Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
_

DOHODA RODIČŮ O ÚPRAVĚ POMĚRŮ NEZLETILÉHO DÍTĚTE

 

 

Matka:     Jana Nováková, nar. 12. 3. 1978, bytem Okružní 28, 120 01 Praha 1,


Otec:     Jan Novák, nar. 1. 1. 1973, bytem Okružní 28, 120 01 Praha 1,

 

ve věci nezletilého dítěte:
-    Anny Novákové, nar. 31. 3. 2017, bytem Okružní 28, 120 01 Praha 1.

 

 I.

Rodiče nezletilé Anny spolu od 30. září 2017 již nežijí v družském vztahu a ani netvoří společnou domácnost. Rodiče uzavírají na základě souhlasné vůle tuto dohodu, upravující výchovu a výživu k jejich nezl. dceři, která se z jejich družského vztahu narodila.


Nezletilá Anna i nadále zůstává v péči matky Jany Novákové.


II.


Otec Jan Novák se zavazuje přispívat na výživu nezletilé dcery Anny částkou 3.500,-- Kč měsíčně, a to vždy do 15. dne předem k rukám matky, počínaje dnem 1. 11. 2017.


Otec se zavazuje zaplatit nedoplatek na výživném nezl. Anny za dobu od 1. 4. 2017 do 30. 10. 2017 ve výši 24.500,-- Kč k rukám matky nejpozději do 31. 12. 2017.


III.


Otec je oprávněn osobně se stýkat s nezl. dcerou Annou každou sobotu v sudém týdnu v roce od 9:00 hod do 17:00 hodin. Otec převezme nezletilou Annu ke styku v uvedený den a čas v místě bydliště matky, kde ji opět v uvedený den a čas matce předá.

 

IV.


Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.


Účastníci této dohody prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma rodiči.

 

V Praze dne 21. 10. 2017


    ………………………………..     ………………………………..
             Jana Nováková                             Jan Novák

 


 

Dohoda rodičů je na místě tam, kde se rodiče jsou schopni dohodnout na úpravě poměrů k nezletilému dítěti a zároveň lze předpokládat, že danou dohodu budou dodržovat. V případě pochybností ze strany jednoho rodiče, doporučuji pro jistotu danou dohodu zaslat s návrhem na schválení k soudu, který shledá-li, že odpovídá zájmům nezletilého dítěte, tak ji ve stejném znění schválí.


V případě, že rodič, který se zavázal k placení výživného, přestane sjednané výživné platit, tak u dohody rodičů schválené soudem má druhý rodič lepší postavení, kdy se může rovnou obrátit s návrhem na výkon rozhodnutí a pokud neplatící rodič má pravidelné příjmy nebo majetek, je jistota že rodič, který se stará o dítě, nezůstane déle bez finančních prostředků. V případě pouze dohody schválené rodiči se daný rodič musí nejprve s návrhem na úpravu výživného obrátit na soud a čekat až bude o dané věci rozhodnuto. Soud mu může přiznat dlužné výživné až 3 roky zpětně.