Příjemnou noc, dnes je úterý 6.6.2023, svátek slaví Norbert, zítra Iveta a Slavoj.

Dohoda o hmotné odpovědnosti - vzor ke stažení zdarma

Dohoda o hmotné odpovědnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
vzor

podle § 252 zákoníku práce


(Název zaměstnavatele) ................................................................. se sídlem v ...............................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku ...................................... soudu v ...................................................., odd. .......................................
pod číslem ......................................................
IČ .................................................................
zastoupený .....................................................
dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné


a


pan (paní) ..................................... nar. dne ........................., bytem ................................................................................................
rodné číslo .............................................., dále jen „zaměstnanec“, na straně druhé

 

uzavřeli tuto

dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

 

1. Zaměstnanec je u zaměstnavatele zaměstnán jako ......................... . Protože s touto funkcí je spojená odpovědnost za schodek na svěřených  hodnotách, přebírá zaměstnanec touto dohodou odpovědnost za předmětné svěřené hodnoty. Těmito hodnotami jsou ...................... .................................................................................................................................................
.................................................... (je-li to možné, uvést druh hodnot – např. zboží, ceniny apod.), které převezme na základě inventarizace, jakož i za hodnoty, které převezme za trvání pracovního poměru kdykoli později.
 


2. Zaměstnanec přebírá tuto hmotnou odpovědnost spolu s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

 

3. Zaměstnavatel se zavazuje seznámit všechny společně hmotně odpovědné zaměstnance na pracovišti se skutečností, že zaměstnanec uzavřel dohodu o odpovědnosti za schodech na svěřených hodnotách.

 


4. Zaměstnanec odpovídá za schodek zjištěný při inventarizaci, pokud neprokáže, že tento schodek nezavinil.

 


5. Zaměstnanec se zavazuje všechny hodnoty spolu s ostatními odpovědnými zaměstnanci, řádně vyúčtovat a udělat vše pro to, aby nevznikala na svěřených hodnotách škoda. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny podmínky k péči o svěřené hodnoty, je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně upozornit příslušného vedoucího zaměstnance.

 


6. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit všem odpovědným zaměstnancům podmínky pro řádný výkon povinností a bez zbytečného odkladu odstranit všechny nedostatky, na které některý zaměstnanec upozorní.

 


7. Tato dohoda zaniká skončením pracovního poměru. Před skončením pracovního poměru může dohoda zaniknout písemným odstoupením podle § 253 zákoníku práce.

 


8. Další podmínky odpovědnosti za případný schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování vyplývají z ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních přepisů.

 

9. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno z nich obdrží zaměstnanec, jedno zaměstnavatel.


V ...................................................... dne ................................

...................................................... ......................................................
podpis zaměstnance razítko a podpis oprávněného
vedoucího zaměstnance zaměstnavatele

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Pokud zaměstnanec převzal na základě dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mu k vyúčtování hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, odpovídá za schodech na nich vzniklých při splnění níže uvedených podmínek.

 

Předpoklady pro vznik odpovědnosti:

- vznik škody (schodek na svěřených hodnotách)

- písemná dohoda o odpovědnosti

- zavinění zaměstnance, které je předpokládáno (presumpce zavinění) = automaticky se předpokládá odpovědnost zaměstnance, kterou převzal na základě písemné dohody o odpovědnosti. Zaměstnanec se může odpovědnosti zprostti pokkud prokáže, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění.

 

Dohodu o odpovědnosti může uzavřít pouze zaměstnanec starší 18 let. Dohoda může být uzavřena s jedním zaměstnancem, nebo lze uzavřít s více zaměstnanci na pracovišti, kteří pak odpovídají společně.

 

Zaměstnanec může od dohody o odpovědnosti odstoupit, pokud vykonává jinou práci, nebo je na jinou práci převeden, je-li zařazen na jiné pracoviště a podobně, a to do 15 kalendářních dní od obdržení písemné výzvy, aby odstranil závady. V případě společné odpovědnosti více zaměstnanců, lze od dohody odstoupit pokud je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec, nebo ustanoven jiný vedoucí, či jeho zástupce.Odstoupení musí být písmné, dohoda o odpovědnosti zaniká dnem, kdy bylo odstoupení doručeno zaměstnavateli, nebo dnem pozdějším, který je uveen v odstoupení. Dohoda zaniká též skončením pracovního poměru. Lze doporučit nechat si potvrdit kopii odstoupení od dohody o odpovědnosti od zaměstnavatele.

 

Pokud je zaměstnanec převeden na jinou práci, přeložen jinam, nebo jeho pracovní poměr skončil nepožádá o provedení inventarizace, odpovídá i za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. To samé platí i pokud zaměstnanec nastoupí do zaměstnání, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností a nepožádá o provedení inventarizace, bude odpovědný za schodek, který vznikl ještě v době, kdy nebyl u zaměstnavatele zaměstnán.