Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Smlouva o úpravě vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností společného bydlení a výživného pro dobu po rozvodu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Dohoda o úpravě vzájemných majetkových poměru, práv a povinností společného bydlení a výživného pro dobu po rozvodu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Dohoda o úpravě vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností společného bydlení a výživného pro dobu po rozvodu

 


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, v platném znění

 

1)     Jaroslava Nová, rozená Drobná, nar. 3. 9. 1982, trvale bytem Stromová 45, 100 01 Praha 1


a


2)     Jaromír Nový, nar. 12. 11. 1979, trvale bytem Stromová 45, 100 01 Praha 1


na základě vzájemného konsenzu tuto

 

dohodu o úpravě vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností společného bydlení a výživného pro dobu po rozvodu:


I.
Úvodní ustanovení

 

Účastníci této smlouvy, manželé Jaroslava Nová a Jaromír Nový, uzavřeli manželství dne 1. 7. 2006 před Městským úřadem v Kralupech nad Vltavou. Manželství doposud trvá, stejně jako v plném rozsahu společné jmění účastníků.


V souvislosti s rozvodem tohoto manželství uzavírají účastníci ve smyslu ust. § 757 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, v platném znění, dohodu o úpravě vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a výživného pro dobu po rozvodu jejich manželství.

 

II.
Úprava majetkových vztahů

 

A.     Movité věci

Z movitých věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane výlučným vlastnictvím Jaroslavy Nové:

-    fritovací hrnec Eta, zakoupen roku 2009,
-    domácí kino Philips, zakoupené roku 2012,
-    notebook ASUS, zakoupený roku 2010,
-    lednice Elektrolux, zakoupena roku 2012,
-    koberec o rozměrech 160x150 cm,
-    sada 12 ks nádobí Tescoma presto,
-    manželská postel Evelína, zakoupena roku 2009,
-    sada 2 ks skříní, barva buk.


Z movitých věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane výlučným vlastnictvím Jaromíra Nového:

-    osobní automobil Ford Focus, barvy modré, reg. zn. 4A5 0707, VIN: W70458GC7896S54619, rok výroby 2009,
-    fotoaparát Sony, zakoupen roku 2010,
-    LCD televizor Sony, zakoupen roku 2012,
-    vysavač Zelmer, zakoupen roku 2008.


Pokud jde o další movité věci spadající do společného jmění účastníků, které nejsou v této smlouvě uvedeny, pak si je účastníci této smlouvy mezi sebou vypořádávají, tak že do výlučného vlastnictví každého z nich připadnou ty movité věci, které budou ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy v jejich faktickém držení a užívání.

 

B.     Nemovité věci

Účastníci této smlouvy prohlašují, že za trvání manželství nenabyli do společného jmění žádnou nemovitou věc.

 

C.     Pohledávky a dluhy:

 

Účastníci této dohody prohlašují, že za trvání manželství uzavřel dne 15. 2. 2012 Jaromír Nový na straně dlužníka smlouvu o půjčce ve výši 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) vůči věřiteli Půjčíme s. r. o. , IČ: 4598756, se sídlem Andaluská 12, 100 01 Praha 1, jejíž nesplacená výše ke dni uzavření této dohody činí 21.000,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc korun českých).  


Účastníci této smlouvy se dohodli, že tento dluh přebírá a bude nadále vůči věřiteli splácet Jaromír Nový.

 

Pokud by vyšly najevo pohledávky nebo dluhy spadající do společného jmění účastníků této dohody, které nejsou v této smlouvě uvedeny, přebírá tuto pohledávku nebo dluh ten z účastníků, který konkrétní smluvní vztah, ze kterého pohledávka nebo dluh vznikl, uzavřel.

 

D.     Zisk a hodnoty získané z pracovní a jiné výdělečné činnosti

 

Účastníci se dohodli, že výlučným vlastníkem finančních prostředků na běžném účtu č. … …. vedeném u … banky a. s. , které se nacházejí na tomto účtu ke dni podpisu této smlouvy, se stane Jaroslava Nová, která je zároveň i majitelem tohoto účtu a výlučným vlastníkem finančních prostředků na běžném účtu č. …. vedeném u … … banky a. s. , které se nacházejí na tomto účtu ke dni podpisu této smlouvy, se stane Jaromír Nový, který je zároveň i majitelem tohoto účtu.

