Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Žaloba na neplatnost výpovědi - vzor zdarma

Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru, výpověďi - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Okresní soud v ..................

(přesné adresy soudu jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

 

 

V ................ dne .......................


Žalobkyně: ....................................... (jméno a příjmení)
                 nar. ................................
                 bytem ............................

Žalovaná:    ...................................... (název polečnosti)
                 IČ: ..................................
                 společnost se sídlem ........................
                

Přílohy dle textu

Dvojmo

- o 75. 000,- Kč

Žaloba neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí
a o náhradu mzdy
vzorI.

U žalované pracuji od 1.2.2007 na pozici mzdové účetní. Pracovní smlouva byla sjednána na dobu neurčitou. Základní hrubá mzda mi byla stanovena ve výši 25.000,- Kč. Dne 30.6.2012 se mnou byl pracovní poměr ukončen  výpovědí, kterou jsem převzala téhož dne. Výpověď postrádala náležitosti předepsané ust. § 50 odst. 4 zákoníku práce – uvedení výpovědního důvodu. Pracovní poměr měl touto výpovědí skončit dne 31.8.2012. Dne 1.8.2012 jsem žalované oznámila doporučeným dopisem, že trvám na dalším  zaměstnávání. Žalovaná na toto oznámení nereagovala.
K důkazu navrhuji:
- pracovní smlouvu,
- mzdový výměr,
- udělenou výpověď,
- oznámení o trvání na dalším zaměstnávání
- svědeckou výpověď ředitele personálního odboru


II.

Dle ust. § 50 odst. 2 zákoníku práce  může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
Dle ust. § 50 odst. 4 zákoníku práce dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná, důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn..
Ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce stanoví pro případ neplatného rozvázání pracovního  poměru ze strany zaměstnavatele v situacích, kdy pracovník hodlá pro zaměstnavatele vykonávat práci i nadále, písemně oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. V těchto případech pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen pracovníkovi poskytnout náhradu pracovní odměny ve výši průměrného výdělku, a to ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnání, do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo, kdy dojde k platnému ukončení pracovního poměru.
Dle ust. § 72 zákoníku práce může neplatnost rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit.


III.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v daném případě došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Dle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce mám právo na náhradu pracovní odměny ve výši průměrného výdělku, a to ode dne 1.8.2008, kdy jsem žalované oznámila, že trvám na tom, abych byla dále zaměstnávána, do doby umožnění výkonu práce či platného skončení pracovního poměru. K dnešnímu dni mi žalovaná výkon práce neumožňuje, k platnému skončení pracovního poměru rovněž nedošlo.  Průměrný měsíční výdělek dosahoval 25.000,- Kč. Ke dni podání žaloby činí výše náhrady mzdy 75.000,- Kč (3 x 25.000,- Kč).  


IV.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Určuje se, že rozvázání pracovního poměru výpovědí, udělené žalobkyni dne 30.6.2008, je neplatné.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni částku 75.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.


.........................................................
podpis žalobce

 


Informace ke vzoru:

Vzor vychází ze skutkového stavu – neplatnost udělené výpovědi z důvodu absence výpovědního důvodu ve výpovědi. Další možné důvody neplatnosti rozvázání pracovního poměru budou v daném konkrétním případě vyplývat z porušení ust. § 48 a násl. zákoníku práce. Nejčastěji se v praxi můžeme setkat např. s nucením k ukončení pracovního poměru dohodou, měněním výpovědního důvodu popř. jeho maskováním za výpovědní důvod jiný, s udělením výpovědi v pracovní neschopnosti, s nedodržováním výpovědní doby, ust. o odstupném apod. Neproblematičtějším se z toho pohledu jeví rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.


Pokud s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasíte, ať již z důvodu formálních nedostatků jeho ukončení (např. absence výpovědního důvodu u výpovědi) či z důvodu nenaplnění dalších předpokladů (např. ve výpovědi uváděný výpovědní důvod nenastal), je třeba zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit, že trváte na dalším zaměstnávání. Zároveň je třeba ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy měl pracovní poměr neplatným rozvázáním skončit (např. u výpovědi by pracovní poměr končil uplynutím výpovědní doby), neplatnost jeho rozvázání uplatnit u soudu (podat žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru). Žalobu je vhodné spojit se žalobou o náhradu mzdy za období od doby, kdy bylo zaměstnavateli oznámeno trvání na dalším zaměstnávání do doby rozhodnutí soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Žalobu o náhradu mzdy  je možno uplatnit i samostatně, není však příliš praktické.    

 
Soudní poplatek za podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru činí 2.000,- Kč, v případě požadavku náhrady mzdy činí v případě, že půjde o částku do 20.000 Kč soudní poplatek ve výši 1000 Kč, soudní poplatek pro částky vyšší 20.000 činí 5 % ze žalované částky.