Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Odvolání výpovědi zaměstnancem - vzor ke stažení zdarma

Odvolání výpovědi zaměstnance, zrušení výpovědi - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online zdarma

___

___

Odvolání výpovědi zaměstnancem

vzor

podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

 

V……………………………… dne…………………………..

 

Zaměstnanec..…………..…………..narozen……..…………..…………..bytem..…………..…………..
(dále jen “zaměstnanec”)

 

podle podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce odvolává tímto svou výpověď podanou  svému zaměstnavateli:

 

 

Společnost..…………..…………..IČ………..…………..…………..DIČ…………..…………..………
se sídlem…………..…………..…………..zastoupená………………..zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……………………., oddíl ……., vložka č. ………..
(dále jen „zaměstnavatel”)

 

 

Výpověď z pracovního poměru jsem svému zaměstnavateli dal/a dne …………. Zaměstnavatel převzal mou výpověď dne……………… (dále jen "výpověď").

 

Já, ………………………….. jako zaměstnanec odvolávám tímto svou výpověď z pracovního poměru.

 

 

…………………………………….
podpis zaměstnance

 

 

Zaměstnavatel:

 

přijímá toto odvolání výpovědi a potvrzuje přijetí svým podpisem:
…………………………… dne……………………..

 

nebo

 

nepřijímá toto odvolání výpovědi a potvrzuje odmítnutí svým podpisem:
…………………………… dne……………………..

 

 


Informace k tomuto vzoru:

Dle § 50 odst. 5 zákoníku práce může být výpověď odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany (v tomto případě zaměstnavatele), odvolání výpovědi stejně jako souhlas s jejím odvoláním musí být PÍSEMNÉ.

 

Informace o výpovědi ze strany zaměstnance:

Výpověď je jednostranné právní jednání, musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. (§ 50 Zákoníku práce). Proto je vždy dobré nechat si potvrdit doručení výpovědi přímo na Vaši kopii, aby následně doručení a tím i platnost výpovědi nemohla být zpochybňována. Pokud bude doručováno prostřednictvím poštovních služeb, je vhodné zaslat ji na adresu sídla zaměstnavatele doporučeně a na dodejku, v tomto případě se Vám vrátí potvrzení od České pošty, že byla písemnost určitého dne převzata.

 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
POZOR! Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně. (§ 50 Zákoníku práce 262/2006 Sb.)

 

Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a musí být shodná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Výpovědní doba smí  být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (pokud např. dáte výpověď 19.4., pracovní poměr končí 30.6., nebo výpověď dáte 31.12. pak pracovní poměr skončí 28.2.).

 

Výjimky z běhu výpovědní doby: § 51a zákoníku práce. V případě § 51a ZP, jde o výpověď ze strany zaměstnance v případech souvisejících s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahu (např. fúze, jedna společnost koupí druhou, část se odštěpí a podobně) v takovém případě, konči pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dn nabytí účinnosti přechodu práv a povinností (tzn. např. ke dni účinnosti fúze).