 

Pokud jde o zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, dohodli se účastníci této dohody, že náleží tomu z účastníků, který se o jeho získání přičinil a nabyl možnost s ním nakládat.

 

E.     Podíl v obchodní společnosti

 

Účastník této dohody Jaroslava Nová prohlašuje, že nabyla za trvání manželství podíl ve výši 100 % v obchodní společnosti Stavíme levně s. r. o. , IČ: 02485896, se sídlem Korunní 11, 100 01 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 82856 (dále jen společnost), s peněžitým vkladem 100.000,- Kč, který byl již plně splacen.

 

Účastníci se dohodli, že dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství se stane výlučným vlastníkem podílu na výše uvedené společnosti Jaroslava Nová.  

 

III.
    Práva a povinnosti společného bydlení


Účastníci se dohodli na vypořádání práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu tak, že Jaroslava Nová zůstane bydlet ve společném bytě účastníků na adrese Stromová 45, 100 01 Praha 1, který má jako nájemce v nájmu, a Jaromír Nový, který společný byt dobrovolně definitivně vyklidil, bude bydlet v rodinném domě, který je ve vlastnictví jeho rodičů, na adrese Rolnická 12, 100 01 Praha 1, kde již od 1. 5. 2015 bydlí.

 

Oba účastníci smlouvy shodně prohlašují, že mají svoji bytovou potřebu zajištěnou a jejich práva a povinnosti společného bydlení jsou tímto vypořádány a z tohoto titulu si nečiní vůči sobě navzájem žádné další nároky.


IV.
Dohoda o výživném

 

Účastníci této smlouvy se dohodli, že Jaromír Nový se zavazuje hradit paní Jaroslavě Nové výživné rozvedené manželky ve výši Kč 1.500,- Kč měsíčně, splatné vždy k 15 dni v měsíci, počínaje měsícem, který bude následovat po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozsudek o rozvodu jejich manželství. Vyživovací povinnost bude trvat do doby, než Jaroslava Nová nastoupí po dočasné pracovní neschopnosti do zaměstnání, nejpozději však do 1. 2. 2016.  

 

V.
Ostatní ujednání

 

Účastníci této dohody potvrzují a shodně prohlašují, že uzavřením této smlouvy a splněním povinností obsažených v této dohodě jsou navzájem zcela vyrovnáni a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu zaniklého společného jmění a ukončeného společného bydlení.

Účastníci se dohodli, že pokud od podpisu této dohody do zániku jejich společného jmění, tj. do právní moci rozsudku o rozvodu jejich manželství, nabudou další majetek, práva a povinnosti, pohledávky, dluhy nebo jiné hodnoty získané z pracovní nebo jiné výdělečné činnosti stane se jejich výlučným vlastníkem ten z účastníků, který je bude mít ke dni právní moci rozsudku o rozvodu jejich manželství ve svém držení.


VI.
Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve čtyřech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž jedno vyhotovení opatřeno úředně ověřenými podpisy smluvních stran bude použito jako příloha společného návrhu na rozvod manželství, jedno vyhotovení opatřeno úředně ověřenými podpisy bude použito jako příloha k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků po podpisu této smlouvy.

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství jejich účastníků.

 

Účastníci prohlašují, že proti nim není veden výkon rozhodnutí či exekuce, nebyl proti nim podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a ani z jiného důvodu nemají zakázáno nakládat se svým majetkem.

 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávné a že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, tuto smlouvu si před podpisem přečetli a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne 11. června 2015


    … ….                                               … ….
    Jaroslava Nová                            Jaromír Nový

 

 


Návrh na rozvod manželství společně s jeho přílohami (zejména s dohodou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po rozvodu manželství) je třeba soudu poslat doporučeně nebo na dodejku, abyste měli doklad o doručení. Rozhodnete-li se návrh doručit osobně, nechte si na jednom vyhotovení na podatelně potvrdit jeho přijetí. Adresu místně příslušného soudu naleznete na těchto stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx


Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, mohou (pokud nezaslali již dříve) společně s žalobou o rozvod zaslat návrh na úpravu péče a výživy u nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Soud nejprve rozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů a poté může přistoupit k rozvodu manželství.


Nový občanský zákoník rozlišuje rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství.


Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.


Pro rozvod bez zjišťování příčin rozvratu musí manželé splnit tyto zákonné podmínky uvedené v ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník:
a)     manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
b)     manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství,
c)     manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.


Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.