Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Smlouva o nájmu automobilu (půjčovny) - vzor ke stažení

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (auta, automobilu, autobusu, motocyklu) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma (např. pro autopůjčovny)

 

 

 

SMLOUVA O NÁJMU
DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
vzor

 

uzavřená dle § 630 a násl. Obchodního zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku

 

mezi stranami :

 

1. Jméno ...................................................., r.č: ...................................................., IČ: ....................................................

bytem ........................................................................................

 

jako pronajímatelem na straně jedné

 

a

 

2. Jméno ...................................................., r.č: ...................................................., IČ: ....................................................

bytem ....................................................................................................

 

jako nájemcem na straně druhé

 

I.

Předmět nájmu

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního automobilu :

 

tovární značka:

OPEL

typ:

Astra 1.8 i GLS

SPZ:

BOM 64-30

výrobní číslo motoru:

25338898

výrobní číslo karoserie:

W0X000059P5178745

rok výroby:

1994

barva:

modrá světlá

číslo TP:

AN 448045


II.

Předmět smlouvy 

Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.

 

 

III.

Trvání smlouvy

 

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to ode dne předání a převzetí předmětu nájmu do 31.12.2004.

 

IV.

Nájemné

 

I. Nájemné dle této smlouvy činí 1.000,- Kč + zákonné DPH za každý den nájmu, počínaje dnem předání a převzetí předmětu nájmu dle této smlouvy nájemcem.

 

II. Nájemné je splatné měsíčně, to vždy k pátému dni měsíce následujícího po měsíci za nějž je nájemné počítáno, a to v hotovosti, k rukám pronajímatele/ a to na účet pronajímatele vedený u ...................................................., účet č. ....................................................

 

V.

Povinnosti pronajímatele

 

I. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci při podpisu této smlouvy ve svém sídle.

 

II. Předmět nájmu musí být ke dni jeho předání nájemci způsobilý k obvyklému provozu, pronajímatel je povinen umožnit nájemci zkušební jízdu v trvání minimálně 10 minut.

 

III. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci spolu s předmětem nájmu i veškeré potřebné doklady, zejména osvědčení o technickém průkazu, osvědčení o měření emisí a doklad o zákonném pojištění vozidla, případně jiné potřebné doklady.

 

IV. O předání předmětu nájmu bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma stranami, a který bude tvořit nedílnou přílohu této smlouvy.

 

VI.

Povinností nájemce

 

I. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.

 

II. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

 

III. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

 

IV. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v jeho sídle nejpozději do 18:00 hod., tedy do doby zavírací doby provozovny, a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O předání předmětu nájmu bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

 

V. V případě prodlení nájemce s vrácení předmětu nájmu je nájemce dále povinen hradit sjednané denní nájemné a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s předáním předmětu nájmu.

 

VII.

Pojištění

 

Veškerá pojištění stran předmětu nájmu zajišťuje pronajímatel a v případě pojistné události mu také náleží všechna pojistná plnění.

 

VIII.

Skončení nájmu

 

Nájem dle této smlouvy skončí v souladu s ustanovením čl. III. této smlouvy, dále zničením předmětu nájmu případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, když výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně. Písemnou výpovědí lze ukončit pouze v případě hrubého porušení některého z ustanovení této smlouvy či ustanovení zákona jednou ze smluvních stran, přičemž hrubým porušením.se rozumí takové jednání smluvní strany, které znemožní řádnou realizaci této smlouvy.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

 

2. Veškeré změny této smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné formě.

 

3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

 

V ...................................................... dne ......................................................

 

...................................................... ......................................................

pronajímatel                      nájemce