Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Návrh na úpravu styku prarodiče (dědečka, babičky) s vnoučetem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem (vnukem, vnoučetem) - tiskopis, formulář, vzor ke stažení zdarma online
Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___
___
Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem (vnukem)

 

 


Navrhovatel:     ................nar. .................. bytem ..........................

Nezletilý:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

Rodiče nezletilého:
Matka:     ................nar. .................. bytem ..........................


Otec:    ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

 


Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče ................... nar. … s nezletilým vnukem .................., nar. ….., bytem ................................

 

 

 

Přílohy:
Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
Rodný list nezletilého .....................
Rodný list otce nezletilého .....................
Sdělení ředitelky školy o přítomnosti nezletilého ve škole
Lékařská zpráva o zranění otce nezletilého

 

 

I.

 

Manželství rodičů nezletilého …, nar. ..........., bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto o svěření nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu do výlučné péče matky nezletilého, mé bývalé snachy a otci nezletilého, mému synovi, bylo určeno výživné v částce … Kč měsíčně. Současně bylo tímto rozsudkem rozhodnuto o úpravě styku otce nezletilého s nezletilým …, a to tak, že otec byl oprávněn se s nezletilým stýkat vždy každou sobotu a neděli v lichém týdnu v roce v době od 09:00 hod v sobotu až do 18:00 hod. následné neděle a dále 3 po sobě jdoucí týdny o hlavních letních prázdninách a 3 dny o vánočních prázdninách. Navrhovatel je dědečkem nezletilého … ze strany otce. V současné době jej již ovdovělý.

 

Důkazy:
- rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rodný list nezletilého .....................
- rodný list otce nezletilého .....................

 


II.

 

Styk otce s nezletilým probíhal podle výše uvedeného rozsudku soudu pravidelně ve stanoveném rozsahu, a to až do doby, kdy uzavřela matka nezletilého nové manželství s Vladanem Bohatým, nar. .........., bytem .......... V rámci styku nezletilého ........ s jeho otcem oba často pobývali u mne v Třeboni, kde bydlím v rodinném domě se zahradou. Otci nezletilého jsem s péčí o vnuka pomáhal a vnuk se vždy na návštěvu ke mně velice těšil. S vnukem mám pěkný vztah. Během pobytu nezletilého ................ u mne, si nezletilý našel zálibu v rybaření, v čemž jsme ho spolu s jeho otcem velmi podporovali, neboť se jedná dle mého názoru o velmi pěkný koníček, jenž podporuje dětskou zručnost a trpělivost a podobné možnosti svého uplatnění v místě svého bydliště nemá. S vnukem jsme také podnikali řadu výletů do okolí a v zimě jezdili lyžovat na hory, což si vnuk velmi oblíbil.  Vnuk měl také v místě mého bydliště hodně kamarádů, a to i velmi blízkých.


Poté, co matka nezletilého uzavřela nového manželství, přestala postupně otci nezletilého umožňovat styk se synem. Vnuk, vždy po ukončení návštěvy u mne byl smutný a nechtělo se mu k matce vracet. Jednou se mi svěřil, že nový manžel matky není na něj hodný a nemá ho rád. Situace došla až tak daleko, že matka nezletilého pod různými záminkami odmítala nezletilého dle soudního rozhodnutí ke styku otci zcela vydat, což zdůvodňovala např. tím, že je nezletilý nemocen přitom dle sdělení ředitelky školy, ve škole z důvodu nemoci nechyběl. Dalším důvodem znemožňující styk otce nezletilého se synem bylo zaneprázdnění nezletilého školními povinnostmi nebo již domluvený jiný program matky a jejího manžela. Vícekrát se stalo i to, že jsem byl těmto situacím osobně přítomen.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- sdělení ředitelky školy o přítomnosti nezletilého ve škole


III.

Dne … utrpěl otec nezletilého, můj syn … při autohavárii těžké zranění, v důsledku čehož je od této události hospitalizován v nemocnici … a připoután na lůžko. Matka nezletilého od doby zranění mého syna nezletilému ani jednou neumožnila, aby jej navštívil. Nejen s ohledem na synovu situaci, ale také především proto, aby nebyla zpřetrhána citová pouta mezi mnou a nezletilým … jsem proto matku nezletilého, k níž necítím žádné nepřátelství a s níž jsem se i po rozvodu jejího manželství s mým synem snažil udržovat přátelské vztahy, poprosil, aby ke mně mohl nezletilý jezdit, s tím, že bychom společně mj. i navštěvovali syna v nemocnici. Matka nezletilého však se mnou odmítla hovořit. Já mám na udržování kontaktu s nezletilým opravdový zájem a s vnukem máme velmi dobrý vztah, když tento se na naše setkání vždy velmi těšil. Mám za to, že je v zájmu nezletilého …, a to již i s ohledem na jeho věk, aby se stýkal se svým jediným prarodičem, jestliže tento má o vnuka zájem, je schopen se o něj v době styku postarat a jeho výchovné působení na něj není v rozporu s výchovou rodičů.

 

Důkazy:
- výslech účastníků řízení
- lékařská zpráva o zranění otce nezletilého


IV.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na to, že není v současné době pro postoj matky nezletilého možné dosáhnout dohody mimosoudní cestou, nezbývá mi než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k :

I. …, nar. …, dědeček nezletilého …, nar. …, je oprávněn se stýkat s nezletilým vždy každou sobotu a neděli v lichém týdnu v roce v době od 09.00 hod. v sobotu až do 18.00 hod. následné neděle a dále 3 po sobě jdoucí týdny o hlavních letních prázdninách a 3 dny o vánočních prázdninách s tím, že dědeček nezletilého oznámí matce nezletilého nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku termín styku o hlavních letních prázdninách a nejpozději do 31. října každého kalendářního roku termín styku o vánočních prázdninách. Dědeček nezletilého převezme a odevzdá v místě bydliště matky.


II. Matka je povinna nezletilého na styk s jeho dědečkem vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu jej jeho dědečkovi předat v místě bydliště matky.

 

III. Dědeček nezletilého je povinen nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu ho opět matce předat v místě bydliště matky.

 

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V ...........  dne ..................

 

 

..............................
navrhovatel

 

 


 

 

Řízení ve věcech péče o nezletilé je ze zákona osvobozeno od soudních poplatků. Návrh se podává u soudu, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Návrh na úpravu styku lze podat samostatně, jestliže péče a výživa nezletilého již byla soudem upravena.

 

Návrh soudu je třeba doručit v potřebném počtu stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, je-li to třeba. V tomto případě navrhovatel doručí soudu jeden originál podání a 3 kopie. Podání v jiné než listinné podobě, se činní pouze jedním stejnopisem.

 

NOZ formuluje právo styku s dítětem i ve prospěch jiných osob než rodičů a to osob příbuzných až blízce či vzdáleně (např. prarodičů, sourozenců) tak i ve prospěch osob za podmínky existence citového vztahu trvalejšího charakteru ze strany dítěte a odůvodněné domněnky vzniku újmy pro dítě v případě nedostatku jeho styku s nimi.