Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Stížnost na inspektorát práce pro diskriminaci - vzor zdarma

Podnět inspektorátu práce pro diskriminaci zaměstnance - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Stížnost na inspektorát práce pro diskriminaci zaměstnance zaměstnavatelemPříslušný oblastní inspektorát práce
Adresa inspektorátu


V ................, dne .......................


Stěžovatel:  ............................ (jméno a příjmení)
nar. ........................
bytem .....................

e-mail: .....................
tel. .....................

 

Podnět na kontrolu společnosti .............. pro podezření z porušování zásady rovného odměňování za stejnou práci či práci stejné hodnoty

Vážení,

pracuji ve společnosti ......................., společnost se sídlem .............. na pozici skladník/skladnice na základě pracovní smlouvy ze dne ...................... . Na stejné pozici, se stejným druhem práce a s naprosto stejnou náplní práce - výdej, příjem zboží, pracuje celkem 8 zaměstnanců – 4 muži a 4 ženy.

Přestože je naše práce zcela totožná, dosahujeme stejných pracovních výsledků, máme stejný počet odpracovaných hodin, mzdy zaměstnanců mužů jsou vyšší o 1 500,- Kč oproti mzdám zaměstnankyň.

Domnívám se, že tímto jednáním zaměstnavatel diskriminuje zaměstnankyně - ženy a porušuje tím § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, podle kterého jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty. Žádávám Vás tímto o prošetření mého podnětu. Jsem ochotna poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Předem děkuji.


S pozdravem

…………….

Podpis stěžovatele
doručovací adresa, email, telefon


Přílohy:
Pracovní smlouva vč. mzdového výměru


V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu práce (SÚIP Opava, OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

K podnětu je vhodné přiložit kopie dokumentů dokládajících popisované skutečnosti (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, výplatní lístky apod.). Důležité je řádné označení zaměstnavatele, proti kterému podnět směřuje, to znamená jeho název, sídlo, IČ, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. Podnět je možno podat písemně poštou nebo elektronicky, osobně nebo telefonicky (kontaktní údaje).

Pro případ nutnosti doplnění podnětu a zaslání informace o výsledku provedené kontroly je důležité uvést jméno podatele, doručovací adresu, telefon či jiný kontakt na podatele podnětu. Orgány inspekce práce jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podnět podal, stejně jako chránit jeho osobní údaje. Na jeho písemnou žádost mohou inspektora provádějícího kontrolu této mlčenlivosti zbavit.

Na základě podnětu je u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu (pokud podatel podnětu uvedl doručovací adresu) zaslána písemná informace o výsledku spolu se sdělením, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.


Co nespadá do působnosti orgánů inspekce práce
pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele (hledání zaměstnavatelů v insolvenci, žádosti o uspokojení mzdových nároků) – spadá do působnosti úřadů práce
• průměrný měsíční čistý výdělek pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti - spadá do působnosti úřadů práce
• sociální pojištění (důchodové a nemocenské pojištění) - spadá do působnosti příslušné správy sociálního zabezpečení
• zdravotní pojištění - spadá do správy příslušné zdravotní pojišťovny
• dávky pomoci v hmotné nouzi - spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR
• uznání nemoci z povolání - spadá do působnosti zdravotnických zařízení a krajských hygienických stanic
• stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti) - spadá do působnosti krajských hygienických stanicText je převzatý z oficiáních stránek Státního úřadu inspekce práce: http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/