudkem Okresního soudu v ................ ze dne ................., čj. .............-.... byl nezletilý svěřen do péče matky a otci bylo uloženo přispívat na jeho výživu částkou ......... Kč měsíčně.

 

Důkaz:      Rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne ..........., čj. .............-........

 


II.

Výživné bylo stanoveno v době, kdy nezletilý byl v předškolním věku. Nyní je žákem 5. třídy základní školy a rozsah jeho potřeb značně stoupl, a to nejen v souvislosti s přibývajícím věkem, ale i s jeho mimoškolní a sportovní činností. Nezletilý ........... má rovněž zdravotní problémy a na jeho léčbu jsem nucena přispívat zvýšenými náklady. Otec před rokem změnil zaměstnání, pracuje  nyní jako soukromý podnikatel a jeho příjem se o proti době předchozího rozhodování o výživném zvýšil. Já pracuji u stejného zaměstnavatele a můj příjem činí průměrně ............ Kč měsíčně.

(zdůvodnění návrhu matky na zvýšení výživného pro nezletilého)


Důkaz:     výslech rodičů nezletilého
                zprávy o příjmech rodičů
                doklad od lékaře o zdravotním stavu nezletilého
                doklady o zaplacení mimoškolních aktivit: keramika, angličtina, fotbal


III.

 

Vzhledem ke změně poměrů na straně nezletilého i jeho rodičů navrhuji, aby soud vydal tento:  

 

r  o  z  s  u  d  e  k

 

Výživné stanovené otci na nezl. .......... rozsudkem Okresního soudu v ...............ze dne ............ čj. ........-.... (předchozí rozsudek) částkou .............. Kč měsíčně se počínaje dnem ................... zvyšuje na částku .............. Kč měsíčně, kterou je otec povinen platit k rukám matky  vždy do 10. dne v měsíci předem.

 

Nedoplatek na zvýšeném výživném za dobu od .............. do ............. ve výši ........ Kč je otec povinen zaplatit do 30 dnů od právní moci rozsudku.


V .........dne ..............


................................
(jméno a příjmení)

 


Poznámky k návrhu:
Návrh se podává u okresního (městského, obvodního) soudu, který vede spis péče o nezletilého. Změní-li se poměry, může soud změnit rozsudek o péči a výživě nezletilých dětí i bez návrhu. Změna výživného je přípustná od doby, kdy se podstatně a trvale změnily poměry, z nichž vycházelo předchozí rozhodnutí. Soud není vázán návrhem ohledně požadované částky ani ohledně doby, od které má být výživné změněno.
Řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí je osvobozeno od soudních poplatků.

 


Ochrana nezletilého dítěte
Rodinné právo a v něm i výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství je upraven v části druhé v ustanoveních § 655 až § 975 nového občanského zákoníku. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní ochrany. Jde o zásadu, která je zakotvena v ust. § 3 odst. 2 písm. b) NOZ.
 
Rodičovskou odpovědnost lze definovat jako souhrn povinností a práv rodičů k nezletilým dětem. NOZ umístil v tomto vymezení povinnosti před práva záměrně, aby zdůraznil jejich význam ve vztahu k dítěti. Do rodičovské odpovědnosti zákon nezačlenil vyživovací povinnost ani právo na výživné, neboť tyto instituty resp. jejich trvání není závislé na nabytí zletilosti nebo svéprávnosti dítěte.  
 
Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům ve stejném rozsahu, nebyl-li některý z nich této odpovědnosti zbaven. Rodičovské odpovědnosti se nelze vzdát. Je-li rodič zbaven nebo omezen v rodičovské odpovědnosti, neznamená to, že by došlo k zániku jeho vyživovací povinnosti k dítěti.

 

Vyživovací povinnost rodičů
 
Oba rodiče, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne.

 

Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Přihlíží se též k tomu, kdo a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Soud zkoumá i skutečnost, zda se některý z rodičů nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popř. zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

 

Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť.
Pokud neprokáže osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, uplatní se nevyvratitelná domněnka, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu (§ 916 NOZ).

 

NOZ dává soudu možnost, rozhoduje-li o výživě nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a majetkové poměry osoby výživou povinné to připouštějí, stanovit za odůvodněné potřeby dítěte i tvorbu úspor. Poskytnuté výživné představující úspory pro dítě pak přechází do vlastnictví dítěte a při jeho správě se postupuje podle obecných pravidel o jmění dítěte.
 
Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.
 
Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení soud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit a výživné lze přiznat až 3 roky zpětně od tohoto dne. NOZ dává možnost přiznat výživné zpětně i zletilým dětem.  
 
Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč), v takovém případě lze žádat, aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny