Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Žaloba na úpravu styku prarodiče s nezletilým vnoučetem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žaloba na úpravu styku s dítětem po rozvodu manželství - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

_

    

   Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem (vnukem)

    


   Navrhovatelka:     ................nar. .................. bytem ..........................

    

   Nezletilý:    ................nar. .................. bytem ..........................

    

   Rodiče nezletilého:

   Matka:     ................nar. .................. bytem ..........................

    

   Otec:    ................nar. .................. bytem ..........................

    

    


   Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče ................... nar. … s nezletilým vnukem .................., nar. ….., bytem ...............................

    

    

    

    

    

   Přílohy:
   Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
   Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
   Rodný list nezletilého .....................
   Zpráva orgánu sociálně-právní ochrany dětí

    

    


   I.

    

   Manželství rodičů nezletilého …, nar. ..........., bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto o svěření nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu do výlučné péče matky nezletilého, mé bývalé snachy a otci nezletilého, mému synovi, bylo určeno výživné v částce … Kč měsíčně. Navrhovatelka je babička nezletilého … ze strany otce.


   Důkazy:
   - rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
   - rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
   - rodný list nezletilého .....................


   II.

    

   Rodiče nezletilého .............. před rozvodem manželství žili v mém rodinném domě v Táboře. S nezletilým jsem žila ve společné domácnosti už od jeho narození. Pomáhala jsem rodičům nezletilého s péčí o vnuka a často ho sama přes den i večer hlídala, když si rodiče nezletilého potřebovali něco zařídit nebo se jít pobavit. Po rozvodu rodičů nezletilého, matka moje bývala snacha, se s nezletilým odstěhovala do vedlejšího města a přerušila veškeré kontakty se mnou i s otcem nezletilého. Otec nezletilého odjel pracovně do zahraničí a pro velkou distanční vzdálenost svého syna pravidelně nenavštěvuje.


   Matku nezletilého jsem opakovaně kontaktovala s žádostí o umožnění styku s vnukem, ale ta pokaždé razantně odmítala a stýkat se s vnukem mi nemožnila. Dokonce mi ani nedovolila mu předat dárek k narozeninám. S vnukem mám pěkný vztah, je na mě zvyklý. Mám za to, že je v zájmu nezletilého ............., a to i s ohledem na jeho věk, aby se stýkal se svým prarodičem, jestliže on má o vnuka zájem, a je schopen se o něj v době styku postarat. Navíc prostředí mého bydliště je pro vnuka přizpůsobené a je mu známé. Situaci jsem se pokoušela řešit i prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale v jeho moci nebylo možno zjednat nápravu.

    

   Důkazy:
   - výslechem účastníků řízení
   - zpráva orgánu sociálně-právní ochrany dětí


   III.

   Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na to, že není v současné době pro postoj matky nezletilého možné dosáhnout dohody mimosoudní cestou, nezbývá mi než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

    

   r o z s u d e k :

    

   I. …, nar. …, babička nezletilého …, nar. …, je oprávněna se stýkat s nezletilým vždy každou první sobotu a neděli v měsíci v době od 09.00 hod. v sobotu až do 18.00 hod. následné neděle a dále jeden týden o hlavních letních prázdninách a 1 den o vánočních prázdninách s tím, že babička nezletilého oznámí matce nezletilého nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku termín styku o hlavních letních prázdninách a nejpozději do 31. října každého kalendářního roku termín styku o vánočních prázdninách. Babička nezletilého převezme a odevzdá v místě bydliště matky.


   II. Matka je povinna nezletilého na styk s jeho babičkou vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu jej jeho babičce předat v místě bydliště matky.

    

   III. Babička nezletilého je povinna nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu ho opět matce předat v místě bydliště matky.

    

   IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

    

    

   V ...........  dne ..................

    

    

   ..............................
   navrhovatelka

    

    


    

    

   Řízení ve věcech péče o nezletilé je ze zákona osvobozeno od soudních poplatků. Návrh se podává u soudu, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Návrh na úpravu styku lze podat samostatně, jestliže péče a výživa nezletilého již byla soudem upravena.

    

   Návrh soudu je třeba doručit v potřebném počtu stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, je-li to třeba. V tomto případě navrhovatel doručí soudu jeden originál podání a 3 kopie. Podání v jiné než listinné podobě, se činní pouze jedním stejnopisem.

    

   NOZ formuluje právo styku s dítětem i ve prospěch jiných osob než rodičů a to osob příbuzných až blízce či vzdáleně (např. prarodičů, sourozenců) tak i ve prospěch osob za podmínky existence citového vztahu trvalejšího charakteru ze strany dítěte a odůvodněné domněnky vzniku újmy pro dítě v případě nedostatku jeho styku s nimi.