Dobré dopoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Žaloba na popření otcovství manželem matky dítěte - vzor ke stažení zdarma

Žaloba na popření otcovství manželem matky dítěte - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Okresnímu soudu v ..............................

 

 

Žalobce:          ............................. (jmeno a příjmení)

                       nar. ..........................

                       bytem .......................

 

Žalovaná:        1. ............................... (jmeno a příjmení)

                          nar. ...........................

                          bytem ........................

                          (matka)

 

                      2. nezl. ............................... (jmeno a příjmení)

                          nar. .................................

                          bytem ..............................


žaloba o popření otcovství

 

I.

Žalobce a první žalovaná byli manželé. Jejich manželství, uzavřené dne 26. července 1994, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 7. května 2000 č. j. 5 C 136/99-42, který nabyl právní moci dne 15. června 2000.

Důkaz:       shora uvedený rozsudek

 

II.

Jednou z příčin rozvratu našeho manželství byla známost žalované s jiným mužem. Manželské soužití účastníků skončilo v květnu 1999, kdy se žalovaná odstěhovala ke svým rodičům. Když jsem se v průběhu rozvodového řízení dozvěděl, že žalovaná je těhotná, nijak se přede mnou netajila tím, že dítě čeká se svým přítelem Josefem Svobodou.

Dne 12. října 2000 se žalované narodil syn Jiří Kos. V rodném listě dítěte jsem zapsán jako jeho otec. Protože jsem se od května 1999 se žalovanou pohlavně nestýkal, je vyloučeno, že bych mohl být otcem nezletilého.

Důkaz:       výslech žalobce, žalované

shora uvedený rozsudek

výslech svědka Josefa Svobody, bytem Nová Ves 31, okres Beroun

popř. znaleckým posudkem z oboru hematologie

 

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

 

Určuje se, že žalobce ........................ , narozený .................... není otcem nezletilého ....................... , narozeného ...................... z matky ....................... .

První žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

V ............... dne ......................

 

................................................                                                                                                                                                             žalobce

 

 


Informace ke vzoru

 

Místní příslušnost se řídí ustanovením § 84 a násl. o. s. ř. - tedy podle místa bydliště žalovaného.  Soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení činí 2000 Kč ve smyslu Sazebníku poplatků, Položka 22. Žalobu může podat muž, jemuž svědčí zákonná domněnka otcovství, a to pouze ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě. Rovněž matka dítěte může do 6 měsíců od narození dítěte podat návrh na popření otcovství jejího manžela (příp. muže, jemuž svědčí zákonná domněnka otcovství) (viz § 57 až 61 zák. o rodině). Po uplynutí této lhůty může návrh na popření otcovství podat nejvyšší státní zástupce.