Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky - podává těhotná žena - vzor ke stažení zdarma

Návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky spojených s těhotenstvím a porodem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014


NÁVRH NA ZAJIŠTĚNÍ ÚHRADY VÝŽIVY A NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATKY (NÁVRH PODÁVÁ TĚHOTNÁ ŽENA)


Okresnímu soudu v ..............
(přesná adresa dostupná na stránkách www.justice.cz)
Žalobkyně:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

Žalovaný:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

 

 

 

 
Návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky dle ust. § 920 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu


 
I.


Se žalovaným jsem měla tříletou známost, která trvala do června 2015. V současné době jsem v 8. měsíci těhotenství. Narození dítěte, jehož otcem je žalovaný očekávám začátkem října 2015. Otcovství k dítěti nebylo dosud určeno, ale v rozhodné době před jeho narozením jsem se intimně stýkala pouze s žalovaným, jehož otcovství je tak nanejvýš pravděpodobné.


Jsem svobodná a v současné době pobírám dávky peněžité pomoci v mateřství ve výši 350,- Kč za kalendářní den.

 

Důkaz:     výslech účastníků
               potvrzení zaměstnavatele
               potvrzení lékaře, těhotenská průkazka

 

II.

 

S žalovaným nejsem od poloviny července 2015 v žádném kontaktu. Na úhradu nákladů spojených s těhotenství a porodem mi žalovaný nepřispívá a nepředpokládám, že by mi dobrovolně poskytoval výživu po narození dítěte. S ohledem na výše uvedené důvody uplatňuji svůj nárok na výživné a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem již nyní.

 

Na nákladech spojených s těhotenstvím jsem dosud vynaložila celkem částku 6550,- Kč, tj. na těhotenské ošacení částku ve výši 4.500,- Kč, na jízdném za ošetřujícím lékařem částku 1.500,- Kč a za léky částku 550,- Kč.

 

Za přiměřený příspěvek k zajištění úhrady své výživy po dobu dvou let považuji částku 3.500,- Kč měsíčně po dobu kdy by mi náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená a částku 4.500,- Kč měsíčně po dobu, kdy budu pobírat dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek).

 

Dále navrhuji v souvislosti s tím, že můj jediný příjem tvoří dávky peněžité pomoci v mateřství, aby soud uložil žalovanému předem povinnost poskytnout částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by mi náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená. Dále mi vznikly náklady ve výši 35.010,- Kč související s pořízením výbavičky na dítě. Za přiměřený příspěvek na zajištění výživy dítěte po dobu 28 týdnů včetně příspěvku na výbavičku pro novorozence považuji částku 32.000 - Kč.

 

Výši všech uvedených nákladů prokazuji přiloženými daňovými doklady.


Důkaz:  daňové doklady na koupi těhotenského ošacení a léků
             jízdné k ošetřujícímu lékaři

             daňové doklady na koupi dětské výbavičky


III.

 

Žalovaný je svobodný a nemá žádnou vyživovací povinnost. Žalovaný pracuje jako vedoucí provozu u společnosti Nové vozy s.r.o. se sídlem v Třešti s průměrným měsíčním výdělkem cca 35.000,- Kč.

 

Vzhledem k tomu, že žalovaný je veden jako dlužník v bankovním registru dlužníků, pro nesplácení úvěru, navrhuji, aby soud uložil žalovanému poskytnout předem částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by mi náležela mateřská dovolená.

 

Důkaz: potvrzení o příjmu žalovaného – nechť si vyžádá soud
            výpis z bankovního registru dlužníků – nechť si vyžádá soud  
            výslech žalovaného

 

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal následující

 

u s n e s e n i :

 

I.    Žalovaný je ve smyslu ust. § 920 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, povinen uhradit žalobkyni na nákladech spojených s těhotenstvím a porodem částku 3.275,- Kč a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku na účet žalobkyně vedený u .................., č. ú. ................

