Dobré ráno, dnes je pondělí 25.9.2023, svátek slaví Zlata, zítra Andrea.

Dohoda o pracovní činnosti lékař a nemocnice - vzor zdarma ke stažení online

Dohoda o pracovní činnosti lékaře a nemocnice - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___

___

Vzor, návh dohody o pracovní činnosti mezi lékařem a nemocnicí: 

 

Dohoda o pracovní činnosti kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

zaměstnavatel:……………………se sídlem……………………………IČ:…………………

zastoupený………………………………………

a zaměstnanec:………………………nar.…………………..trvale bytem……………………

1. Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat činnosti spočívající v řešení naléhavých situací v rámci ústavní pohotovostní služby, zejména…….

2. Místem výkonu pracovní činnosti je toto oddělení zaměstnavatele:……………………na adrese…………………….., přičemž pracovní činnost dle této dohody bude vykonávána pouze v oboru ………………………

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu od…………..2014 do ……………..2015. Pracovní činnost bude vykonávána v rozsahu maximálně 20 hodin týdně (a to ve dnech ………….. vždy v době od ………………do……………….). Výkon práce dle této dohody nesmí přesáhnout 12 hodin během
24 hodin po sobě jdoucích.

4. Za pracovní činnost dle této smlouvy poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ….. Kč za hodinu práce ve všední den a ve výši ….. Kč za hodinu práce ve svátek, v sobotu a v neděli. Nad rámec odměny dle předchozí věty se sjednává paušální měsíční odměna ve výši 2500 Kč. Celá odměna je splatná vždy měsíčně po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na odměnu. 

5. Zaměstnanec bude vykonávat práce osobně, svědomitě a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Zaměstnavatel se zavazuje vytvářet zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky, zajišťující řádný a bezpečný výkon práce. Zaměstnanec je povinen při práci dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.

7. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit, že zaměstnanec bude po dobu trvání dohody splňovat podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění dle ustanovení § 6 zákona č. 187/2006 Sb. a pro případ, že toto nebude možné, poskytnout zaměstnanci plnění odpovídající dávkám nemocenského. Zaměstnavatel se dále zavazuje přidělovat zaměstnanci práci dle dohody o pracovní činnosti tak, aby mohl být v rámci pracovního poměru mezi uživatelem a zaměstnancem dodržen nepřetržitý odpočinek v týdnu dle § 92 zákoníku práce. 

8. Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákoníku práce strany sjednaly, že zaměstnanec činný na základě této dohody o pracovní činnosti má nárok na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou, a to za stejných podmínek jako zaměstnanec v pracovním poměru; totéž platí i o nároku zaměstnance na přestávky v práci na jídlo a oddech. 

9. Zaměstnavatel se zavazuje nahradit zaměstnanci i třetím osobám veškerou újmu, která by vznikla v rámci či v souvislosti s činnostmi zaměstnance vykonávanými na základě této dohody ve stejném rozsahu, v němž by za tuto újmu odpovídal zaměstnavatel v pracovním poměru. Závazek zaměstnavatele dle předchozí věty je autonomním ujednáním mezi stranami a je platný bez ohledu na to, zda tato dohoda o pracovní činnosti je platná či neplatná. 

10. Sjednaný obsah této dohody lze měnit, dohodnou-li se obě strany na jeho změně. Změny dohody se provádějí písemným dodatkem podepsaným oběma stranami. 

11. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto dohodou se řídí ustanovením § 76 a násl. zákoníku práce.

12. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. 

 

 

V ……………..dne…………………….

…………………………………….      ……………………………………..
           Za zaměstnavatele                             Zaměstnanec