Příjemnou noc, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Smlouva o zprostředkování - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o zprostředkování - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SE ZAHRANIČNÍM PARTNEREM

 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 642 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

 

 

 

1. Zájemcem:             XXX s. r. o.

                                               XXX - jednatel (RČ XXXXXX / XXXXXX, bytem XXXXX, XXXXXXXXX 17)

                                               XXX 12

                                               100 00 Praha

                                               IČ: XXXXX

                                               DIČ: CZ - XXXXXXXXXX

                                               Tel./fax. XXXXXXXXXXX

                                               Bank.spojení: XXXXXXXX/0100

 

a

 

2. Zprostředkovatelem:                     XXXXXXXX XXXXXXX

                                                XXXXXXX 18

                                                100 00 Praha

                                                živnostenský list č j. XXX/X/XX vydaný ŽÚ městské části Praha Vinohrady

                                                IČ: XXXXXXXXX

                                               DIČ: CZ - XXXXXXX

                                               Tel./fax. XX/XXXXXXXX

                                               Bank.spojení: XXXXXXXX/0800                                

 

 

 

I.

 

Předmět smlouvy

 

            1. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít smlouvu o koupi stavební míchačky na beton s obchodní společností XXXXX s. r. o. se sídlem XXXXXXXXXXXXXXX (dále jen ,,třetí osoba,,) a zájemce se zavazuje za to zprostředkovateli zaplatit provizi v dohodnuté výši.

 

            2. V rámci vyvíjení činnosti podle odst.1 je zprostředkovatel povinen a oprávněn zejména : jednat  s výše uvedenou obchodní společností.

 

            3. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovatelské smlouvy podle čl .I. odst.1 této smlouvy.

 

            4. Zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření smlouvy  podle čl. I .odst. 1 této smlouvy.

 

            5. Zprostředkovatel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že není a po uzavření této smlouvy ani nebude činný jako zprostředkovatel pro třetí osobu.

 

II.

 

Provize

 

            1. Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva podle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Zprostředkovateli však nevznikne nárok na provizi, jestliže smlouva se třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti nebo v rozporu s touto smlouvou byl činný jako zprostředkovatel též pro třetí osobu, s níž byla uzavřena zprostředkovaná smlouva podle čl. I této smlouvy.

 

            2. Zájemce je povinen zprostředkovateli zaplatit provizi ve výši XX % z ceny, kterou se zavázala třetí strana ze smlouvy podle odst. 1 zájemci zaplatit.

 

            3. Jestliže dojde následně k uzavření další smlouvy nebo smluv mezi zájemcem a třetí osobou, zavazuje se zájemce zaplatit zprostředkovateli za každou další uzavřenou smlouvu provizi  ve výši XX %  z ceny, kterou je třetí osoba povinna zaplatit zájemci na základě příslušné smlouvy.

 

            4. Vzniku práva zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku smlouvy o zprostředkování je s třetí osobou uzavřena smlouva podle čl. I. této smlouvy.

 

            5. Provize podle předchozích odstavců je splatná do 14 dnů od vzniku nároku na ni a bude poukázána na účet zprostředkovatele č. XXXXXXXXXXX/0800 vedený u XXXXXXXXXXXXXX v Praze.

           

            6. V případě prodlení s úhradou provize podle této smlouvy je zájemce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši XX % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

III.

 

Další práva a povinnosti zprostředkovatele

 

            1. Zprostředkovatel se zavazuje provádět činnost podle čl. I. s odbornou péčí, hájit zájmy zájemce a řídit se jeho pokyny a doporučeními.

 

            2. Bez souhlasu zájemce zprostředkovatel nesmí sdělit údaje a informace získané v souvislosti se zprostředkovatelskou činností podle čl. I. této smlouvy třetím osobám nebo je využít pro sebe či jiné osoby ke škodě zájemce. Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.

 

            3. Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetí osoby, s nímž nájemce uzavřel smlouvu podle čl. I. této smlouvy. Nesmí však navrhovat zájemci uzavření smlouvy s třetí osobou, jestliže ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že třetí osoba nebude plnit závazky ze zprostředkovatelské smlouvy uzavřené se zájemcem řádně a včas.

 

            4. Jestliže o to zájemce písemně požádá, je zprostředkovatel povinen mu sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti třetí osoby.

 

            5. Zprostředkovateli nenáleží právo na úhradu nákladů spojených s vyvíjením zprostředkovatelské činnosti podle čl. I. této smlouvy.

 

IV.

 

Zánik smlouvy

 

            Tato smlouva zaniká:

           

                        a) smrtí zprostředkovatele,

 

                        b) zánikem zájemce,

 

                        c) zánikem třetí osoby,

 

                        d) doručením písemného oznámení smluvní straně o ukončení smlouvy druhou smluvní stranou,

 

                        e) uplynutím výpovědní doby podle čl. V. této smlouvy.

 

V.

 

Ostatní ujednání

 

            1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

 

            2. Smluvní strany této smlouvy se zavazují případné spory řešit přednostně vzájemnou dohodou a mimosoudně. Nedojde-li k dohodě, je k rozhodnutí sporu příslušný Krajský obchodní soud v Praze.

 

            3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právem, kterým se řídí tato smlouva a právem rozhodným pro právní vztahy založené touto smlouvou, je právo české.

 

            4. Ve věcech neupravených touto smlouvou se použije příslušných ustanovení zák.č.

513/1991 Sb., obchodní zákoník,  v platném znění.

 

VI.

 

Závěrečná ustanovení

 

            1. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

 

            2. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém v osmi stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a ostatní budou použity při plnění závazků z této smlouvy.

 

 

 

            V Praze dne 15.2.2011

 

 

 

 

                        ....................................                                                                                                                                                                                              .......................................

                        ověřený podpis osoby                                                                                                                                                                                                     ověřený podpis

                        oprávněné jednat                                                                                                                                                                                                           zprostředkovatele

                              za zájemce