Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Výpověď zaměstnavatele pro neuspokojivé pracovní výsledky - vzor ke stažení

Výpověď pro nespokojenost zaměstnavatele s pracovními výsledky zaměstnance - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

VÝPOVĚĎ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE PRO NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY
vzor


dle § 52 písm.f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění


Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
nar. 16.5. 1980

 

Věc: Výpověď pracovního poměru zaměstnavatelem pro neuspokojivé pracovní výsledky

Dne 25.4. 2009 byla mezi Vámi a naší společností, uzavřena pracovní smlouva. Na základě pracovní smlouvy pro nás vykonáváte práci jako soustružník.

Od 1.12.2013 dosahujete neuspokojivých pracovních výsledků, neboť Vaše výrobky nesplňují kvalitativní a kvantitativní požadavky stanovené vnitřními předpisy naší společnosti. Na skutečnost, že nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon přidělené práce, které spočívají v neuspokojivých pracovních výsledcích, jste již byl upozorněn přípisem ze dne 15.12.2013. Tento přípis taktéž obsahoval i upozornění na možnost výpovědi, pokud ve lhůtě 30 dní nedojde k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Vzhledem k tomu, že přes výše uvedené písemné upozornění nedošlo v lhůtě tam uvedené k odstranění nedostatků ve Vaší práci, a tedy bez zavinění Zaměstnavatele nesplňujete požadavky Zaměstnavatele pro řádný výkon přidělené práce, dáváme Vám tímto výpověď podle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce.


V Praze dne 20.12.2013

Zaměstnavatel

__________
Alfa s.r.o.
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

Výpověď byla zaměstnanci doručena dne:2)

_________________
Petr Mlynář

 


Výpověd je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozvázání pracovního poměru uplynutím výpoědní doby. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Výpověď ze strany zaměstnavatele, lze dát pouze z taxativně vymezených důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Takto je zajištěna ochrana slabší smluvní strany - zaměstnance, který může dát výpověď i bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu.

Podstatnými náležitostmi: písemnost výpovědi pod sankcí neplatnosti, v případě zaměstnavatele je nutné vymezit výpovědní důvod, doručení druhé straně.

 

Výpovědním důvodem podle § 52 písmeno F) ZP se rozumí případy, kdy:

  • zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce
  • zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon sjednané práce
  • nesplňování požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích. Výpověď z výše uvedeného důvodu lze zaměstnanci dát pouze pokud byl zaměstnanec v posledních 12 měsících  vyzván k odstranění těchto nedostatků a zároveň upozorněn na  možnost výpovědi z tohoto důvodu.

Výpovědní doba musí být sjednána shodně pro zaměstnance i zaměstnavatele a má činit nejméně 2 měsíce. Lze ji písemnou smlouvou prodloužit, jak vyplývá z § 51 odst. 1 ZP. Výpovědní doba začíná obecně běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícícho po doručení výpovědi a končí dnem uplynutí posledního dne příslušného kalendářního měsíce, výjimky jsou stanoveny v § 53, §54, § 63 ZP.

 

Zákaz výpovědi a ochranná doba - právní předpisy chrání některé skupiny zaměstnanců před možností výpovědi (§ 53 ZP), ve vztahu k důvodům  uvedeným v § 52 písmeno f) ZP, jde o následující skupiny zaměstnanců.

  • chráněny jsou všechny skupiny zaměstnanců uvedené v § 53 ZP: z-ci dočasně práce neschopní pro nemoc nebo úraz, po dobu výkonu vojenského cvičení, těhodtná zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené, zaměstnanec nebo zaměstnankyně na rodičovské dovolené.

Pokud byla již dána výpověď a zaměstnanec se dostane do ochranné doby ve výpovědní době, tak že by měla výpovědní doba uplynout v rámci ochranné doby. V takovém případě, se ochranná doba do výpovědní nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby - pokud zaměstatnec zaměstnavateli nesdělí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

 

Př.1

Zaměstnanci byla dána (doručena) výpověď pro nadbytečnost dne 4.4.2012, výpovědní doba činí 2 měsíce,  dne 5.5. 2012 se zaměstnanec účastnil jednodenního vojenského cvičení. Kdy skončí pracovní poměr?

Řešení: Výpovědní doba trvá od 1.5. do 30.6. 2012. Pracovní poměr skončí bez ohledu na jeden den ochranné doby (5.5. 2012), dne 30.6.2012.

 

Př. 2

Zaměstnanci byla dána (doručena) výpověď pro nadbytečnost dne 4.4.2012, výpovědní doba činí 2 měsíce,  dne 1.6. 2012 byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným z důvodu úrazu, pracovní neschopnost skončila 30.8.2012. Kdy skončí pracovní poměr?

Řešení: Výpovědní doba trvá od 1.5. do 30.6. 2012. Ochranná doba ale trvala od 1.6. do 30.8.2012, výpovědní doba bude tedy prodloužena o jeden měsíc (1.6. do 30.6. 2012), kdy trvala zmíněná ochranná doba. Pracovní poměr skončí 30.9.2012, případně pokud by se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli, že zaměstnanec na prodloužení pracovního poměru netrvá, může i v takovém případě skončit pracovní poměr k 30.6.2012