Dobré odpoledne, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Návrh na výživné pro neprovdanou svobodnou matku - vzor zdarma

Návrh na výživné pro neprovdanou matku dítěte - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Návrh na výživné pro neprovdanou (svobodnou) matku - vzor zdarma

Na této stránce naleznete níže uvedené vzory a příslušný komentář, kdy se který vzor užije:
  1. Návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky ve smyslu § 95 odst. 2 ZoR
  2. Návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky ve smyslu § 95 odst. 1 ZoR

 


Okresnímu soudu v ............

 

(adresy jsoudů jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)
Žalobkyně: ..................... (jmeno a příjmení)
nar. .............................
bytem ....................................

Žalovaný: .............................. (jmeno a příjmení)
nar.............................
bytem ..............................
Návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky

vzorI.

Se žalovaným jsem měla známost od ..................do .................. V .......... očekávám narození dítěte, jehož otcem je žalovaný. Jsem svobodná a v současné době na mateřské dovolené

Důkaz:  výslech účastníků
potvrzení lékaře


II.

Od ................. jsem na mateřské dovolené z důvodu rizikového těhotenství a do doby porodu budu pobírat částku peněžité pomoci v mateřství  .............. Kč denně. Na nákladech spojených s tehotenstvím jsem dosud vynaložila částku asi ................ Kč na těhotenské ošacení.

Musím si pořídit ještě výbavičku pro dítě, kočárek, vaničku a ostatní základní hygienické vybavení. Tyto základní potřeby jsou v ceně cca ........... Kč.  Žalovaný mi zatím žádnou finanční částkou nepřispěl.         

Za přiměřený příspěvek považuji:
  • k zajištění úhrady své výživy po dobu 2 let částku .............. Kč měsíčně po dobu mateřské dovolené a částku ................. Kč měsíčně po dobu, kdy budu pobírat pouze rodičovský příspěvek,
  • částku ................  Kč na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím
  • částku ................ Kč na náklady spojené s pořázením základní výbavičky pro novorozence.

Žalovaný je rozvedený a nemá žádnou vyživovací povinnost. Pracuje u soukromé společnosti ....................... s přibližným výdělkem ................ Kč.

Důkaz: výslech účastníků
potvrzení od zaměstnavtele žalobkyně

III.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento: 

r  o  z  s  u  d  e  k


Žalovaný je povinnen zaplatit žalobkyni částku ............. a nahradit jí náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.


V Příbrami  dne 10. října  2003 


(podpis)


Informace k návrhu na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané ženy (§ 95 odst. 2 ZoR)

K řízení je příslušný obecný soud žalovaného (§ 84 a násl. o. s. ř.). Žalobkyně je osvobozena od soudních poplatků.

Návrh může podat pouze těhotná žena, nikoli tedy matka již narozeného dítěte. Na návrh těhotné ženy může soud uložit pravděpodobnému otci, aby poskytl předem částku na výživu ženy po dobu dvou let, na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím a na výživné pro dítě pro dobu, po kterou by zaměstnané ženě náležela mateřská dovolená, tj. podle zákoníku práce 28 týdnů, popř. 37 týdnů. Jde o zvláštní předběžné opatření. Soud je při rozhodování vázán návrhem.


Okresnímu soudu v .............
(adresy soudů jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

Matka: ................... (jméno a příjmení)
nar. ................
bytem ...............

Otec: ........................ (jméno a příjmení)
nar. ......................
bytem ........................

návrh na příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané matky

I.
Dne ............. se mi narodil nezletilý ............. . Otcovství k dítěti bylo určeno .............. souhlasným prohlášením rodičů před .......... úřadem v .............. .

Důkaz: rodný list syna

II.
Jsem svobodná. Během těhotenství a ani po narození dítěte mi otec nezletilého ničím nepřispěl na zvýšené výdaje, které jsem měla v souvislosti s těhotenstvím a slehnutím (porodem).

Od .......... pobírám peněžitou pomoc v mateřství ve výši .........Kč denně. V době
těhotenství a po porodu jsem měla vyšší náklady na stravu, neboť mi byla doporučena strava bohatá na vápník a vitamíny. Na těhotenské ošacení jsem vynaložila celkem ........... Kč, jak vyplývá z připojených dokladů.

Důkaz: výslech účastníků
potvrzení mého zaměstnavatele
nákupní doklady

III.
Otec je svobodný, pracuje u soukromé stavební firmy ................, se sídlem............ Dosahuje výdělku přes ................. Kč měsíčně a jinou vyživovací povinnost než k nezletilému Jiřímu Kosovi nemá.

Důkaz: potvrzení o příjmu žalovaného
výslech žalovaného

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na výživu od .............. do .............. částkou ................ Kč měsíčně, splatnou vždy 10. dne v měsíci předem.

Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku .............. Kč a nahradit jí náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V .......... dne ............

(podpis)

Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 84 a násl. o. s. ř.). Žalobkyně je osvobozena od soudních poplatků [§ 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích].

Žalobu podle § 95 odst. 1 zák. o rod. je možno podat až po narození dítěte, a to proti muži, jehož otcovství už bylo platně určeno. Otec dítěte, za něhož není matka provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let a přispět jí na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím.

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE