Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Žádost o rozvod manželství, společný návrh manželů - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na rozvod manželství (rozvod dohodou) společný návrh manželů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

SPOLEČNÝ NÁVRH MANŽELŮ NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

 

 

Okresní soud v ......................
..........................................
.........................................

 

 

 

Manželka:    ................................, narozena ..............................., bytem .........................

 

 


Manžel:    ...................................., narozen ........................., bytem ................................

 

 


Společný návrh manželů na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník           

 

             Soudní poplatek je uhrazen vylepením kolkových známek v hodnotě 2.000,- Kč na originále tohoto návrhu

 

 

 

Přílohy
Kopie oddacího listu
Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po rozvodu manželství
Kolek 2000,- Kč vylepen na návrhu

 

 

 

I.


Manželství jsme uzavřeli dne ............... před  .................. úřadem v ........................, okres .................... U manželky se jedná o druhé manželství a u manžela o manželství třetí. Z manželství nemáme žádné nezletilé děti. Oba máme české státní občanství a naše poslední společné bydliště bylo v ..............................., okres .........................

 

Místní příslušnost soudu odvozujeme dle ust. § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, od posledního společného bydliště, neboť v obvodu tohoto soudu má bydliště manželka.

,
Důkaz:
Oddací list


II.


Naše manželství je hluboce a trvale rozvráceno a neplní již svou funkci. Mezi námi panují dlouhodobé neshody, problémy ve vzájemné komunikaci, čímž došlo k postupnému citovému odcizení a podstatnému narušení manželského soužití. Spolu více než 12 měsíců nežijeme a nevedeme společnou domácnost. Naše manželství z tohoto důvodu pokládáme za hluboce a trvale rozvrácené, které již představuje pouze formální svazek dvou lidí, jež k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Ani jeden z nás nemá zájem na obnovení našeho manželského soužití.


Vzhledem ke skutečnosti, že naše soužití je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení a na rozvodu jsme se dohodli, navrhujeme rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Společně jsme se dohodli na vypořádání majetkových vztahů a otázek bydlení pro dobu po rozvodu.


Důkaz:
Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu

 


III.


Vzhledem k tomu, že naše manželství v současné době považujeme pouze za formální svazek dvou lidí, a vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky, tj. manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, sepsali dohodu o úpravě svých majetkových vztahů a bydlení pro dobu po rozvodu manželství, navrhujeme, aby soud vydal tento

 

r o z s u d e k:


I.     Manželství paní ..................., rozené ....................., narozené ...................., bytem ................, a pana  .................., narozeného ................., bytem ....................., které bylo uzavřené dne ........................ před .................... úřadem v ................ se rozvádí.


II.     Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

 


V ................ dne ...........................                              V ................ dne ...........................

 

 

..........................................                                                ..........................................
             manžel                                                                               manželka

 

 

 

 Návrh na rozvod manželství společně s jeho přílohami (zejména s dohodou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po rozvodu manželství) je třeba soudu poslat doporučeně nebo na dodejku, abyste měli doklad o doručení. Rozhodnete-li se návrh doručit osobně, nechte si na jednom vyhotovení na podatelně potvrdit jeho přijetí. Adresu místně příslušného soudu naleznete na těchto stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

 
Nový občanský zákoník rozlišuje rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství.


Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.


Pro rozvod bez zjišťování příčin rozvratu musí manželé splnit tyto zákonné podmínky uvedené v ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
a)    manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
b)    manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství,
c)    manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.


Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.