Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Návrh na rozvod manželství dohodou se souhlasem druhého manžela - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na rozvod manželství dohodou s připojením souhlasu druhého manžela - vzor ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

 

 

 

Okresní soud v … … .
… … … …
… … … .

 

 

Manželka:     … … . , narozena … … . , bytem … … .

 

 


Manžel:     … … . , narozen … … , bytem … … …

 

 

 

 


Návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


D v o j m o

                         

 

 

 

Soudní poplatek je uhrazen vylepením kolkových známek v hodnotě 2.000,- Kč na originále tohoto návrhu

 

 

 

 

 

Přílohy:
Kopie oddacího listu
Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po rozvodu manželství
Kolek 2000, - Kč vylepen na návrhu
Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte
Souhlas druhého manžela s rozvodem

 

 

 


I.


Manželství jsme uzavřeli dne … … před  … … . úřadem v … … . , okres … . Pro nás oba se jedná o manželství první. Oba máme české státní občanství a naše poslední společné bydliště jsme měli v … … … . , okres … … .

 

Z manželství se narodila nezletilá dcera … … . , nar. … … . , bytem … … .

 

Místní příslušnost soudu odvozujeme dle ust. § 383 zákona č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních soudních, od posledního společného bydliště, neboť v obvodu tohoto soudu bydlí manžel.

,
Důkaz:
Oddací list
Rodný list dítěte


II.

 

Manželství jsme uzavírali po více než roční známosti. Zpočátku bylo naše manželství spokojené a harmonické. Postupně ovšem začaly narůstat problémy v komunikaci mezi námi a došlo k postupnému citovému odcizení a nárůstu hádek, které vyplývaly z rozdílnosti našich povah. Příčinou těchto hádek byla stále více se prohlubující rozdílnost našeho přístupu k rodině a osobním zájmům a vztahům.

 

V současné době je naše manželství hluboce a trvale rozvráceno a neplní již svou funkci. Mezi námi panují dlouhodobé neshody, problémy ve vzájemné komunikaci, které podstatně narušily naše manželské soužití. Začátkem dubna tohoto roku to bude více než 12 měsíců, co spolu nežijeme a nevedeme společnou domácnost. Naše manželství z tohoto důvodu pokládáme za hluboce a trvale rozvrácené, které již představuje pouze formální svazek dvou lidí, jež k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Ani jeden z nás nemá zájem na obnovení našeho manželského soužití.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že naše soužití je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení a na rozvodu jsme se dohodli, navrhuji rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník.

 

Důkaz:
Výslech účastníku

 

III.


Společně jsme se dohodli na vypořádání majetkových vztahů a otázek bydlení pro dobu po rozvodu a péči a výživě naší společné dcery pro dobu po rozvodu našeho manželství. Tento návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte je soudu předlkládán ke schválení společně s touto žalobou.

 

Druhý manžel s rozvodem souhlasí a k návrhu se připojuje.

 

Důkaz:
Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu
Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte
Souhlas druhého manžela s rozvodem


IV.


Vzhledem k tomu, že naše manželství v současné době považuji pouze za formální svazek dvou lidí, a vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky, tj. manželství trvalo alespoň jeden rok, jako manželé spolu déle než 6 měsíců nežijeme, sepsali jsme dohodu o úpravě svých majetkových vztahů a svého bydlení pro dobu po rozvodu manželství a manžel se k žalobě o rozvod manželství připojil, navrhuji, aby soud vydal tento


r o z s u d e k:


I.     Manželství paní … … . , rozené … … , narozené … . , bytem … . , a pana  … … , narozeného … . , bytem … … , které bylo uzavřené dne … … před … … . úřadem v … … . se rozvádí.


II.     Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 


V … . dne … … …                      

 

                 

… … … …                                                
          navrhovatel         

 SOUHLAS DRUHÉHO MANŽELA S ROZVODEM

 

Okresní soud  … … .
… … …
… … .

 

 

Manželka:     … … . , narozena … . , bytem … .

 

 


Manžel:     … … . , narozen … . , bytem … …

 

 

 

Vyjádření druhého manžela k žalobě o rozvod manželství ze dne … … . , podané u Okresního soudu … … … . manželkou … … .  

 


Prohlašuji, že okolnosti uvedené v návrhu na rozvod manželství ze dne … … . podané manželkou Okresnímu soudu … … … . odpovídají skutečnosti. K návrhu na rozvod manželství se připojuji.

 


V … . dne … … .

 

                                                                                       … … … …
                                                                                         (podpis druhého manžela)

                    

 

 


 

Vyjádření druhého manžela o tom, že se k žalobě o rozvod manželství připojuje, může být přiloženo již k žalobě, případně může být soudu zasláno až později nebo může být poskytnuto až při jednání soudu do protokolu.


Návrh na rozvod manželství společně s jeho přílohami (zejména s dohodou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po rozvodu manželství) je třeba soudu poslat doporučeně nebo na dodejku, abyste měli doklad o doručení. Rozhodnete-li se návrh doručit osobně, nechte si na jednom vyhotovení na podatelně potvrdit jeho přijetí. Adresu místně příslušného soudu naleznete na těchto stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx


Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, mohou (pokud nezaslali již dříve) společně s žalobou o rozvod zaslat návrh na úpravu péče a výživy u nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Soud nejprve rozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů a poté může přistoupit k rozvodu manželství.


Nový občanský zákoník rozlišuje rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství.


Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.


Pro rozvod bez zjišťování příčin rozvratu musí manželé splnit tyto zákonné podmínky uvedené v ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník:
a)     manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
b)     manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství,
c)     manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.


Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.