Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Žaloba o náhradu škody pro diskriminační finanční ohodnocení v zaměstnání

Žaloba pro nerovnoměrné odměňování v zaměstnání - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Okresní soud v ....................

(přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz)


V  .................. dne .....................


Žalobkyně: ............................ (jmeno a příjmení)

nar. ........................

bytem: ...................

 

Žalovaná:  ................................... (název společnosti)

IČ: ..............................

společnost se sídlem: .........................


o 70.000 ,- Kč

Žaloba na náhradu škody způsobené porušením zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty

 

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu nebo lze přiložit kolky v příslušné hodnotě, která je stanovena v zákoně o soudních poplatcích, z.č. 549/1991 Sb., nebo je možné žádat o osvobození od soudních poplatků - VZOR je dostupný v kategorii: SOUDY, ŽALOBY (CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ)


Přílohy: dle textu


Dvojmo

I.

Ve společnosti .....................  pracuji od .................. na pozici mzdové účetní. Základní hrubá mzda mi byla stanovena ve výši ................. Kč. Od .................... došlo k rozšíření našeho pracovního týmu o kolegu ...................... , který pracuje rovněž  na pozici mzdového účetního, tedy vykonává stejnou práci jako já. Dle pracovní smlouvy s ním byla sjednána základní mzda ve výši .................. Kč.

K důkazu navrhuji:
- kopii své pracovní smlouvy, včetně mzdového výměru,
- kopii pracovní smlouvy ................., včetně jeho mzdového výměru,
- kopie své výplatní pásky za období posledních 3 měsíců ,
- kopie výplatních pásek ................... za období posledních 3 měsíců 
- svědeckou výpověď účastníků řízení   


O rozdílu v odměně za vykonanou práci jsem se dozvěděla dne ................. . Dne ................ jsem proto kontaktovala vedoucího personálního oddělení se stížností na porušování zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Téhož dne jsem se obrátila na odborovou organizaci s žádostí o pomoc při řešení situace. K dnešnímu dni neproběhlo přes několikeré urgence žádné jednání v této věci.   


Dne ................ jsem kontaktovala oblastní inspektorát práce, který u žalované provedl kontrolu a konstatoval, že došlo ke spáchání přestupku na úseku odměňování dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň žalované společnosti uložil do 30 dnů od doručení zaplatit pokutu ve výši 300.000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne ................. .


K důkazu přikládám:
- stížnost adresovanou vedoucímu personálního oddělení ze dne .................. ,
- žádost  o pomoc při řešení situace adresovaná odborové organizaci ze dne .................... ,
- stížnost na porušení zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty adresovanou Oblastnímu inspektorátu práce pro ............  ze dne ............. ,
- vyrozumění o inspektorátu práce o provedené kontrole ze dne.................. .

II.

Z výše uvedeného vyplývá, že se žalovaná společnost dopustila porušení ust. § 16 odst. 1 o ust. § 110 odst. 1 zákoníku práce. Dle ust. § 265 odst. zákoníku práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

Dle ust. § 133a o.s.ř. skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. V daném případě je nesporné, že práci vykonávanou mnou a ...................... je možno považovat za práci stejnou. 
Protiprávním jednáním žalované mi vznikla újma, kterou lze vyčíslit jako rozdíl mezi odměnou za vykonanou práci poskytnutou mnou a panu .................... .
Pracovní poměr jsem uzavřela dne ...................... , k dnešnímu dni tedy u žalované pracuji .................... měsíců , měsíční rozdíl mezi mým příjmem a příjmem .................... činí 5.000,- Kč. Výše škody k dnešnímu dni činí 70.000,- Kč.

III.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:

I. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni ................. Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení.


..................................

podpis žalobce

 


Informace k žalobě:

Druhým nejfrekventovanějším diskriminačním jednáním zaměstnavatele je porušování zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty. K porušení této zásady dochází v případech, kdy jedna osoba pracující  u téhož zaměstnavatele bude odměňována nevýhodněji, než osoba druhá opačného pohlaví, přičemž obě budou vykonávat stejnou práci či práci stejné hodnoty. Musí být tedy splněny tyto předpoklady:
-  práce musí být vykonávána u stejného zaměstnavatele (resp. odměna musí být vyplácena ze stejného zdroje),
- musí se jednat o stejnou práci či práci stejné hodnoty,
- porovnávané osoby musí být opačného pohlaví,
- důvodem rozdílu v pracovní odměně není objektivní důvod nezávislý na pohlaví zaměstnanců (např. potřebný odborný výcvik; rozdílný výkon v případech úkolové mzdy, která je totožná za jednotku úkolu pro obě pohlaví; rozdílná doba práce v případech odměny vyplácené za jednotku času; vyšší subjektivní kvality jednotlivého pracovníka – tyto skutečnosti lze však hodnotit pouze jako součást hodnocení výsledků práce v rámci motivačních složek mzdy, přičemž kritéria hodnocení musí vycházet z objektivně měřitelných veličin a musí být transparentní tak, aby pracovníci mohli sami identifikovat důvody rozdílu mezi platem muže a ženy, kteří konají stejnou práci).


Po právní stránce je třeba vycházet z ust. § 110 odst. 1 zákoníku práce, který stanoví, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Definice stejné práce či práce stejné hodnoty je uvedena v ust. § 110 odst. 2, 3, 4, 5 zákoníku práce.  Při domáhání se odstranění následků tohoto typu diskriminačního jednání je možno vycházet z ust. § 265 a násl. zákoníku práce, která stanoví pravidla odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Poškozený pracovník se bude domáhat náhrady škody (hmotné újmy), jejíž výši vyčíslí jako rozdíl mezi svou mzdou (platem) a vyšší mzdou (platem) srovnávaného kolegy. I zde platí přesun důkazního břemene dle ust. § 133a občanského osudního řádu. Podání žaloby je rovněž spojeno s povinností hradit soudní poplatek, jehož výše se bude odvíjet od výše požadované náhrady škody (do výše 20.000,- Kč činí soudní poplatek 1000,-Kč, nad tuto částku 5% ze žalované částky). Sepsání žaloby je vhodné svěřit advokátovi.