Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Upozornění na možnost výpovědi, vytýkací dopis zaměstnavatele - vzor ke stažení zdarma

Upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností (vytýkací dopis) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je aktuální podle Zákoníku práce účinného v roce 2014

___

___

Upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností

 

 

 

Jméno a příjmení zaměstnavatele .........................................
IČ ...........................................................................................
zastoupen...............................................................................
sídlo zaměstnavatele ............................................................

 

 

 

Jméno a příjmení zaměstnance... .........................................
narozen..................................................................................
adresa ....................................................................................

 

 

v ...................... dne.............

 

 

 

1. upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci dle ustanovení  § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

 

Vážený pane,

 

na základě pracovní smlouvy ze dne _______________________________ jste v pracovním poměru u zaměstnavatele________________________________________________ zaměstnán jako _______________________________________.

 

Dle základních povinností zaměstnance vymezených v ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jste povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které Vám vyplývají z pracovního poměru.

 

V souvislosti s ust. § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jste také povinen pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci Vámi vykonávané a řádně hospodařit s prostředky Vám svěřenými a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou a zneužitím.

 

Dle našeho zjištění jste opakovaně méně závažně porušil dne ................. a dne ................... povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonané práci, tím že jste opakovaně a bez souhlasu Vašeho nadřízeného pana ......................... nebo bez uvedení jiného omluvitelného důvodu odešel předčasně z práce a to v obou případech dle záznamu na bezpečnostní kameře v ............ hod, přesto že dle pracovní smlouvy máte stanovenou pracovní dobu od ........... do ................../
kouřil tabákové výrobky na pracovišti, v místě kde je kouření zakázáno/
přes výslovné nařízení a zákaz nadřízeného svévolně nakoupil cizí cukrářské výrobky.


Na základě Vašeho výše uvedeného jednání došlo k opakovanému porušování zejména ust. § 38 odst. 1 písm. b) a ust. § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kdy jste nekonal práci dle pracovní smlouvy.

 

Vzhledem k tomu, že jste se prokazatelně dopustil méně závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, upozorňujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným jednáním, a pokud by došlo k dalším méně závažným porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, je možné Vám dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

 

 

 


                                                                 …………………………………..
                                                              razítko zaměstnavatele a podpis
                                                              jeho oprávněného zaměstnance

 

 

 


V ............................dne:..................................

 

 


                                                                .............................................
                                                                           Zaměstnanec

 


(Pokud odmítne zaměstnanec převzít, přítomný svědek uvede: „Zaměstnanec byl seznámen s tímto upozorněním na možnost výpovědi, odmítl potvrdit převzetí.    dne…………“  podpis svědka a zaměstnavatele)  

 

 

 


Vytýkací dopis zaměstnanci, ve kterém ho zaměstnavatel upozorňuje na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností, musí být dle judikatury Nejvyššího soudu ČR v písemné formě předán nebo doručen zaměstnanci do vlastních rukou. Vyplývá to z ust. § 334 odst. 2 zák. práce, dle kterého písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

Zaměstnavatel má dle zákoníku práce povinnost písemně upozornit zaměstnance na možnost výpovědi z pracovního poměru. Výpověď z pracovního poměru dle ust. § 52 písm. g) ZP pro soustavné méně závažné porušování povinností lze poté podat nejpozději do uplynutí šesti měsíců od písemného upozornění zaměstnance na možnost takového rozvázání pracovního poměru. Účelem upozorňovací povinnosti (vytýkacího dopisu) je, aby se zaměstnanec vyvaroval dalšího porušování stanovených povinností (pracovní kázně) a nemuselo dojít k rozvázání pracovního poměru jako krajnímu řešení.


Jestliže zaměstnanec nesouhlasí s obsahem vytýkacího dopisu, nemá to vliv na jeho platnost. Zaměstnanec však může např. písemně reagovat – oponovat zaměstnavatelovým výtkám k jeho práci.

 

Soustavné méně závažné porušování

Soudní praxe stanovila, že za soustavné méně závažné porušování pracovní kázně se považuje jednání zaměstnance, kterého se dopustil nejméně třikrát za sebou. Jednání zaměstnance však v tomto případě nesmí dosahovat intenzity zvlášť hrubého nebo závažného porušení pracovní povinnosti a mezi jednáními musí být přiměřená časová souvislost. Přiměřenou časovou souvislost, lze spatřovat v tom, že jedno porušení pracovní kázně navazuje na druhé a další v takovém časovém intervalu, že lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících porušení.

 

Doručování písemností zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování (§ 335 odst. 1 zák. práce). Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací musí být podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (§ 335 odst. 2 a 3 zák. práce). Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (§ 335 odst. 4 zák. práce).