Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Dohoda o provedení práce - vzor ke stažení online zdarma

Dohoda o provedení práce DPP - vzor ke stažení online zdarma
___
___

Dohoda o provedení práce

vzor

podle § 75 an. zákoníku práce

 

 

(Název zaměstnavatele) ................................................................. se sídlem v ...............................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku ...................................... soudu v ...................................................., odd. .......................................

vložka......................................................

IČ .................................................................

zastoupený .....................................................

dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné

a

pan (paní) ..................................... nar. dne ........................., bytem ........................

rodné číslo .............................................., dále jen „zaměstnanec“, na straně druhé

 

uzavřeli tuto

dohodu o provedení práce

I.

1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody o provedení práce („Dohoda“) provede pro Zaměstnavatele práce [___], a to v rozsahu podle potřeb Zaměstnavatelem. Práce bude prováděna v [___].


II.

1. Práce bude provedena a tato Dohoda se uzavírá na dobu od [___] do [___].

2. Práce bude ve výše uvedeném období prováděna v rozsahu nejvýše [___] hodin.

III.

1. Zaměstnavatel seznámil Zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je povinen při práci dodržovat.
2. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práce svědomitě, řádně a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

IV.

1. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám smluvní strany sjednaly odměnu ve výši [___],- Kč za hodinu odvedené práce. Odměna je splatná jedenkrát měsíčně vždy do konce měsíce následujícího po vykonání práce.
2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této Dohody, se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Tato Dohoda může být ukončena kteroukoliv Smluvní stranou písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

VI.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a druhé Zaměstnanec.

 

 

 

V ...................................................... dne ................................

 

...................................................... ......................................................

podpis zaměstnance razítko a podpis oprávněného

vedoucího zaměstnance zaměstnavatele

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


Obecně o dohodách konaných mimo pracovní poměr

Závislou práci lze vykonávat vedle pracovního poměru i na základě právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). tyto smulní typy slouží zejména k uskutečnění prací menšího rozsahu.

Pojmové rozdíly mezi pracovním poměrem a vztahy založenými dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr:
- omezený rozsah výkonu práce (max 300 hodin v kalendářním roce)
- zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhnout pracovní dobu
- nevztahuje se na ně úprava skončení pracovního poměru a odstupného
- smluvní odměňování je omezeno pouze hodinovou minimální mzdou
- nevztahuje se na ně úprava pracovní doby, doby odpočinku, dovolené,
- u obou dohod musí být dodržena úprava překážek v práci na straně zaměstnance § 191-198, a § 206 zákoníku práce
- u DPČ možnost sjednání: práva na dovolenou a překážky v práci podle § 199 a 206 zákoníku práce


Dohoda o provedení práce § 75 a 77 zákoníku práce

Dohoda o provedení práce se uzavírá max. na dobu 300 hodin v kalendářním roce tento rozsah se počítá u všech dohod o provedení práce konaných mezi týmž zaměstancem a zaměstnavatelem. Náežitosti dohody o provedení práce: vymezení práce, místo jejího výkonu doba trvání práce, rozsah pracovního hodin, odměna (nesmí být nižší než minimální mzda) u déletrvajících dohod je vhodné sjednat způsob jednostranného skončení např. výpověď s 15 denní výpovědní dobou).

Od 1.1.2012 platí podle § 7a zákona č. 187/2006 Sb. pravidlo, že zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění, jestliže vykonávají práci na území ČR byl jim zúčtován započitatelný příjem od jednoho zaměstnavatele (bez ohledu na to, že to bylo na základě více dohod o provedení práce) v částce vyšší než 10 000 Kč. Na pojištění se daný zaměstnanec účastni jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání dohody, v nichž mu byla zúčtována odměna z dohody ve výši přesahující 10.000 Kč. Pojištění vzniká dnem, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. Díky účasti na nemocenském pojištění vzniká pak zaměstnanci i povinnost platit ostatní sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel je povinný oznamovat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do práce a den skončení zaměstnání a to do 8 dnů po ukončení příslušného kalendářního měsíce.

Při skončení dohody o provedení práce je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci zápočtový list, což je povinnost stanovená nově od 1.1.2012.