 

II.    Žalovaný je ve smyslu ust. § 920 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, povinen poskytnout žalobkyni výživu po dobu dvou let počínaje dnem narození jejího očekávaného dítěte ve výši 3.500,- Kč měsíčně, a to po dobu, kdy žalobkyni náleží jako zaměstnankyni mateřská dovolená, a ve výši 4.500,- Kč měsíčně poté, kdy žalobkyně bude pobírat dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek). Výživné je splatné vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet žalobkyně vedený u ..................., č. ú. ......................


III.    Žalovaný je ve smyslu ust. § 920 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, povinen předem uhradit částku ve výši ...............,- Kč potřebnou k zajištění výživy očekávaného dítěte včetně nákladů na výbavičku dítěte a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet žalobkyně vedený u ...................., č. ú. ...................


IV.    Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V ............... dne ......................

                                                                      ...........................
                                                                     podpis žalobkyněInformace k návrhu na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky (§ 920 NOZ)

 

K řízení je příslušný obecný soud žalovaného (§ 84 a násl. o. s. ř.). Žalobkyně je osvobozena od soudních poplatků.

 

Tuto žalobu na přiznání nároků neprovdané matky lze podat před narozením dítěte, pokud nedošlo k dobrovolnému určení otcovství. Zákon zde chrání neprovdanou matku, která může podat žalobu i vůči pravděpodobnému otci. Oproti standardnímu řízení o přiznání nároků neprovdané matky, je k podání žaloby aktivně věcně legitimována těhotná žena - tedy tento návrh může podat pouze těhotná žena, nikoli matka již narozeného dítěte.

 

Na návrh těhotné ženy může soud uložit pravděpodobnému otci, aby předem poskytl:
   částku na výživu neprovdané matky po dobu dvou let,
-    úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem,
-    finanční prostředky na výživné pro dítě pro dobu, po kterou by ženě jako zaměstnankyni náležela mateřská dovolená, tj. podle zákoníku práce 28 týdnů, popř. 37 týdnů. Jde o zvláštní předběžné opatření. Do výživného lze v tomto případě zahrnout i náklady na pořízení výbavičky na dítě (kočárek, vanička, plenky...).


Soud je při rozhodování vázán návrhem. Tato žaloba má charakter předběžného opatření, jehož cílem je mj. zajistit na nezbytnou dobu výživu na dítě. Samotné výživné na dítě lze pak uplatnit v řízení o určení otcovství nebo v řízení o poměrech nezletilého dítěte.

 

Výše výživného
Výživné může neprovdaná matka uplatňovat v přiměřeném rozsahu, tedy v takové výši, aby výživné krylo přiměřené potřeby oprávněné (neprovdané matky), nikoli aby se neprovdaná matka přiměřeně podílela na životní úrovni povinného (pravděpodobného otce).

 

Promlčení nároku
Oproti předchozí právní úpravě došlo ke změně lhůty pro uplatnění nároku neprovdané matky na výživné. Dle soudní judikatury vzniká právo na úhradu výživného nejdříve počátkem těhotenství a nejpozději porodem. Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu (§ 922 odst. 2 NOZ).

 

Uplatní-li neprovdaná matka svůj nárok na výživné a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poté, co došlo k promlčení jejího nároku (uběhla lhůta pro uplatnění nároku), nedochází k zániku práva, soud k promlčení přihlédne jen na základě námitky povinného. Namítne-li povinný promlčení, nárok zanikne a není povinen plnit. Pokud již plnil, nemůže své plnění požadovat zpět.

 

Výdaj související s těhotenstvím a porodem
Zákon přesně nestanoví, co se rozumí náklady spojenými s těhotenstvím a porodem. Za tyto náklady můžeme považovat náklady na pořízení těhotenského oblečení, léků, náklady na jízdné za ošetřujícím lékařem, náklady související s ošetřením u lékaře a jiné podobné výdaje, byly-li vynaloženy účelně.
Náklady spojené s porodem mohou představovat náklady za lékařský zákrok, pobyt v nemocnici či jiné výdaje vynaloženy účelně v souvislosti s porodem.