Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Návrh na zúžení společného jmění manželů - vzor zdarma ke stažení a tisku

Návrh na zúžení společného jmění manželů  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
(Využití: např. pokud je jeden z manželů podnikatel nebo gambler)_
__

Okresní soud v ..........................

(přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

Žalobkyně:
Magdalena Borová, za svobodna Skybová
datum narození 20.10.1980,
bytem Ploskovice 22, PSČ: 222 89

 

Žalovaný:
Karel Bor,
datum narození 8.8.1976,
bytem Ploskovice 22, PSČ: 222 89

Návrh na zúžení společného jmění manželů
vzor

Dvojmo

Soudní poplatek 2.000,-Kč – vylepen v kolcích

Přílohy: dle textu

 

I.

Dne 18.8.2007 uzavřela žalobkyně manželství se žalovaným. Manželství dosud trvá. Žalovaný je živnostníkem a podniká v oboru tlumočnictví, překladatelství od roku 2004.

Důkaz: živnostenský list
oddací list
výslech účastníků

 

S ohledem na výše uvedené se žalobkyně domnívá, že byly splněny podmínky pro to, aby soud v souladu s §148 odst. 2 občanského zákoníku zúžil společné jmění žalobce a žalovaného až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

 

II.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s §148 odst. 2 občanského zákoníku žalobkyně navrhuje, aby soud vydal tento

r o z s u d e k :

společné jmění manželů Magdaleny Borové a Karla Bora, kteří uzavřeli manželství dne 18.8.2007, se zužuje až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

Magdalena Borová

 

K výše uvedenému návrhu se v plném rozsahu připojuje pan Karel Bor.

 

V Černošicích dne 20.8.2007

 

Karel Bor

 


 

Informace ke vzoru:

 

Občanský zákoník v § 143 přesně definuje, co všechno tvoří společné jmění manželů (SJM). Patří do něj jak majetek nabytý oběma či jedním z nich za trvání manželství, tak i závazky, které jednomu či oběma během manželství vznikly.

 

Chová-li se jeden z manželů ke společnému majetku nezodpovědně, může se druhý proti tomuto chování chránit. Manželé mohou společný majetek zúžit (resp. i rozšířit).

 

Ovšem zúžením SJM můžete ochránit pouze majetek pro případné dluhy v budoucnu, ochrana nebude fungovat zpětně na dluhy již vytvořené. Jana zodpovídá i za dluhy, které manžel v minulosti udělal

 

Možnosti, jak SJM zúžit, jsou dvě: formou notářského zápisu nebo soudním rozhodnutím. První předpokládá dohodu obou manželů. "Zúžení SJM dohodou bez domluvy s manželem není možné, při současné právní úpravě je nicméně stejně lepší zúžit SJM soudně, protože pak není nutné řešit, kdo o zúžení věděl a kdo nikoliv. Zúžení SJM notářským zápisem je účinné pouze vůči těm, kdo o zúžení věděli," vysvětluje právník Ondřej Načeradský, vedoucí Občanské poradny o.s. Společnou cestou z Prahy - Jižní Město.

 

Možnost č.1: zúžení SJM u notáře

Pokud se oba manželé dohodnou na zúžení SJM, mohou takto zúžit jak rozsah stávajícího majetku a závazků, tak majetek či závazky, které vytvoří v budoucnu. Smlouvu o zúžení SJM nemohou manželé sepsat jen tak mezi sebou. Vždy je nutné ji uzavřít ve formě notářského zápisu. Výše odměny, kterou zaplatíte notáři, se řídí Vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. a vypočítává se z hodnoty majetku, kterého se zúžení týká.

 

Věřitel musí vědět o smluvním zúžení

Zúžení SJM ve formě notářského zápisu má však jednu podstatnou nevýhodu, chrání především věřitele. Je třeba prokázat, že o dohodě zúžení společného jmění věděl.

Nelze se spoléhat na to, že věřitel si informace zjistil sám, protože k nim mohl mít přístup. Týká se to například situace, kdy bylo společné jmění zúženo o nemovitost, ke které je v katastru nemovitostí vloženo výlučné vlastnictví jen jednoho z manželů a dohoda je zároveň součástí všech listin, které k nemovitosti vede katastrální úřad.

Abyste mohli apelovat na to, že věřitel před tím, než dluh vznikl, o smluvním zúžení SJM věděl, musíte mít v ruce důkaz. Je proto vhodné před podpisem úvěrové smlouvy věřitele s dohodou o zúžení SJM seznámit. "V praxi se kopie notářského zápisu přikládá jako příloha smlouvy, či věřitel ověřeným podpisem na této kopii potvrdí, že se s dotčenou listinou seznámil," upřesňuje Načeradský.

Mnohdy se ale stane, že manžel, který zadlužuje domácnost bez vědomí druhého partnera, svého případného věřitele před podpisem úvěrové smlouvy o smluvním zúžením SJM informovat nechce. "Problematický manžel se s tím, že má smluvně zúženo společné jmění manželů 'nikde nechlubí' a druhému z manželů je pak jeho existence k ničemu," doplňuje Načeradský.


Možnost č. 2: zúžení SJM rozhodnutím soudu

 

Pokud je manžel, který domácnost zadlužuje, nepřístupný dohodě o zúžení společného jmění, má pak druhý partner možnost podat návrh k zúžení SJM soudem.

Soud může SJM dále zúžit i v případě, kdy jeden z manželů podniká nebo je neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, či z jiných závažných důvodů. "V praxi tak může jít nejen o situace, kdy se jeden z manželů stal závislým na alkoholu či herních automatech, ale i o situace, kdy propadl 'dluhovému šílenství' a po druhém z manželů nelze spravedlivě požadovat, aby vedl SJM s osobou, která jedná zcela nezávisle a nezodpovědně," upřesňuje Načeradský.

Rozhodnutím soudu o zúžení SJM zaniká společné jmění manželů k věcem, které netvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. Pokud ovšem po zúžení nenásleduje jejich neprodlené vypořádání, platí ohledně těchto věcí prozatím stále ještě režim společného jmění manželů. Teprve po vypořádání je naplněn účel podání návrhu na zúžení SJM: účinná ochrana majetku manžela, který by mohl být nezodpovědným chováním druhého manžela postižen.

Výhodou zúžení společného jmění manželů soudním rozhodnutím proti zúžení SJM notářským zápisem je, že účinně chrání proti věřitelům i v případech, kdy o zúžení nevěděli a to z důvodu, že rozsudky mají v mezích svého výroku obecně závaznou povahu

 

Zdroj: http://finance.idnes.cz/poradime-vam-jak-se-branit-proti-dluhum-nezodpovedneho-manzela-pvr-/viteze.aspx?c=A100329_145742_viteze_bab