Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení, informace o DPČ

Dohoda o pracovní činnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Dohoda o pracovní činnosti vzor
vzor

uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisůSmluvní strany:

...název................
...IČ.......................
....společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ......soudu v .........., oddíl ...., vložka ............
...zastoupená................

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í .............................................
r.č./datum narození ...........................................
bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,


uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Dohodu o pracovní činnostiČlánek I.
Druh práce
Na základě této dohody o pracovní činnosti (dále jen „Dohoda“) bude zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele tyto činnosti ................... (dále jen „práce“).Článek II.
Místo a doba výkon práce

1. Místem výkonu práce je .............
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu .............


Článek III.

Povinnosti plynoucí z Dohody

1. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat svou činnost pro zaměstnavatele efektivně, podle svých nejlepších schopností a v souladu s touto Dohodou a pokyny zaměstnavatele. Zaměstnanec se dále zavazuje řídit se interními předpisy zaměstnavatele a všemi příslušnými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, zaměstnanců a hygieny.

2. Zaměstnanec potvrzuje, že byl před uzavřením této Dohody seznámen s právy a povinnostmi z ní vyplývajícími, s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má u zaměstnavatele vykonávat svoji činnost, se všemi vnitřními předpisy vydanými zaměstnavatelem a s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec se zavazuje tyto povinnosti řádně dodržovat.

3. Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zaměstnavatele, jeho ostatních zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a společností, které tvoří se zaměstnavatelem holding, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem činnosti podle této Dohody, zejména pak je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně obchodního tajemství těchto osob.


Článek IV.
Rozsah výkonu práce
1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.
3. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od ........... do ............
4. Sjednaný rozsah pracovní doby činí ........... hodin týdně. (maximálně však polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tzn.max  20 hodin)
5. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto Dohodu ukončit písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

6. Tato Dohoda může být skončena také okamžitým zrušením. Okamžité zrušení této Dohody je možné z důvodů uvedených v § 55 a násl. Zákoníku práce. V okamžitém zrušení Dohody musí být skutkově vymezen jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení této Dohody musí být písemné. U okamžitého zrušení zaniká tato Dohoda okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

 

Článek V.
Odměna za vykonanou práci

1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou hodinu vykonané práce.
2. Odměna je splatná pozadu jedenkrát měsíčně převodem na bankovní účet zaměstnance č. ................, a to nejpozději do dne ........... . Zaměstnanec a zaměstnavatel se na bezhotovostní formě výplaty mzdy dohodli.Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

 

 

 

 

 

 

 


...........podpis zaměstnance...................................................... podpis zaměstnavatele

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


Obecně o dohodách konaných mimo pracovní poměr

Závislou práci lze vykonávat vedle pracovního poměru i na základě právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). tyto smulní typy slouží zejména k uskutečnění prací menšího rozsahu.

Pojmové rozdíly mezi pracovním poměrem a vztahy založenými dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr:
- omezený rozsah výkonu práce (max 300 hodin v kalendářním roce)
- zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhnout pracovní dobu
- nevztahuje se na ně úprava skončení pracovního poměru a odstupného
- smluvní odměňování je omezeno pouze hodinovou minimální mzdou
- nevztahuje se na ně úprava pracovní doby, doby odpočinku, dovolené,
- u obou dohod musí být dodržena úprava překážek v práci na straně zaměstnance § 191-198, a § 206 zákoníku práce
- u DPČ možnost sjednání: práva na dovolenou a překážky v práci podle § 199 a 206 zákoníku práce

Dohoda o pracovní činnosti § 76 a § 77 zákoníku práce
- rozsah práce 300 hodin v kalendářním roce, výkon práce nesmí přesáhnout v průměru polovinu stanovenné týdenní pracovní doby (obecně max. 20 hodin) nejdéle za období 52 týdnů
- dohoda musí být písemná pod sankcí neplatnosti, musí zde být sjednaný druh práce, rozsah pracovní doby doba na kterou se uzavírá
- lze sjednat i odměnu (nesmí být nižší než minimální mzda), zpusob jejího zrušení (výpověď s 15 denní výpovědní dobou, okamžité zrušení), možno sjednat i dovolenou či právo na jiné sosbní překážky v práci