Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Žaloba o náhradu škody za svěřené předměty - vzor zdarma ke stažení

Žaloba o náhradu škody za svěřené předměty - vzora zdarma ke stažení a tisku (tiskopis, formulář)

___

___

Okresní soud v ..........
(adresa dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

V ............dne ..............

 

 

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem ....................,
IČ ............................
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............., oddíl .............., vložka .................,

 

Žalovaný: Petr Mlynář
narozen ...............
bytem ...................

 

 

[žaloba o náhradu škody za svěřené předměty]
návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení částky ve výši 30.000,- Kč

 

 

Dvojmo

 

 

Přílohy: dle textu

 

I.

Žalovaný je na základě pracovní smlouvy ze dne 4.1.2010 zaměstnancem žalobce. Žalovaný od žalobce dle ustanovení § 255 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, převzal tyto předměty: akumulátorová vrtačka zn. Bosch v hodnotě 12.000,- Kč a motorová pila zn. Stihl v hodnotě 18.000,- Kč, jak vyplývá z protokolu o převzetí předmětů ze dne 10.5.2010.

Důkaz: pracovní smlouva ze dne 4.1.2004
protokol o převzetí předmětů ze dne 10.5.2004

 

II.

Dne 12.8. 2010 žalobce požadoval vrácení svěřených předmětů. Žalovaný však uvedl, že svěřené předměty vrátit nemůže, neboť mu byly ukradeny. Na základě tohoto vyjádření žalovaného žalobce po žalovaném přípisem ze dne 15.8.2010 požadoval náhradu škody ve výši 30.000,- Kč. Ke dni podání žaloby však žalovaný ničeho neplnil.

Důkaz: přípis ze dne 15.8.2004

 

III.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 30.000,- Kč a náklady soudního řízení do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.“

 

Alfa s.r.o.

 

 


 

Informace k vzoru žaloby o náhradu škody za svěřené věci (informace o návrh na vydání platebního rozkazu):

 

Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 84 a násl. o. s. ř.). tedy okresní soud podle místa bydliště žalovaného.

 

Za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně, činí soudní poplatek 1000Kč; jde-li o částku vyšší, poplatek činí 5 % z této částky (z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích)

 

Podle nař. vlády č. 142/1994 Sb. výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení.

 

Máte-li elektronický podpis je možné podat formulářový elektronický platební rozkaz, jehož formulář je dostupný na stránkách www.justice.cz. Soudní poplatky v případě elektronického platebního rozkazu do částky 20.000 Kč včetně 800 Kč, v částce nad 20.000 Kč činí soudní poplatek 4%. Maximální výše peněnžitého plnění, kterou lze elektronickým platebním rozkazem nárokovat je částka ve výši 1 000 000 Kč.

 

Vydání platebního rozkazu lze navrhnout, uplatňuje-li žalobce právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutkových tvrzení v žalobě. Soud může platební rozkaz vydat i bez výslovné žádosti žalobce (v tom smyslu, že žalobce podá žalobu na plnění). Platební rozkaz nelze vydat, jestliže ve věci má jednat a rozhodovat senát nebo není-li znám pobyt žalovaného, nebo jestliže by platební rozkaz měl být doručen žalovanému do ciziny. Podá-li žalovaný, příp. jeden ze žalovaných, včas odpor, ruší se tím celý platební rozkaz a soud bude ve věci jednat. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

 

Evropským platebním rozkazem lze žalovat i peněžní plnění žalovaného, který žije v zahraničí. Jde o podání učiněné na formuláři. Do českého právního řádu byl tento institut zaveden na základě nařízení o evropském platebním rozkazu. Formuář je dostupný na stránkách: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_filling_cs.htm.

 

 


 

Informace k odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů ( § 255 an. zákoníku práce)

 

Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěříl na PÍSEMNÉ POTVRZENÍ, nebo pokud cena svěřených věcí překračuje částku 50.000 Kč na základě PÍSEMNÉ DOHODY o odpovědnoti za ztrátu svěřených předmětů.

 

Zaměstnanec se odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostí pokud prokáže, že  ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění (krádež ze zamčené zabezpečené schránky/ skříně).

 

Tuto dohodu lze uzavřít pouze se zaměstnancem starším 18 let, nejdříve tedy v den, kdy dosáhne zaměstnanec věku 18 let, a to pod sankcí neplatnosti.

 

Zaměstnanec může od dohody odstoupit, jejtliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů, proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být písemné, dohoda zaniká dnem, kdy bylo odstoupení doručeno zaměstnavateli, případně pozdějším dnem, který byl v odstoupení od dohody stanoven. Dohoda zaniká též skončením pracovního poměru.

 

Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřených předmětů v plné výši.