Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Návrh na snížení alimentů, výživného - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení

Návrh na snížení výživného, alimentů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___


Okresnímu soudu v ....................

(přesná adresa dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

Návrh na zahájení řízení
o snížení výživného
vzor

 

Nezl.dítě /děti/:

 

 

1/…………………………………………………………,nar…………………………………………...

                             jméno a příjmení

    

2/ …………………………………………………………,nar…………………………………………..

                             jméno a příjmení

    

3/ …………………………………………………………,nar…………………………………………..

                             jméno a příjmení

   

4/ …………………………………………………………,nar…………………………………………..

                             jméno a příjmení

    

      bytem………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

Matka:……………………………………….………….…..…//……………….………….              

                                           jméno a příjmení                                                          datum narození

 

osobní stav……………………………….…pracovní zařazení………………………………………….

 

zaměstnavatel……………………………………………………………………………………………..

 

trvalé bydliště……………………………………………………………………………………………..

 

adresa pro doručování soud.písemností  ( uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydliště )………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Otec:……………………………………….………….…….…//………………….……….              

                                           jméno a příjmení                                                          datum narození

 

osobní stav……………………………….…pracovní zařazení…………………………….…………....

 

zaměstnavatel……………………………………………………………………………………………..

 

trvalé bydliště……………………………………………………………………………………………..

 

adresa pro doručování soud.písemností  ( uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydliště )………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

I.

 

Naposledy bylo o výživném na nezl. dítě / děti / rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu

 

v…………………………………………………………………………………………………

 

ze dne………………………………………...,č.j……………………………………..………..

(č.j. je uvedeno na první straně rozsudku v pravém horním rohu)

 

Důkaz: shora citovaný rozsudek

 

II.

Zde uveďte:

stručné důvody, proč žádáte o snížení výživného,např. ztráta zaměstnání, změna zaměstnání a nižší příjmy, dlouhodobá nemoc, přiznání částečného či plného invalidního důchodu, uzavření sňatku, narození dalšího dítěte, rodičovská dovolená, jiné důvody,

přesné názvy a adresy Vašich  zaměstnavatelů za období od posledního rozhodnutí o výživném dosud

 

pokud jste nezaměstnaný/á  uveďte, z jakých důvodů skončil Váš poslední pracovní poměr, příp. pracovní poměry předchozí ( výpověď od zaměstnavatele a z jakých důvodů, výpověď od Vás, dohoda a z jakých důvodů),

  

pokud jste  nezaměstnaný/á  uveďte, zda jste v evidenci úřadu práce, o jaké období se jedná, u kterého úřadu práce jste v evidenci, případně zda, kdy a z jakého důvodu jste byl/a z evidence vyřazen/a  ( nástup do zaměstnání či sankční vyřazení),

  

pokud jste na rodičovské dovolené, tak od kdy a který orgán Vám vyplácí rodičovská příspěvek,

  

pokud jste dlouhodobě v pracovní neschopnosti, uveďte, od kdy, o jaké onemocnění se jedná, kdo Vám vyplácí dávky v nemoci, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem a zda souhlasíte, aby si soud vyžádal zprávu lékaře o Vašem zdravotním stavu,

 

pokud jste v invalidním důchodu, sdělte, od kdy a v jaké výši Vám je důchod vyplácen,

 

kolik máte dětí ( vyživovacích povinnosti ), uveďte jejich jméno, příjmení a datum narození,

  

jméno, příjmení a přesný název a adresa zaměstnavatele  manžela/manželky/  či druha/družky/ v současné době, případně, od kdy je na rodičovské dovolené a jste-li ženatý/vdaná/, uveďte datum uzavření sňatku,

  

pokud  je Váš manžel/ka či druh/družka/ bez práce, uveďte důvod ( nezaměstnanost, invalidita,  rodičovská dovolená apod. ).

 

zda jste dokrýván/a dávkou sociální péče do výše životního minima a který orgán Vám dávky vyplácí,

  

popište své bytové poměry  ( byt nájemní, byt v osobním vlastnictví, měsíční výdaje za bydlení - nájemné, zálohy na vodu, teplo, plyn, elektřinu, jiné platby či splátky spojené s bydlením)

  

jaký nemovitý majetek vlastníte ( byty, domy, garáže, chalupy apod.), jaké věci v hodnotě nad 50 000,- Kč vlastníte ( např. auto Opel Astra, rok výroby 1995 ), jaké máte dluhy  a v jaké výši,

přesné název a adresu  zaměstnavatele druhého rodiče dítěte ( otce/matky ) a pokud soukromě podniká, uveďte i tuto skutečnost,

 

jméno a příjmení manžela/manželky/  či druha/družky / druhého rodiče dítěte a přesné názvy a adresy jejich zaměstnavatelů  a pokud soukromě podnikají, uveďte i tuto skutečnost,

 

jaké jiné příjmy ( mimo zaměstnání ) má  druhý rodič dítěte a od koho, zda vlastní nějaké nemovitosti, jaký má osobní automobil apod.


zda se s dítětem/dětmi/, u kterého/kterých/ se domáháte snížení výživného stýkáte a jak často, zda a čím jste přispěl na potřeby dětí mimo výživné v posledním roce.

 

Důkaz: výslech rodičů

            zprávami k bodům  shora

 

III.

Zde uveďte další důvody Vašeho návrhu na snížení výživného.

 

Důkaz:


 

 

IV.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám soud o vydání

 

R O Z S U D K U :

 

Povinnost  otce / matky  přispívat na výživu shora uvedených dětí se počínaje dnem

 

……………………….… snižuje na ……………………………

 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

(zde uveďte navrhované částky výživného pro každé dítě)

 

měsíčně, splatných vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky / otce.

 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


 

 

V……………………………..dne…………………………….

 

 

…………………………………………..

Podpis
STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

 

Řízení je osvobozeno od soudních poplatků, místně příslušným je okresní soud v místě bydliště nezletilých dětí.